BEST PRACTICES – Logistica adaptata la Daimler AG

Continuam seria modelelor de buna practica preluate de Supply Chain Management Center de pe www.bestlog.org cu un exemplu privind logistica adaptata.

In urma schimbarilor care au in­tervenit in cadrul legal din Germania in urma Reformei in Transporturi (TRG), intro­du­cerea unor noi tehnologii pen­tru semiremorci (ex. prelatele) si a unor noi materiale de am­ba­lare, Daimler AG a intrevazut ne­voia de a examina si regandi pro­blema se­cu­rizarii incarcaturilor pentru trans­por­tul de materiale.

S-au identificat doua optiuni teh­nice pentru securizarea incar­ca­turilor la camioane: securizarea prin blo­ca­rea frictiunii (prin legare cu chingi) sau securizare me­ca­nica prin cuplare (fixarea incar­ca­turii de cor­pul ve­hi­cu­lului).

Noile reglementari

Principalul generator a fost res­pectarea cerintelor legale cu pri­vire la securizarea incarcaturilor in Ger­ma­nia (derivate din stan­dar­dele VDI 2700 ca „regula tehno­logica” re­cu­nos­cuta). In aceas­ta zona, au­to­ri­tatea legisla­tiva a utilizat in anul 2000 Reforma Germana in Trans­por­turi (TRG) pentru a aloca res­pon­sa­bilitati mai ample si mai bine defi­nite pen­tru securizarea in­car­caturilor pentru companiile clienti care plaseaza comenzi la carausi.

Reducerea timpilor de proces

Un alt obiectiv a fost minimi­za­rea timpilor de proces din fabrica pentru ope­ratiunile de incarcare si des­car­care pentru a se asigura ca majorarile prognozate de volume nu vor duce la timpi de tranzit cres­cuti.

Directiva „Daimler Load Se­cu­rity 9.5“ permite tuturor par­ti­ci­pantilor la proces (furnizori de ma­teriale, furnizori de servicii de trans­port si Daimler AG) sa secu­ri­zeze incarcaturile prin designul ca­ro­seriei vehiculelor si prin utilizarea de unitati de transport standardizate.

Specificatii pentru designul semiremorcilor

In acest scop, semiremorcile tre­buie sa respecte anumite spe­cificatii din punct de vedere al stabilitatii si proiectarii:

– Perete frontal ranforsat cu o latime uniforma de cel putin 2,40 m

– Perete lateral: bara de fixare a paletilor, posturi pentru pa­leti, prelate pentru securizarea in­carcaturii, panouri de blocare

– Acoperis liftant cu sis­tem ranforsat

– Usile din spate – rezistenta mi­nima acceptata si numar minim ac­ceptat de incuietori (prin ra­sucire)

Daca semiremorcile indepli­nesc aceste cerinte, ele pot fi uti­lizate uni­versal de catre alte sec­toare indus­triale si pentru alte bunuri (ex. hartie, bunuri pa­le­ti­zate etc).

Cerinte pentru unitatile de transport

Noile unitati de transport au di­mensiuni bazate pe standardele ISO si pot fi suprapuse prin cu­plare cu o amprenta de cel putin 600 x 1.000 mm.

Opinie experta privind respectarea prevederilor statutare

Daimler AG va continua sa dez­volte masuri prac­tice de securizare a incar­ca­tu­rilor pentru unitati de incarcare de mare tonaj conform ce­rin­telor Re­formei Germane in Trans­porturi (TRG).

DEKRA consiliaza Daimler AG ca organizatie independenta de ex­perti privind securizarea incar­ca­turilor.

Prin alinierea la strategia logis­ti­ca de ansamblu, Daimler isi pro­pu­ne sa introduca procese si stan­dar­de ale logisticii adaptabile.

Provocari

Provocarea 1: in contextul ge­ne­ral al securizarii incarcaturilor – identificarea tuturor celor im­pli­cati in bunul mers al business-u­lui: fabrici, de­pozite, politie, in­dus­tria trans­por­tu­rilor, Biroul Fe­deral German pentru Trans­por­tul de marfuri (BAG), au­toritatile pen­tru sanatate si siguranta, achi­zitorii de servicii de transport, au­to­ritatile de reglementare, fur­ni­zori, Asociatia Inginerilor Ger­mani (VDI), organisme si comi­te­te, organizarea si bugetarea proiectului

Provocarea 2: Dezvoltarea de tes­te practice corespunzatoare

Provocarea 3: Identificarea or­ganizatiilor independente de tes­ta­re ce pot furniza expertii nece­sari

Provocarea 4: Asigurarea im­ple­mentarii tehnice de catre pro­du­ca­torii de caroserii (dispo­ni­bilitatea pe piata)

Provocarea 5: Reteaua extinsa de instruire si implementarea pe ter­men lung de catre toti parti­ci­pan­tii la proces.

