Decontarea transportului elevilor, reglementată

Guvernul a reglementat, prin Hotărâre, procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Aceștia beneficiază de gratuitate pentru transportul rutier local, interjudețean și județean, precum și cel feroviar, cu metroul și naval.

Operatorii de transport local, județean sau interjudețean au obligativitatea să mențină același tarif pentru elevi pe toată durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Pentru operatorii de transport, deja apar numeroase semne de întrebare. Dacă decontarea transportului este legată de prezența la cursuri a elevului… Cum ar putea, oare, o firmă de transport să se asigure că toți elevii transportați ajung în școală și în clasă la timp? Serviciul de transport trebuie prestat, însă decontarea devine incertă. De asemenea, stârnește îngrijorare termenul de decontare. Nu sunt prevăzute penalități de întârziere și, practic, operatorul de transport este obligat să își asume costurile de transport pentru o perioadă nedeterminată, pe principiul „când vor fi bani la buget”.

Totodată, procedurile birocratice, destul de laborioase și care implică mai multe instituții, riscă să dea mari bătăi de cap.

Există și un aspect pozitiv important – faptul că tarifele aferente abonamentelor pentru elevi nu sunt plafonate. Totuși, acestea nu pot fi mai mari decât cele practicate pentru celelalte categorii de călători.

Local

În cazul transportului local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor operatorului de transport public, în baza carnetului de elev vizat pentru anul în curs, eliberarea legitimației de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.

Mecanismul pentru județene

Elevii școlarizați în altă localitate vor depune, la secretariatul școlii, la începutul fiecărui semestru, o cerere prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă că sunt înmatriculați la unitatea de învățământ respectivă. În adeverință este specificat traseul de la școală sau liceu până domiciliul elevului, precum și dreptul de a beneficia de transport gratuit.

În baza acesteia, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

Fiecare unitate de învățământ, transmite Consiliului Județean (CJ), până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel județean, însoțită de prezența la cursuri și numele operatorului de transport.

CJ centralizează totul

Situația se centralizează la nivelul CJ, pe fiecare unitate de învățământ. Consiliul Județean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie situația centralizată cu numărul de elevi și zilele în care aceștia au beneficiat de transport gratuit, pe fiecare unitate de învățământ. În urma centralizării situațiilor primite de la CJ, operatorul de transport emite factura fiscală, pe care o transmite spre decontare la Consiliul Județean.

CJ efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situațiilor transmise de unitatea de învățământ. „Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea și de exactitatea datelor prezentate la decontare”, se precizează în HG.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Fără penalități la întârzierea decontării

Consiliul Județean facturează către fiecare unitate de învățământ 50% din suma plătită operatorului de transport, pentru unitatea de învățământ respectivă. După aprobarea finanțării și primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării va efectua viramentele în limitele aprobate pentru această destinație, prin buget. Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinație nu se calculează penalități de întârziere.

Totodată, inspectoratele școlare județene/ISMB solicită MEC sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel județean, pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate, inspectoratele școlare vor lua în considerare și sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedentă. Inspectoratele repartizează unităților de învățământ sumele primite de la MEC, pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere, la nivel județean.

Procedura la interjudețene

În cazul decontării cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean, procedura de obținere, de către elev, a legitimației de transport este similară. O copie a acesteia, cu numele operatorului și traseul, se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, operatorul de transport se prezintă la unitatea de învățământ, care va certifica numărul de călătorii efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean. Situația se întocmește in 3 exemplare, din care unul rămâne la unitatea de învățământ, un exemplar la operatorul de transport și un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC).

Operatorul de transport, pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite MTIC, o singură dată pe lună, până la data de 15 pentru luna expirată, pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.

Decontul, cu model-tip, se întocmește în 2 exemplare, din care unul rămâne la operator, iar celălalt se transmite la MTIC, însoțit de adresa de înaintare. După aprobarea finanțării și primirii creditelor bugetare de la MFP, MTIC va efectua viramente către operatorii de transport rutier, cu încadrarea în limitele aprobate pentru această destinație prin bugetul de stat al ministerului. Autoritățile implicate își vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontării.

Licențele județene, prelungite

Guvernul a prelungit, până la finalul anului 2021, prin Ordonanța de Urgență (OUG) 70/2020, licențele pentru transportul județean de persoane, activitate ce a fost transferată consiliilor județene (CJ).

„Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31 decembrie 2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii 34/2020 privind respingerea OUG 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane”, se arată în art. 66 din OUG 70, alin (1). La lin. (2) se stipulează: „Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii, pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) 1.370/2007 al Parlamentului european și al Consiliului (…) dar nu mai mult de 31 decembrie 2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv (…)”. Această prevedere nu se aplică în cazul în care traseele județene sunt operate în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

ARR va transmite consiliilor județene lista operatorilor de transport deținători de licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate.

Obligativitatea transportării gratuite a elevilor, „sub sancțiunea încetării contractului”

Potrivit OUG 70, „operatorii au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice, sub sancțiunea: a) încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean; b) retragerii licenței de traseu, în cazul transportului județean”.

Resursele financiare necesare acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor se alocă din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA, repartizate pe județe, respectiv municipiul București.

Gratuitate și la transportul feroviar, naval sau cu metroul

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat, beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pentru metrou sau pentru transportul naval, pe tot parcursul anului calendaristic.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

foto: Jean-Mihai PÎLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.