Legea serviciilor de transport public local, modificata

 

Parlamentul a adoptat, prin Legea nr 163/2011, modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, actul normativ fiind publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519, din 22 iulie 2011. Potrivit noilor reglementari, operatorii ce detin licente pentru transportul public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, pot utiliza si “autobuze urbane” – notiune nou introdusa -, in conditiile in care Consiliul Judetean Ilfov stabileste acest lucru in licentele de traseu. Astfel de licente se atribuie prin hotarare a CJ Ilfov pe baza propunerilor comisiei paritare formate din cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei A.R.R. din judetul respectiv, si se emit/se elibereaza de catre agentia A.R.R. respectiva.

 

De asemenea, Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze autoritati judetene de transport prin care sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista. In plus, trebuie sa infiinteze comisii paritare, din care vor face parte cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei Autoritatii Rutiere Romane (A.R.R.) din judetul respectiv, prin care sa asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.

De asemenea, serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se va realiza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, la care autoritatea de autorizare elibereaza, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, cate o copie conforma a acestora, precum si contractele de atribuire in gestiune a serviciului, in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului.

Iata modificarile si completarile, pe larg:

Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, dupa alineatul (1) (ce cuprinde urmatoarele prevederi: “Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) se efectueaza de catre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit si licentiat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, sau de catre un transportator autorizat, asa cum acesta este definit si autorizat conform prevederilor prezentei legi;
b) se efectueaza numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitatile unui judet, in cazul transportului judetean. In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local;
c) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
d) se efectueaza de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport in comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, inmatriculate sau inregistrate, dupa caz, in judetul sau localitatea respectiva. In conditiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizeaza de catre transportatorii autorizati;
e) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii sau autogari, dupa caz;

f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;

g) transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini, elaborate si eliberate in conditiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor*) si aprobate prin ordin al ministrului, denumite in continuare Norme”).
se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

\”(1^1) Pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, pe traseele dintre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, operatorii de transport care detin licentele respective pot utiliza si autobuze urbane, in conditiile in care Consiliul Judetean Ilfov stabileste astfel in licentele de traseu.\”

2. La articolul 5, alineatul (3) (cu urmatorul continut: “Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judetene se realizeaza de catre operatorii de transport rutier cu autobuze detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing pe baza de licente de transport si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primarie sau de consiliul judetean, dupa caz, in conditiile stabilite prin Norme”)
se modifica si va avea urmatorul cuprins:

\”(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judetene se realizeaza de catre operatorii de transport rutier cu autobuze detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primarie sau de consiliul judetean, dupa caz, in conditiile stabilite prin Norme.\”

 

Se introduce notiunea “autobuze urbane”

3. La articolul 14 alineatul (3), dupa litera a) (cu urmatorul cuprins: “Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se inteleg: a) autobuze – autovehicule destinate si echipate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare; b) tramvaie; c) troleibuze; d) trenuri de metrou; e) mijloace specifice de transport, in cazul transportului pe cablu; f) autoturisme; g) nave de transport de pasageri sau marfuri pe caile navigabile interioare” se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins: \”a^1) autobuze urbane;\”.

4. La articolul 16, alineatul (3) (cu urmatorul continut: “Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista”) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

\”(3) Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze:

a) autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate, desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista;

b) comisii paritare, din care vor face parte cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei Autoritatii Rutiere Romane — A.R.R. din judetul respectiv, prin care sa asigure propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate si de atribuire a licentelor de traseu.\”

 

CJ Ilfov, stapan peste transportul public preorasenesc

5. La articolul 16, dupa alineatul (5) (cu urmatorul cuprins: “Consiliile locale, consiliile judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sunt obligate sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativ-teritoriala a acestora, precum si sa infiinteze societati de transport public daca acestea nu exista.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de cerintele de transport public local, evolutia acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.

(3) Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista.

(4) Consiliile judetene coordoneaza si coopereaza cu consiliile locale cu privire la asigurarea si dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judetean si pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localitatilor.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia intre ele, conform legii, in vederea asigurarii si dezvoltarii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si pentru exploatarea in interes comun a sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate in conditii stabilite prin prezenta lege si prin Legea nr. 51/2006”) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

\”(6) Consiliul Judetean Ilfov coordoneaza serviciul de transport public de persoane prin curse regulate, care se desfasoara intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov, serviciu care se incadreaza in transportul public judetean de persoane.\”

 

