Peste 1.000 de dosare pentru restituirea accizei

Autoritatea Rutieră Română a fost desemnată Administratorul schemei de ajutor de stat pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil în transporturile rutiere. Am discutat cu Aurelia Surulescu, director general ARR, despre dificultățile apărute în acest proces, precum și despre soluțiile găsite.

Ziua Cargo: Care sunt cauzele dificultăților apărute în procesul de restituire a accizei?

Aurelia Surulescu: Restituirea de accize implică 2 etape. Etapa de înscriere – etapa în care se stabileşte dacă un operator de transport este eligibil pentru restituirea de accize și etapa de restituire – etapa în care se aprobă sumele solicitate prin cererile de restituire.

Dificultăţile au început să apară o dată cu modificările şi completările aduse actului normativ, întrucât, la acel moment, se aflau deja dosare în analiză, fapt care a condus la întârzieri neprevăzute, având în vedere condiţiile suplimentare impuse.

Principalele motive care au avut ca efect neînscrierea operatorilor de transport în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize au fost: Operatorii de transport care alimentează de la staţiile de distribuţie nu au făcut dovada deţinerii unui card de gestiune al alimentărilor şi/sau a unui inel emiţător/receptor pentru fiecare vehicul deţinut şi utilizat; Operatorii de transport care alimentează din rezervoarele pentru consum propriu deţinute la punctele lor de alimentare nu au depus documentaţia necesară din care să reiasă că sunt îndeplinite condiţiile tehnice prevăzute de actul normativ; Operatorii de transport au depus certificate de atestare fiscală care nu erau valabile la data depunerii cererii de înregistrare sau înregistrau datorii la bugetul general consolidat fără să aibă deconturi cu suma negativă de TVA cu opţiune de rambursare şi/sau cereri de restituire, iar suma obligaţiilor de plată să fie mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit sau cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care aceştia le au de încasat de la autorităţile contractante şi fără să aibă înscrise în certificatele de atestare fiscală menţiuni cum ar fi eşalonare/plan de reorganizare.

Restituirea efectivă de accize s-a realizat la finele anului 2014, rolul ARR fiind acela de a analiza cererile de restituire şi de a emite decizii în limita plafoanelor trimestriale comunicate de Ministerul Finanţelor Publice, care are calitatea de ordonator principal de credite, plata sumelor aprobate prin aceste decizii fiind atributul exclusiv al Ministerului Finanţelor Publice.

În ceea ce priveşte restituirea efectivă, aceasta s-a dovedit a fi lentă, deoarece cerinţele prevăzute de hotărâre au fost parţial îndeplinite de către operatorii de transport, întrucât s-au depus dosare de restituire ce nu corespundeau condiţiilor impuse de actul normativ. Printre neconcordanţe s-au numărat: lipsa informaţiilor cu privire la numărul de kilometri înregistraţi la bordul vehiculelor la momentul alimentării din anexele la facturi emise de staţiile de distribuţie; lipsa informaţiilor cu privire la cardurile de gestiune a alimentărilor şi/sau inele emiţător/receptor în anexele la facturi emise de staţiile de distribuţie; neasumarea documentelor întocmite de către operatorii de transport şi/sau de către terţi; întocmirea incorectă a documentelor; certificate fiscale de atestare fiscală neconforme cu actul normativ în vigoare; lipsa unor documente din conţinutul dosarelor.

Care au fost măsurile pentru fluidizarea procesului?

Un pas important în procesul de restituire îl reprezintă implementarea sistemului informatizat pentru înscrierea operatorilor economici în Registrul vehiculelor și al operatorilor economici eligibili în vederea restituirii de accize.

Suntem conştienţi de faptul că fiind un sistem informatic nou este posibil ca operatorii de transport să întâmpine anumite dificultăţi la transmiterea electronică a dosarului de înscriere/restituire, mai ales că în exploatarea acestui sistem s-au constatat anumite impedimente care au condus la întocmirea unor dosare de restituire incomplete şi/sau incorecte din punct de vedere al conformităţii documentelor, ceea ce a avut ca rezultat retransmiterea documentelor şi a determinat prelungirea timpului de analiză a unui dosar de înscriere/restituire, nedepăşindu-se termenele legale.

În vederea preîntâmpinării situaţiilor de această natură, îndemnăm operatorii de transport să consulte în permanenţă informaţiile publicate pe site-ul www.arr.ro şi să solicite suport tehnic prin call center şi/sau e-mail în vederea soluţionării aspectelor neclare. Suntem convinşi că după prima utilizare a sistemului de depunere online a unui dosar de înscriere/restituire operatorii de transport se vor familiariza cu noul sistem urmând ca transmiterea online a dosarelor de înscriere/restituire să fie realizabilă cu eforturi minime.

