320 de inspectori vor asigura controlul unic

Noul Inspectorat de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) va avea cel mult 400 de angajati dintre care 320 de inspectori si va fi condus de un inspector de stat sef numit prin Ordin al ministrului Transporturilor.

Conform proiectului de ho­tarare de Guvern pri­vind organizarea si func­tio­na­rea ISCTR, noua in­sti­tutie va prelua mij­loacele fixe si obiectele de in­ven­tar utilizate pen­tru control de RAR, ARR si CNADNR si va avea acces la bazele aces­tora de date, ur­mand sa fie or­ga­nizata in 8 in­spectorate, ale caror sedii vor fi stabilite prin ordin de ministru.

Concret, inspectorii ISCTR vor avea dreptul sa opreasca orice ve­hi­cul rutier utilizat la efectuarea trans­porturilor rutiere de peste 3,5 tone sau destinat transpor­tu­lui de per­soane, cu peste 9 locuri, precum si orice autovehicul uti­li­zat la acti­vi­ta­tea de pregatire prac­tica a per­soa­nelor in vederea obti­nerii per­mi­sului de conducere. Po­trivit ac­tului normativ citat, prin­ci­piile care stau la baza exercitarii acti­vi­tatii inspectorilor sunt: lega­li­tate, impartialitate, obiectivitate si pro­fesionalism; transparenta; efi­cienta si eficacitate; responsa­bi­litate, in con­formitate cu preve­de­rile legale; siguranta rutiera.

ISCTR va asigura la nivel na­tio­nal inspectia si controlul res­pectarii reglementarilor nationale si inter­na­tionale in domeniul trans­por­tu­rilor rutiere, privind in prin­cipal: conditiile de efectuare a activitatilor de transport rutier, a activitatilor sale conexe si a celor de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de con­ducere; siguranta transpor­tu­ri­lor rutiere si protectia me­diului; sta­rea tehnica a vehi­cu­le­lor ru­tie­re; masele si/sau dimen­si­unile ma­xime admise pe dru­mu­rile pu­bli­ce si masele totale maxime autorizate; tariful de utilizare si ta­ri­ful de trecere pe reteaua de dru­muri nationale din Romania.

De mentionat ca, pana la 31 decembrie 2012, inspectoratul unic de control in transporturi va tre­bui sa ia masurile necesare ast­fel incat cel putin activitatile de con­trol, de intocmire a proceselor ver­bale de contraventie, de apli­care a masu­rilor complementare si administrative si de actualizare a clasificarii intreprinderilor din punct de vedere al riscului sa se rea­lizeze la locul si momentul efec­tuarii controlului in sistemul electronic informational.

Drepturi si obligatii

Intre obligatiile inspectorilor se nu­mara acelea de a respecta Con­sti­tutia Romaniei si de a cu­noas­te si aplica intocmai regle­men­tarile in vi­goare aferente do­meniului trans­por­turilor rutiere, de a respecta ordi­nele date de sefii ierarhici si de a pastra cu stric­tete secretul de ser­viciu al ac­tiunilor de control. Tot in randul obligatiilor stabilite prin lege, sunt si acelea de a nu pretinde si a nu primi niciun fel de bunuri in na­tura sau bani si nici de a-si crea avan­­taje in legatura cu serviciul sau prin exercitarea functiei, de a purta uniforma de serviciu, de a pastra in buna stare bunurile din dotare si in­semnele de legitimare, de a utiliza mijloacele si echipa­men­tele de con­trol numai in con­ditiile prevazute de producatorul sau furnizorul aces­tora si de le­gislatia metrologica in vigoare, dupa caz.

In exercitarea atributiilor, in­spec­torii au sarcina sa isi faca cu­noscuta, in prealabil, calitatea si sa prezinte legitimatia de control, fiind obligati sa aiba o conduita demna, politicoasa, civilizata si in­transi­genta fata de cei care in­calca legile din domeniu.

In paralel, inspectorii vor avea dreptul sa participe la actiunile co­mune de control efectuate im­pre­una cu alte organe abilitate si sa opreasca in trafic semnalizand re­gulamentar din pozitie statica, in acelasi mod ca si politistii ru­tieri, sau din autovehiculul din do­tare, aflat in mers. De asemenea, vor putea sa verifice legitimatiile de calatorie in cazul transportului de persoane prin servicii regulate si sa stabileasca concordanta din­tre inscrisurile continute in docu­mentul de transport si identitatea persoa­ne­lor transportate, sa prele­veze mostre care vor fi trans­mise spre analiza laboratoarelor autorizate in cazul transporturilor de marfuri pe­ri­culoase (cand exis­ta suspiciunea necon­cor­dantei dintre inscrisurile continute in documentele de trans­port si mar­furile transportate), pre­cum si sa controleze vehiculele rutiere in punctele de trecere a frontierei.