Consiliile locale, cele judetene si CGMB aproba atribuirea licentelor de traseu

6. La articolul 17 alineatul (1) (cu urmatorul cuprins: “Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:

a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane si de marfuri si determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerintelor de transport public local, precum si anticiparea evolutiei acestora;

b) stabilirea traseelor principale si secundare si a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odata cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

c) actualizarea periodica a traseelor si a programelor de transport in functie de necesitatile de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum si corelarea intre modalitatile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou si in regim de taxi, dupa caz;

d) intocmirea si urmarirea realizarii programelor de infiintare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de transport public local, in conditiile legii;
e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind infiintarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unei parti sau a intregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a asociatiilor de dezvoltare comunitara;

f) proiectarea si executarea lucrarilor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de transport public local intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor/judetelor, cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de protectie a mediului, cu modalitatile de realizare a serviciilor respective si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;

g) asocierea intercomunitara in conditiile legii, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum si administrarea acestuia;
h) concesionarea, precum si incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publica sau privata a localitatilor;

i) acordarea de facilitati si subventii operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati care efectueaza transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilitatii costurilor de catre utilizatori, sustinerea si incurajarea dezvoltarii serviciului, cu respectarea legislatiei fiscale in vigoare;

j) autorizarea transportatorilor, denumiti transportatori autorizati, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, pentru realizarea de catre acestia a serviciului de transport public local, respectiv:

1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;

2. transportul public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;

3. transportul public local de persoane cu autoturisme in regim de inchiriere;

4. transportul public local de marfuri in regim contractual;

5. alte servicii de transport public local, cu exceptia transportului de marfuri si persoane pe caile navigabile interioare care se realizeaza pe baza de licente de transport emise de Autoritatea Navala Romana;

k) finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru realizarea programelor de investitii vizand dezvoltarea si eficientizarea serviciilor de transport, precum si infiintarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si extinderea sistemului de transport public local apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale;

l) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;

m) stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

n) stabilirea subventiei acordate de la bugetul local sau judetean, dupa caz, pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, dupa caz, pentru efectuarea serviciului si sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii transportului;

o) asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori prin lege”, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:

\”p) aproba atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupa caz.\”

7. La articolul 17, dupa alineatul (3) (cu urmatorul cuprins: “Impotriva hotararilor sau dispozitiilor autoritatilor administratiei publice locale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii”) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

\”(4) Programul de transport public de persoane prin curse regulate intre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, prelungit in conformitate cu prevederile art. II alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 27/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, va fi preluat si gestionat de catre Consiliul Judetean Ilfov ca program judetean de transport, respectandu-se termenul de valabilitate al acestuia.\”

 

A.R.R. doar participa la comisiile paritare de atribuire a licentelor de traseu

8. La articolul 20 alineatul (2), litera d) (cu urmatorul cuprins: “A.R.R. are, in principal, urmatoarele atributii: …. d) ) participa la comisiile paritare pentru atribuirea licentelor de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judetene, in conformitate cu prevederile prezentei legi”) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

\”d) participa la comisiile paritare pentru propuneri de atribuire a serviciului de transport public de persoane prin curse regulate si de atribuire a licentelor de traseu pentru transportul public de persoane prin curse regulate pe trasee judetene, in conformitate cu prevederile prezentei legi;\”.

9. La articolul 20 alineatul (2), litera f) (cu urmatorul cuprins: A.R.R. “emite licente de traseu in transportul public judetean de persoane prin curse regulate in baza hotararilor comisiei paritare formate din reprezentantii consiliului judetean si reprezentantii agentiei A.R.R. din judetul respectiv”
se abroga.

10. La articolul 24, alineatul (1) (cu urmatorul cuprins: “Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizeaza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, dupa caz, la care autoritatea de autorizare elibereaza pentru fiecare mijloc de transport stabilit cate o copie conforma a acestora, precum si licentele de traseu in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului preluate prin contractul de atribuire a gestiunii” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

\”Art. 24

(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizeaza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, dupa caz, la care autoritatea de autorizare elibereaza, pentru fiecare mijloc de transport stabilit, cate o copie conforma a acestora, precum si contractele de atribuire in gestiune a serviciului, in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului.\”

11. La articolul 37, alineatul (10) (cu urmatorul continut: “In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate, licenta de traseu se atribuie pe baza hotararii comisiei paritare formate din reprezentantii consiliului judetean si reprezentantii agentiei A.R.R. din judetul respectiv si se emite de catre agentia A.R.R.” se modifica si va avea urmatorul cuprins:

\”(10) In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate, licentele de traseu se atribuie prin hotarare a consiliului judetean, pe baza propunerilor comisiei paritare formate din cate un reprezentant al consiliului judetean si al agentiei A.R.R. din judetul respectiv, si se emit/se elibereaza de catre agentia A.R.R. respectiva.\”

12. La articolul 37, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:

\”(11) In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate intre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti, licentele de traseu se atribuie prin hotarare a Consiliului Judetean Ilfov, pe baza propunerilor comisiei paritare, si se emit de catre agentia A.R.R. din judetul Ilfov.\”

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a noului act normativ, ministrul Administratiei si Internelor va modifica si va completa Ordinul ministrului Internelor si Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, in conformitate cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege.

Magda SEVERIN

Imagine: Jean-Mihai PALSU

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Folosim Akismet pentru a reduce spamul. Vezi mai mult.