Unul dintre elementele cheie in aceasta strategie consta in dez­vol­tarea de procese stabile care ra­man stabile chiar si in cazul schim­barii conditiilor cadru.

Lectii invatate si factori de succes

– Minusuri: Lipsa specificatiilor pri­vind securizarea incarcaturilor pen­tru sistemele de transport Daimler

Solutia: Crearea unui grup de lu­cru la nivelul intregului concern avand sustinerea expertilor in­dependenti, definitivarea unui buget

– Minusuri: Utilizarea paletilor si unitatilor de incarcare care nu cores­pun­deau securizarii mecanice anti-fric­tiune (legare)

Solutia: Cuplarea mecanica pen­tru securizarea incarcaturilor prin stabilizarea corpului vehi­cu­lului

– Minusuri: Lipsa specificatiilor pen­tru securizarea incarcaturilor pen­tru vehicule cu prelata si semi­re­morci MEGA fara perete lateral pen­tru incarcaturi.

Solutia: Teste in trafic si speci­fi­catii privind designul caroseriei – ex. bara pen­tru blocarea paletilor si ranfor­sa­rea acoperisului

– Minusuri: Lipsa predic­ti­bi­li­ta­tii legale pentru organizatie si in special pentru personalul de ma­na­gement (res­ponsabilitatea ca­sei de expe­ditie)

Solutia: Compilarea unor in­structiuni la nivel de grup.

Factori cheie de succes in im­plementarea „Daimler Load Se­cu­re­ment 9.5“

– Identificarea clara a celor im­plicati si a nevoilor lor

– Retentia conceptului de se­cu­rizare a incarcaturilor prin cuplare mecanica, de unde a rezultat op­ti­mizarea timpilor de proces

– Standardizarea practi­ci­lor prin definirea directivei ca regula la nivel de com­panie

– Profilul clar definit al cererii pentru furnizorii de servicii de trans­port si pentru producatorii de semi­remorci

– Mandatarea unei orga­ni­zatii ex­terne de experti

– Stipularea sarcinilor, exper­ti­zei si responsabilitatii in procesul de transport pen­tru securizarea in­car­ca­turilor

– Predictibilitatea legala pentru an­gajati si manageri

– Informatii din intregul lant de productie si exploa­ta­re si training pen­tru res­pon­sabilii de proces, inclu­siv pentru producatorii de semi­remorci.

Beneficii

Daimler AG a realizat mai mul­te beneficii pe baza acestei bune practici. Aceas­ta solutie a permis companiei sa sporeasca stab­i­li­tatea si calitatea operatiunilor de apro­vi­zio­nare. Beneficiile au fost de natura economica, sociala si de mediu.

Din punct de vedere economic

– Masuri si procese de securi­za­re a incarcaturilor mai putin com­ple­xe care au dus la opti­mi­zarea cos­turilor cu transportul

– Imbunatatirea proce­se­lor a atras o reducere a tim­pi­lor de pro­cese si a cos­turilor (pentru incar­ca­re, siguranta, transport, des­car­care) comparativa cu solutia de blocare anti-frictiune aliniata standardului VDI 2700.

– Ca rezultat, este posibila mi­nimizarea absoluta a necesitatii unor asigurari separate de transport

Transferabilitate

Ajustarile echipamentelor de se­curizare de pe semiremorci pot fi, in general, trans­ferate in alte industrii ce isi expediaza produsele pe cale rutiera.

Limitari

Cerintele legale pot fi diferite de la un sector la altul sau de la o tara la alta. Acestea pot limita trans­fe­ra­bi­litatea. Diversele tipuri de bunuri incarcate pot rezulta, de asemenea, in cerinte suplimen­tare in legatura cu produsele sau pro­cesele.

Adriana PALASAN

Managing Partner Supply Chain Management Center

www.esupplychain.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.