Tocmai de aceea, putem spune că una dintre măsurile pe care le-am considerat necesare a fost aceea de a implementa o nouă metodă de a transmite online dosarele de înscriere/restituire şi anume ca transmiterea tuturor documentelor să se efectueze simultan cu scopul de a evita eventualele depuneri incomplete ale dosarelor. Precizăm că operatorului de transport i se alocă un număr unic de înregistrare pentru fiecare dosar depus cu succes, urmând să primească o decizie. Aceste măsuri vor facilita restituirea de accize pentru operatorii economici prin reducerea timpului de emitere a deciziilor de înscriere/restituire.

Dorim să informăm că ARR este în permanentă relaţionare cu operatorii de transport, sistemul informatic având scopul de a reduce problemele întâmpinate în vederea transmiterii dosarelor de către operatorii de transport cât şi de a accelera procesul de calcul folosind mecanisme specializate de procesare, stocare şi arhivare a datelor, acest sistem dovedindu-se benefic prin reducerea timpului de analiză a dosarelor.

Sumele aprobate au fost plătite către operatori?

Referitor la sumele aprobate și plătite efectiv de către ordonatorul principal de credite, precizăm că acestea sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, www.mfinante.ro, secțiunea Domenii de activitate, Ajutor de stat, Scheme de ajutor de stat, H.G. nr. 537/2014.

În prezent am reuşit să îmbunătăţim procesul de restituire a accizei prin reducerea timpului de emitere a deciziilor deşi instituţia noastră a întâmpinat o serie de dificultăţi ocazionate de complexitatea activităţii, de schimbările legislative și de implementarea noului sistem de depunere a documentelor.

Dorim să informăm că instituția noastră nu are întârzieri la emiterea deciziilor pentru toate dosarele depuse și reamintim că acordăm sprijin permanent operatorilor de transport pentru a reuşi să recupereze acciza pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier de mărfuri/persoane contra cost şi în transportul rutier de mărfuri în cont propriu.

Primii paşi realizaţi în vederea restituirii de accize:

 • În data de 15.07.2014 intră în vigoare H.G. nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor;
 • La data intrării în vigoare a actului normativ, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. a fost pregătită să preia prin intermediul agenţiilor sale teritoriale dosarele de înscriere în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, primul operator de transport eligibil fiind înscris în Registru la data de 17.07.2014. Autoritatea Rutieră nu a întâmpinat dificultăţi în etapa de înscriere, întrucât personalul ARR a fost instruit continuu, înfiinţându-se şi un compartiment specializat la sediul central al instituţiei cu atribuţii exclusive în analiza documentelor depuse de operatorii economici.
 • În vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ARR ca Administrator al schemei de ajutor de stat, instituţia a inclus în bugetul de venituri şi cheltuieli aproximativ 1.600.000 lei, sumă necesară pentru desfăşurarea activităţii de restituire a accizei pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier de mărfuri/persoane contra cost şi în transportul rutier de mărfuri în cont propriu.

Total dosare înscriere și restituire – 1.700, din care:

647 – dosare de înscriere în Registru;

1053 – dosare de restituire.

Din cele 1700 de dosare, ARR a soluționat un număr de 1529, respectiv 620 dosare de înscriere și 909 dosare de restituire.

La momentul prezent sunt în curs de analiză și în termenul legal de soluționare 171 dosare, respectiv 19 de înscriere și 152 de restituire.

Dosare depuse în format hârtie de către operatorii de transport la sediile agenţiilor teritoriale ARR până la data de sfârşitul lunii aprilie 2015:

 • 599 dosare de înregistrare în Registrul vehiculelor şi al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize din care:
  • 492 dosare soluţionate cu decizie de înscriere;
  • 107 dosare soluţionate cu decizie de respingere;
 • 651 dosare de restituire din care:
  • 532 dosare soluţionate cu decizie de aprobare a cererii de restituire;
  • 119 dosare soluţionate cu decizie de respingere a cererii de restituire;
 • Operatorii au solicitat suma totală de 16.174.813 lei din care:
  • 577.995 lei aprobaţi;
  • 596.818 lei respinşi;

Dosare depuse în format electronic de către operatorii de transport, începând cu mai 2015 până în prezent:

 • 48 dosare de înregistrare din care:
  • 28 dosare soluţionate cu decizie de înscriere;
  • 1 dosare soluţionate cu decizie de respingere;
  • 19 dosare în curs de analiză;
 • 402 dosare de restituire din care:
  • 186 dosare soluţionate cu decizie de aprobare a cererii de restituire;
  • 64 dosare soluţionate cu decizie de respingere a cererii de restituire;
  • 152 dosare în curs de analiză;
 • Operatorii au solicitat prin cele 250 de cereri de restituire soluționate suma totală de 8.759.319 lei din care:
  • 353.493 lei aprobaţi;
  • 405.826 lei respinşi.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.