Page 98 - revista ZIUA CARGO
P. 98

   Actul normativ a modificat
și completat OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
în scopul transpunerii Directivei (UE) 2018/645 de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică
a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau
de persoane, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele
de conducere.
A scăzut vârsta de la
care tinerii pot deveni
șoferi profesioniști
Legea 385/2022 privind reducerea cu trei ani a vârstei minime pentru obținerea permisului de șofer profesionist de camion sau, după caz, de autobuz, se aplică din 2 februarie 2023.
 Astfel, fost redusă de la 21 la 18 ani vârsta minimă pentru obținerea permisului de con- ducere pentru categoria C, CE și de la 24 la 21 ani pentru categoriile D, DE. Există, însă, și o condiție: obține- rea unui certificat de calificare profe- sională inițială (CPI), prin susținerea unui examen de cunoștințe teoretice și practice, după urmarea unui curs specific. Certificatele CPI li se elibe- rează șoferilor de către Autoritatea Rutieră Română (ARR).
Tinerii șoferi pot conduce vehiculele numai în România
Totodată, cei ce obțin mai devreme permisul auto pentru profesioniști nu vor putea pleca în curse în afara gra- nițelor, deoarece acest document va avea înscris codul național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teri- toriul României. „Prin excepție, (...) permisul de conducere pentru cate- goriile de vehicule C și CE se elibe- rează de la vârsta de 18 ani, cu în- scrierea în acesta a codului național pentru atestarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teritoriul României, în prezența in- structorului auto atestat sau a exami- natorului din cadrul autorității compe- tente, în timpul desfășurării cursului practic, respectiv a probelor practice pentru obținerea certificatului de califi- care profesională inițială (CPI), astfel cum acesta este reglementat prin Nor- mele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de
conducători auto, aprobate prin Ordi- nul Ministrului Transporturilor (OMT) 1214/2015 pentru aprobarea norme- lor privind pregătirea și atestarea pro- fesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu înscrierea codului european armo- nizat privind deținerea unui CPI”, pre- vede noul act normativ.
De asemenea, „prin excepție, (...) permisul de conducere pentru catego- riile de vehicule D și DE se eliberează de la vârsta de 21 de ani, cu înscrierea în acesta a codului național pentru a- testarea valabilității categoriei numai în cazul conducerii vehiculului pe teri- toriul României, în prezența instructo- rului auto atestat sau a examinatorului din cadrul unității competente, în tim- pul desfășurării cursului practic, res- pectiv a probelor practice pentru obți- nerea CPI sau cu înscrierea codului european armonizat privind deținerea unui CPI”.
Potrivit Codului rutier, autovehicu- lele din aceste categorii sunt:
Categoria C: autovehiculele, altele decât cele din categoria D sau D1, cu MTMA mai mare de 3.500 kg și care sunt proiectate și construite pentru transportul a maximum 8 pasa- geri, în afara conducătorului auto.
Categoria CE: ansamblul constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C și o remorcă sau semi- remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.
Categoria D: autovehiculele destinate transportului de persoane, având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului. Auto- vehiculelor din aceasta categorie li se poate atașa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg.
Categoria DE: Ansamblul constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu tre- buie să fie destinată transportului de persoane.
Magda SEVERIN
magda.severin@ziuacargo.ro
      98 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
PASAGERI   96   97   98   99   100