Angajati prin concurs

Angajarea inspectorilor se va face prin concurs, anuntul urmand sa fie publicat cu 15 zile inainte intr-un cotidian de mare tiraj. Iar pen­tru a putea ocupa postul de in­spector, un candidat trebuie sa aiba cetatenia romana si domi­ci­liul in Romania, sa nu fi fost des­tituit din functie dintr-o institutie publica sau sa nu-i fi incetat con­tractul indi­vi­dual de munca pentru motive disci­pli­nare in ultimii 7 ani, sa nu fi des­fasurat activitate de po­litie politica, astfel cum este de­finita prin lege, sa cunoasca la nivel mediu o limba straina de cir­culatie internationala si sa detina permis de conducere minim cate­go­ria B. De asemenea, tre­buie sa nu fi avut suspendata exer­citarea dreptului de conducere a auto­vehiculelor in ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obtinerii permisului de conducere pentru consum de alcool, sa nu fi avut anulat permisul de conducere in ultimii 10 ani, sa nu fi fost condamnat printr-o hotarare jude­ca­toreasca ramasa definitiva pentru o infractiune la regimul armelor si munitiilor, la regimul circulatiei pe drumurile publice sau privind legislatia din domeniul trans­por­tului rutier. In plus, trebuie sa indepli­neas­ca o conditie de studii si expe­rien­ta profesionala. Adica sa de­tina diploma de licenta urmare absolvirii unei institutii acreditate de invata­mant superior in spe­cia­litatea trans­port rutier sau autovehicule rutiere, diploma de li­cen­ta urmare absolvirii unei institutii acreditate de invata­mant superior in specialitatea eco­no­mica si/sau juridica sau tehnica, profilul me­ca­nic, si au o vechime in munca in domeniul transpor­tu­ri­lor rutiere de cel putin 3 ani sau sa detina diploma de bacalaureat urmare ab­solvirii unui liceu in pro­fi­lul teh­nic sau mecanic si au o ve­chime in munca in domeniul trans­por­tu­rilor rutiere de cel putin 5 ani. Pe de alta parte, inspectorul de stat sef trebuie sa aiba o ex­pe­rienta de cel putin 5 ani in func­tie de con­du­cere in domeniul trans­porturilor ru­tiere, studii supe­rioare de lunga du­rata tehnice, eco­nomice si/sau ju­ridice si sa cu­noasca la nivel avan­sat o limba straina de circulatie internationala.

Atributii ale ISCTR

‑ exercita controlul respectarii reglementarilor in vigoare privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe;

‑ exercita controlul respectarii maselor si dimensiunilor maxime autorizate;

‑ exercita controlul privind regimul drumurilor si achitarea tarifului de utilizare a acestora;

‑ exercita controlul respectarii reglementarilor in vigoare privind furnizarea, transportul si receptia bunurilor divizibile;

– exercita controlul la sediul furnizorilor si beneficiarilor de bunuri divizibile;

– exercita controlul respectarii regulilor privind perioadele de conducere si de odihna;

– exercita controlul echiparii vehiculelor cu limitatoare de viteza;

– exercita controlul privind efectuarea transporturilor de marfuri cu vehicule de peste 3,5 t si de persoane cu vehicule cu peste 9 locuri;

– efectueaza in trafic controlul tehnic;

– exercita controlul modului de utilizare a licentelor de transport, a certificatelor de transport in cont propriu, precum si a copiilor conforme ale acestora;

– exercita controlul utilizarii licentelor pentru activitati conexe;

– exercita controlul activitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere;

– retine, suspenda, retrage sau anuleaza, dupa caz, licente de transport sau copii conforme, licente de traseu, autorizatii de transport international, certificate/atestate profesionale ale personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, respectiv suspenda, retrage sau anuleaza, dupa caz, autorizatiile centrelor de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, precum si autorizatiile scolilor de conducatori auto, la solicitarea autoritatii emitente;

– opreste si, daca este cazul, imobilizeaza vehiculele rutiere, in conformitate cu prevederile legii;

– ‑dispune masura suspendarii dreptului de utilizare a vehiculelor rutiere;

– propune spre aprobare Ministerului Transporturilor si Infrastructurii norme si reglementari specifice;

– colaboreaza cu alte organisme de specialitate, in vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere;

– exercita controlul transportului rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national si international, precum si modul de utilizare a licentelor de traseu si a autorizatiilor de transport international;

– exercita controlul autovehiculelor utilizate la transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national privind dotarea acestora cu aparate de marcat electronice fiscale si cititoare de carduri;

– exercita controlul transportului rutier ocazional de persoane;

– exercita controlul modului de acordare a facilitatilor la transportul rutier de persoane prin servicii regulate in trafic national, precum si a utilizarii legitimatiilor de transport tip card.

Inspectorii vor urma cel putin o data pe an cursuri de perfectionare profesionala, finalizate printr-o testare cu relevanta pentru calificativul de evaluare a acestora.

Sefi numiti de ministru

Conducerea ISCTR este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 5 persoane, presedinte fiind inspectorul de stat sef. Membrii consiliului, inclusiv inspectorul de stat sef, vor numiti si revocati prin ordin al ministrului Transporturilor si Infrastructurii, avand un mandat de 4 ani.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.