Virgiliu Mihail Cucliciu, sef la Controlul Unic

Virgiliu Mihail Cucliciu a fost numit de ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Anca Boagiu, in functia de inspector de stat sef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier si va trebui ca in perioada urmatoare sa isi formeze echipa. De altfel, la data inchiderii editiei, se demarasera procedurile de angajare a inspectorilor care vor asigura controlul unic in transporturile rutiere.

In paralel, Ministerul Trans­por­turilor a pregatit un pa­chet de acte normative care vi­zeaza atat normele de aplicare a OG 27/2011 pri­vind transporturile rutiere, cat si cla­sificarea incalcarilor in foarte grave, grave si minore. La data inchiderii editiei, 10 noiembrie, ele se aflau insa inca in faza de proiect publicat pe site-ul MTI, in ciuda faptului ca, in mai putin de o luna (4 decembrie), ar trebui sa intre in vigoare.

Ca o noutate, normele de aplicare a OG 27/2011 introduc obligativitatea dotarii vehiculelor cu placute din care sa rezulte di­men­siunile si masele maxime ad­mise/autorizate ale vehiculului, care vor face dovada conformitatii ve­hiculului respectiv cu pre­ve­de­rile legislatiei comunitare refe­ritoare din domeniu.

Incalcari foarte grave

Va prezentam, in continuare, o parte dintre incalcarile con­si­de­ra­te foarte grave de actele nor­mative care ar trebui sa intre in vigoare:

– efectuarea transportului ru­tier sau a activitatilor conexe fara li­centa sau cu licenta retrasa, sus­pen­data, expirata sau declarata pier­duta;

– instrainarea licentei, a auto­rizatiei de transport inter­na­tional sau a oricaror alte do­cumente necesare efectuarii transporturilor rutiere si uti­lizarea acestora de catre o persoana fizica sau juridica, alta decat titularul;

– efectuarea transportului ru­tier cu un vehicul fara copie conforma;

– utilizarea de conducatori auto fara atestat profesional;

– nerespectarea reglemen­ta­ri­lor privind cabotajul;

– efectuarea transportului ru­tier international de per­soane prin servicii regulate prin intermediul unui sub-contractant care nu este indicat in autorizatie;

– utilizarea unui vehicul pentru care s-a dispus masura imo­bilizarii;

– sustragerea de la efectuarea controlului in trafic rutier;

– sustragerea sau obstruc­tio­narea efectuarii controlului la sediu;

– efectuarea activitatii de pre­gatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permi­su­lui de conducere, fara a de­tine autorizatie de scoala de conducatori auto sau au­to­rizatie de instructor auto;

– efectuarea activitatii de pre­ga­tire si perfectionare a per­soa­nelor din domeniul trans­por­turilor rutiere fara a detine autorizatie de centru de pre­ga­tire si perfectionare;

– neoprirea vehiculului in trafic la semnalul regulamentar al inspectorilor;

– utilizarea legitimatiilor de trans­port tip card de catre alte persoane decat de cele indreptatite si in alte conditii decat cele recunoscute de legislatia in vigoare;

– utilizarea unor conducatori auto straini fara drept de munca in Romania;

– efectuarea transportului ru­tier cu vehicule care prezinta de­fectiuni tehnice majore, sta­bilite potrivit legislatiei in vigoare;

– efectuarea transportului ru­tier cu vehicule rutiere care pre­zinta defectiuni tehnice pe­riculoase, stabilite potrivit le­gislatiei in vigoare;

– efectuarea transportului ru­tier de marfuri cu depasirea cu cel putin 20% a masei to­ta­le maxim autorizate pentru ve­hiculele cu o incarcatura utila admisibila care depa­ses­te 12 tone sau cu cel putin 25% a masei totale ma­xim autorizate pentru ve­hi­cu­le cu o incar­ca­tura utila admisibila care nu de­paseste 12 tone;

– nerespectarea obligatiei de a utiliza la efectuarea trans­por­turilor rutiere numai vehi­cu­le rutiere a caror stare tehnica corespunde regle­men­tarilor nationale de sigu­ranta rutiera si de protectia mediului inconjurator, cu in­spec­tia tehnica periodica va­labila si certificate clasi­fi­ca­te/incadrate corespunzator, conform prevederilor legale in vigoare;

– nerespectarea obligatiei de a se asigura ca persoanele an­gajate in functii care con­cura la siguranta rutiera sunt titulare ale unui certi­fi­cat/a­testat profesional valabil eliberat conform regle­men­tarilor legale in vigoare;

– nerespectarea obligatiei de a nu permite plecarea in cursa a vehiculelor rutiere care au tahograful sau li­mi­ta­torul de viteza defect, ne­sigilat sau fara suficiente foi de inregistrare pentru efec­tuarea intregului parcurs al transportului;

– nerespectarea obligatiei de a nu permite interventia per­soanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf si a li­mi­ta­toarelor de viteza;

– nerespectarea obligatiei de a monta, numai prin agenti eco­nomici autorizati, aparate ta­hograf si limitatoare de viteza;

– utilizarea de conducatori auto fara contract de munca, aviz medical si/sau aviz psi­ho­logic valabile;

– nerespectarea de catre intre­prin­derea de transport rutier in cont propriu a obligatiei de a transporta doar persoa­ne­le angajate ale intre­prin­de­rii, nominalizate in do­cu­mentul de transport;

– nerespectarea de catre opera­torul de transport rutier a obligatiei de a depune li­centa de transport/licenta co­munitara si/sau copiile con­forme ale acesteia la se­diul inspectoratului teritorial al ISCTR in raza caruia s-a efectuat controlul, in termen de maximum 5 zile lucra­toa­re de la comunicarea masurii suspendarii acestor docu­men­te;

– nerespectarea de catre ope­ra­torii economici care des­fa­soara activitati conexe trans­portului rutier a obliga­tiei de a inlocui managerul de transport in termen de 30 zile, in situatia in care acesta nu mai indeplineste aceasta functie sau in cazul in care acesta nu mai indeplineste conditia de buna reputatie ori competenta profesionala.

Limita de 50.000 de euro – din nou – pentru expeditori

Normele OG 27/2011 stabilesc din nou limita financiara de 50.000 de euro pentru licentierea caselor de expeditii, prin capital si rezerve. Practic, firma va trebui sa prezinte pentru licentiere un document doveditor privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau de o persoana acreditata in mod corespunzator, din care reiese ca dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare de minim 50.000 euro. In situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea acestor rezerve financiare, poate sa prezinte o garantie bancara sau asigurare, eliberat/eliberata de una sau mai multe banci sau de alte institutii financiare, inclusiv societati de asigurare.

La licentierea caselor de expeditii, vor fi avute in vedere, pe langa capacitatea financiara, conditii privind baza materiala, competenta profesionala si onorabilitatea. Potrivit actului normativ citat, conditia de baza materiala se va considera indeplinita daca operatorul economic face dovada detinerii cu orice titlu a unui spatiu pentru desfasurarea activitatii, iar cea de competenta profesionala daca operatorul are angajat un manager de transport care conduce activitatea de intermediere avand certificat de competenta eliberat de ARR. Licenta pentru activitati conexe transportului rutier se elibereaza pentru fiecare tip de activitate conexa, perioada de valabilitate a acesteia fiind de 5 ani.

De mentionat ca ARR va intocmi Registrul operatorilor economici care desfasoara activitati conexe transportului rutier, intermediere putand face doar firmele inscrise in aceasta lista. Registrul va include date de identificare ale operatorilor economici, date privind managerii de transport, date privind licentele detinute si sanctiunile aplicate fiecarei companii in parte.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.