Accesează de 5 ori cifra de afaceri, 95% nerambursabili (21-26 martie)

Ai avut scădere de cifră de afaceri de minim 50% în 2020 raportat la 2019? Accesează de 5 ori cifra de afaceri, cu maxim 95% nerambursabili (POC 4.1.1) – sesiune de depunere în perioada 21-26 martie.

Precizările REI Finance Advisors transmise ZIUA CARGO:

Pe 21.03 este anunțată deschiderea sesiunii de depunere proiecte pentru doar 5 zile.

➤ Se poate solicita de 5 ori cifra de afaceri-2019

➤ Este eligibilă doar renovarea spațiilor

➤ Firme eligibile – CA 2019 minim 10.000 euro

➤ Proiectul se depune în IMM Recover

➤ Criterii de departajare: scăderea cifrei de afaceri

Solicitanți eligibili

IMM-urile din România care depun proiecte pe următoarele domenii:

➤ Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);

➤ Clasa F – Construcții;

➤ Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;

➤ Clasa H – Transport și depozitare;

➤ Clasa I – Hoteluri și restaurante;

➤ Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;

➤ Clasa N– Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;

➤ Clasa P – Învățământ;

➤ Clasa Q – Sănătate și asistență socială;

➤ Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;

➤ Clasa S – Alte activități de servicii.

Solicitanți eligibili

– nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activitățile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii;

– reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;

– reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăți de tip judecată pentru fraudă, corupție, implicarea în organizații criminale sau în alte activități ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

– solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

– solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019;

– solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleși activități.

Activități eligibile

– Modernizarea spatiilor de productie/prestari servicii (lucrari care nu se supun autorizarii)

– Dotarea cu active corporale, necorporale-VERZI, nepoluante, cu consum redus de energie

Finanțare nerambursabilă

Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna septembrie 2021. Intensitatea finanțării publice în ceea ce privește investițiile productive este de:pentru înreptinderi mijlocii.

➤ 95% pentru micro întreprinderi;

➤ 90% pentru întreprinderi mici;

➤ 85% pentru întreprinderi mijlocii.

Beneficiarul ajutorului de stat poate accesa şi alte scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 în limita plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro.

Grila de punctaj tehnică și financiară a propunerii de proiect

Se vor finanța propunerile de proiecte în ordinea depunerii și care au un punctaj total ≥ 70 de puncte.

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în parte sunt următoarele:

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – 40 puncte

➤ ≥30% – 40 puncte;

➤ ≥25 < 30% – 35 puncte

➤ ≥20 < 25% – 30 puncte;

➤ ≥15 < 20% – 25 puncte;

➤ ≥10 < 15% – 20 puncte;

➤ ≥5 < 10% – 15 puncte;

➤ < 5% – 0 puncte (proiect respins).

b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu- 40 puncte:

➤ ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte≥80 < 90% – 35 puncte;

➤ ≥80 < 90% – 35 puncte;

➤ ≥70 < 80% – 30 puncte;

➤ ≥60 < 70% – 25 puncte;

➤ ≥50 < 60% – 20 puncte;

➤ ≥40 < 50% – 15 puncte;

➤ ≥30 < 40% – 10 puncte;

➤ ≥20 < 30% – 5 puncte;

➤ < 20% – 0 puncte (proiect respins).

c) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – 5 puncte:

➤ Sold negativ – 5 puncte;

➤ Sold pozitiv – 0 puncte.

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ – 5 puncte

➤ DA – 5 puncte;

➤ NU – 0 puncte.

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

➤ ≥15% – 10 puncte;

➤ ≥10% < 15% – 5 puncte;

➤ < 10% 0 puncte;

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.