Inițiativă legislativă pentru co-voiajare

lucian-sova_mai-2013-21Deputatul Lucian Șova, secretarul Comisiei pentru transporturi și infrastructură din Camera Deputaților, a inițiat un proiect de lege privind introducerea co-voiajării în Legea taximetriei (Legea 38/2003).

Potrivit proiectului legislativ, co-vo­iajarea este activitatea de transport „fără scop lucrativ, des­fășurată între persoane fizice in­de­pendente, care presupune utilizarea în comun, fără scop profesional, a unui autovehicul cu cel mult 9 locuri, de către un conducător auto și unul sau mai mulți pasageri care călătoresc în aceeași direcție, cu condiția ca de­pla­sarea să fie efectuată de către con­ducătorul auto în scop personal, iar conducătorul auto împreună cu pasa­ge­rul sau pasagerii împart exclusiv cos­turile deplasării propuse”.

Legea taximetriei va fi modificată prin redefinirea dispeceratului taxi: „Ac­tivitate conexă transportului în regim de taxi, care preia telefonic sau prin alte mij­loace și transmite comen­zile clien­tu­lui prin stația radio de emisie-recepție către taximetrist. Plat­for­me­le digitale care facilitează par­ta­ja­rea unor călătorii între condu­că­tori auto și pasageri – per­so­ane fizice inde­pen­dente – fără scop lu­crativ, indiferent dacă această acti­vi­ta­te de inter­me­die­re este remunerată, nu sunt consi­de­rate dispecerate de taxi în înțelesul prezentei legi”.
În legea existentă, va fi introdus și ter­menul de platformă digitală de co-voiajare – „spațiu online, inclusiv web­site sau aplicație mobilă, administrat de un furnizor independent, care per­mi­te înregistrarea ca utilizatori a potențialilor con­ducători auto sau pasa­geri care in­ten­ționează în mod indi­vidual să efec­tue­ze deplasări în nume și pe cont pro­priu, cu împărțirea costurilor aferente, cu condiția res­pec­tării unor termeni și con­diții aplica­bile tuturor utilizatorilor în ceea ce pri­vește utilizarea platformei res­pective”.
La articolul 7 din Legea 38/2003, ali­neatul (2) se modifică astfel: „Este in­terzis transportul public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a de­ține pentru acesta, după caz, auto­ri­­za­­ție taxi valabilă sau copie conformă va­labilă, cu excepția activității de co-voiajare”.

Argumentele deputatului Lucian Șova

„Am pornit de la o realitate care este destul de pregnantă în spațiul pu­blic: aceea că mediul online facili­tea­ză în­tâl­niri între posesori de mașini și doritori de călătorii – desigur, de la cele mai dez­voltate și, poate, și con­tro­versate, gen Uber, până la altele care, într-un fel, fac, până la urmă, pa­ra­lelisme cu taximetria. Prin tot felul de întâlniri pe Facebook și alte rețele de socializare, oamenii aleg să mai și călătorească împreună. Conceptul este unul care funcționează în alte țări. Mărturisesc că, la comisie, a venit o solicitare din par­tea unei firme de con­sultanță, repre­zen­tantă a unui ope­rator de platformă din altă ța­ră, pentru o prezentare a aces­tui su­biect. Am avut o întâlnire cu re­preze­n­tan­ții firmei de consultanță, care mi-au expus su­biectul și am apre­ciat că ar trebui să își găsească lo­cul într-o re­gle­men­tare, să fie clar definit, de așa ma­nieră încât să nu existe con­fuzii – având în vedere că tot pe Legea taximetriei există o prevedere pe care am susți­nut-o tot eu, cu privire la com­ba­terea pi­­rateriei”, ne-a declarat Lucian Șova. El a pre­ci­zat că este necesară de­finirea aces­tui tip de activitate, astfel încât să fie clar că nu este subiect de sancțiune pe componenta legală de pi­ra­terie. „Ceea ce deosebește tipul aces­ta de activitate de taximetrie, unde mași­na merge după pasager, aici pasagerul mer­ge după mașină. Condiția esen­ția­lă este ca deplasarea să fie în inte­res privat al deținătorului de mașină, între un punct A și B, în principiu, inter­ur­ban – iar aici pot fi modificări în pro­ce­sul legislativ”, a adăugat secretarul Comisiei pentru transporturi și in­fra­struc­tură.
Deputatul Lucian Șova le-a răs­puns și criticilor: „Dacă tipul acesta de acti­vi­tate este nelegal și evazionist, înseam­nă că și picnicul este nelegal și eva­zio­nist în raport cu restaurantele. Dacă ne găsim 5 prieteni pe internet și hotărâm să facem un picnic și ne cum­părăm mân­carea împreună, mân­căm micii și bem berea și o plătim cu toții, ar trebui interzis lucrul ăsta pentru că am concura neloial restaurantele care sunt auto­ri­za­te și plă­tesc taxe la stat”. El a mai adă­u­gat că, dacă în Ame­rica există benzi pe auto­stra­dă dest­inate mașinilor care conțin mai mult de 3 pasageri, nu reprezintă o „cri­mă” ca oamenii să fie lăsați să că­lă­to­rească împreună. „Tre­bu­ie să-i ajutăm să o facă, folosind teh­no­logiile acestui secol de o manieră pre­dic­tibilă, ușor de monitorizat din par­tea auto­ri­tă­ților. Cred că e bine ca, îna­inte de a te urca într-o mașină când faci auto­stopul, în calitate de călător, să știi ce drepturi și obligații ai. E bine ca și șoferul care oprește și ia un pa­sa­ger să conștientizeze ce obligații are față de acel pasager. Această inițiativă le­g­is­lativă reprezintă, pentru perioada ur­­mătoare, o bază de discuții institu­țio­nalizate, pentru a identifica soluțiile po­trivite”.

Pro și contra

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, se declară „surprins” de inițiativa legislativă, pentru că „legalizează evaziunea, frauda fiscală și activitățile neautorizate”. În opinia sa, de pe urma acestor reglementări vor avea de câștigat numai intermediarii și furnizorii de transport clandestin.
Cristian Lăzărescu, vicepreședinte ATTI și FORT, susține însă că „evaziunea va fi zero”: „Aceste firme lucrează doar cu entități juridice, iar toți banii încasați sunt la vedere, înregistrați automat, din moment ce toate tranzacțiile sunt făcute doar online și intră în contul firmei”.

Meda BORCESCU
meda.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.