DOCUMENT. Proiect de modificare a Legii RCA, adoptat de Guvern

Guvernul va aproba, în dimineața de 20 decembrie, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii RCA, a anunțat, în debutul ședinței, premierul Ludovic Orban.

Proiectul de modificare a Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie va fi înanitat Parlamentului, pentru adoptare.

Iată modificările:

Art. I. – Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 431 din 12 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, punctul 5 se modifică și va avea următorul cuprins: „5. asigurat cu risc ridicat – persoana pentru care, pe baza încadrării în clasele de risc, cel puţin 3 asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă;”

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: „(3) Asigurătorii RCA îşi asumă răspunderea pentru toate contractele RCA, inclusiv pentru cele alocate de către BAAR conform art. 19 alin. (3), precum şi pentru erorile sau omisiunile apărute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii de asigurări sau de asigurări auxiliare, definiţi conform Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări.”

3. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.

4. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul curpins: „(3) În calculul tarifului de primă, asigurătorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de încărcare, coeficienți de corecție ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de primă, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate.”

5. La articolul 18, alineatul (4) se abrogă.

6. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 19. – (1) Un asigurat cu risc ridicat, în condițiile în care se încadrează în clasele de risc, conform art. 2 pct. 5, se poate adresa BAAR pentru alocarea unui asigurător în vederea încheierii contractului RCA.

(2) Factorul “N” prevăzut la art. 2 pct. 5 este stabilit de către BAAR, cu avizul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi este calculat pentru un vehicul cu aceleași caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum şi pentru aceeași clasă de bonusmalus a asiguratului/utilizatorului.

(3) BAAR în baza politicilor și procedurilor proprii alocă un asigurător RCA în vederea încheierii contractului RCA.

(4) Condițiile în care sunt încheiate asigurările RCA pentru asigurații cu risc ridicat se regăsesc în procedurile interne ale BAAR; condițiile se publică pe site-ul BAAR și se actualizează ori de câte ori se modifică.

(5) BAAR se asigură de existența valabilității polițelor de asigurare aferente clienților cu risc ridicat în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României.”

7. La articolul 32, după alineatul (12) se introduc două noi alineate, alin. (13) și (14), cu următorul cuprins:

„(13) BAAR stabilește reguli de conduită aplicabile membrilor inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA pentru asigurații cu risc ridicat.

(14) BAAR se asigură de punerea în aplicare a regulilor de conduită de către proprii membri și stabilește proceduri privind analizarea conduitei membrilor și măsurile ce pot fi impuse acestora.”

8. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins: „Art. 36. – (1) BAAR elaborează politici și proceduri pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat, care cuprind cel puţin următoarele:

a) elaborarea de atribuţii privind gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat către structurile proprii;

b) modalitatea de alocare și ofertare în vederea încheierii contractului RCA pentru asiguratul cu risc ridicat;

c) modul de determinare şi publicare a factorului “N” prevăzut la art. 2 pct. 5 și art. 19 alin. (2);

d) reguli de conduită aplicabile membrilor inclusiv cu privire la încheierea asigurării RCA pentru asigurații cu risc ridicat;

e) aspectele referitoare la încheierea contractului de asigurare RCA de către asigurătorul alocat.

(2) Politicile și procedurile prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către adunarea generală a BAAR și supuse avizului A.S.F.; Politicile și procedurile proprii sunt aplicate de către BAAR și membrii acestuia.”

9. La articolul 37 alineatul (1), literele d) – g) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„d) nerespectarea de către asigurătorii RCA a obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (3), art. 11, art. 14, art. 18 alin. (1) şi (6) – (12), art. 21 alin. (1) – (5), art. 23 alin.(1), art. 24 alin. (6) și art. 26 alin. (2);

e) nerespectarea de către persoanele din consiliul director al BAAR, persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR sau de către BAAR a obligației în ceea ce privește stabilirea factorului „N” prevăzută la art. 19 alin. (2), a prevederilor art. 32 alin. (2) lit. b) – m), art. 32 alin. (3), (8) și (9);

f) nerespectarea de către persoanele din consiliul director al BAAR sau de către persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR a obligaţiei privind solicitarea avizului/aprobării, conform art. 19 alin. (2), art. 32 alin. (10) şi (11) şi art. 36 alin. (2);

g) nerespectarea de către persoanele din consiliul director al BAAR sau de către persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR a obligațiilor de elaborare a politicilor și procedurilor, inclusiv pentru gestionarea asigurărilor RCA aplicabile asiguratului cu risc ridicat, sau de punere a acestora în aplicare, conform art. 19 alin. (3) și (4), art. 32 alin. (13) – (14) și art. 36 alin. (1).”

10. La articolul 37 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul cuprins: „j) nerespectarea de către asiguratori şi de către persoanele care fac parte din conducerea acestora a măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere şi/sau control sau a altor măsuri adoptate de A.S.F.;”

11. La articolul 37 alineatul (2), literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„c) faptele persoanelor din consiliul director al BAAR sau ale persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR, prevăzute la alin. (1) lit. e) – g), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei; 

e) faptele BAAR prevăzute la alin. (1) lit. e) și h) cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.”

12. La articolul 37 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. f) cu următorul cuprins:

„f) faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora precum și faptele persoanelor din consiliul director al BAAR sau ale persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR, prevăzute la alin. (1) lit. j), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;”

13. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele cu atribuţii privind monitorizarea, supravegherea şi/sau controlul din cadrul A.S.F. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) şi (5) – (7) se realizează de către Consiliul A.S.F. prin decizie, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 28 alin. (15) și (20), art. 31 din Legea nr. 236/2018, art. 163 alin. (12) și (16) şi ale art. 165 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare.

14. La articolul 37 alineatul (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(11) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”

15. La articolul 37, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (16) cu următorul cuprins:

,,(16) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicarea sancţiunii contravenţionale se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei. În cazul contravenţiilor continue, termenul de prescripţie de 3 ani curge de la data constatării faptei sau de la data încetării ultimului act ori fapt săvârşit, dacă acest moment intervine anterior constatării. ”

16. La articolul 43 alineatul (1), litera m) se abrogă.

Art. II – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția art. I pct. 9-15, care intră în vigoare la 10 zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 20 de zile la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea de Supraveghere Financiară modifică şi completează în mod corespunzător prevederile reglementărilor emise în aplicarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

Art. III. – Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.