Amenzile din OG 37 privind timpii de conducere și odihnă, modificate prin OUG 221/2020 (document)

Guvernul a adoptat, în ultima ședință din anul 2020, Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 221 pentru modificarea și completarea OG 37/2007 de stabilire a cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

În principal, se modifică unele articole referitoare la contravenții și sancțiuni. 

OUG 221/2020 intră în vigoare pe 3 ianuarie (la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial), cu excepția punctelor 5 – 15, care intră în vigoare pe 10 ianuarie.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 221/2020, Ministerul Transporturilor șii Infrastructurii trebuie să actualizeze Normele metodologice prevăzute în OMT nr. 1.058/2007.

Iată cele mai importante modificări aduse de OUG nr. 221/2020:

Art. I

punctul 4

La art. 6, după alin. (3) se introduc două noi alineate

(4) În aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, întreprinderea/operatorul de transport rutier răspunde pentru încălcările comise de către conducătorii auto angajați sau puși la dispoziție, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, în cazul în care nu a respectat obligațiile care îi revin în conformitate cu alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol și cu articolul 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și art. 33 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

(5) În sensul prezentei ordonanțe, expresia «diagramă tahografică» semnifică foaia de înregistrare prevăzută de art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, expresia «cartela tahografică» semnifică cardul de conducător auto prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, iar expresia «echipament/aparatură de înregistrare» semnifică tahograful prevăzut de art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014.

punctul 5

La art. 8, partea introductivă a alineatului (1) se modifică astfel:

(1) Următoarele fapte reprezintă încălcări deosebit de grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 și, după caz, ale Acordului AETR, cărora le sunt aplicabile dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei nr. 96/26/CE a Consiliului, și constituie contravenții dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

punctul 6

Tot la alin. (1), litera e) se modifică astfel: utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerințelor legale;

Litera j) se modifică astfel: prezența în vehicul și/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf și/sau de pe cartela conducătorului auto.

punctul 7

După litera (j) se introduc două litere noi:

k)  refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor ISCTR, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului;

l) refuzul atelierului autorizat pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrității tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

punctul 8

La alin. (2), partea introductivă se modifică astfel: Următoarele fapte reprezintă încălcări foarte grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1.054 și, după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:

punctul 9

La alin. 2, lit m) se modifică astfel: remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la dispoziția sa în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

Litera hh) se modifică astfel: nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auro a prevederilor art. 8 alin. (6b) din Regulamentul (CE) nr. 561 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse”.

punctul 10

După litera JJ) se introduc 5 litere noi:

kk) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

ll)  nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 și 6,00, în situația în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

mm) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 și 6,00, în situația în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

nn) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;

oo) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat.

punctul 11

Contravenții

La art. 8, alin (3), partea introductivă se modifică astfel: „Următoarele fapte reprezintă încălcări grave ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 și, după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții, dacă acestea nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni:”.

punctul 1

După litera u) se introduc 9 litere noi:

v) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind înregistrarea activităților desfășurate de conducătorul auto pe foaia de înregistrare, pe un document imprimat sau cu ajutorul funcției de introducere manuală de date oferită de tahograf;

w) efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un echipaj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt conducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată în asistarea celei care conduce vehiculul;

x) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal și redus, în cazul în care acesta însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul;

y) nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligației de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

z) neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării și calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;

aa) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

bb) nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situația în care este cuprinsă între 65-67 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

cc) nerespectarea perioadei de conducere între orele 22,00 și 6,00, în situația în care aceasta este mai mare de 3 ore și mai mică de 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

dd) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puțin de 12 ore.

punctul 13

La art. 8 alin (4), partea introductivă se modifică astfel: Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 și, după caz, ale Acordului AETR și constituie contravenții:

punctul 14

După litera ș) se introduc 8 litere noi:

t) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind condițiile în care conducătorul auto poate deroga de la art. 6-9 din același regulament, indicarea manuală a cauzei derogării sau compensarea perioadei de prelungire;

ț) nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorității competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificațiilor tehnice relevante;

u) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane;

v) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;

w) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

x) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006;

y) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;

z) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare.

punctul 15

Sancțiuni

La art. 9, alin (1) se modifică astfel: 

(1) Contravențiile prevăzute la art. 8 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-k), respectiv atelierului autorizat, pentru fapta prevăzută la lit. l);

b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m)n)p)s)aa)dd) și jj);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a)-l)o)q)r)ș)-w)y)z)bb)cc)ee)-ii) și kk)-oo);

d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);

e) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. z);

f) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a)-k)m)-y) și aa)-dd);

g) cu avertisment sau cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. l);

h) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzută la art. 8 alin. (4) lit. w)-y);

i) cu avertisment sau cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a)-v) și z).

punctul 16

La art. 9 alin. (4), după litera d) se introduce o literă nouă:

e) personalul cu atribuții de control din cadrul Registrului Auto Român, la sediul atelierelor autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză.

punctul 17

Totodată, la art. 9 se introduc două noi alineate:

(5) Deținătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrității tahografului, ca urmare a solicitării inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, în cazul în care, în urma verificării, se constată că integritatea tahografului a fost afectată.

(6) În cazul prevăzut la alin. (5), dacă în urma verificării nu se constată că integritatea tahografului a fost afectată, costurile verificării se suportă de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

punctul 18

La art. 11 alin (1), litera c) se abrogă.

Articolul II

1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor șii Infrastructurii va actualiza normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale conducătorilor auro și al utilizării aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 1.058/2007.

2) (…)

Articolul III

(1) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică Comisiei Europene regimul sancțiunilor prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, împreună cu metoda și criteriile alese la nivel național pentru evaluarea proporționalității.

(2) Personalul cu atribuții de control, prevăzut la art. 9 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 37/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal în aplicarea Regulamentului (UE) 2020/1054 se efectuează exclusiv în scopul verificării respectării acestui regulament și a Regulamentelor (CE) nr. 561/2006, (CE) nr. 1.071/2009, (CE) nr. 1.072/2009 și (CE) nr. 1.073/2009, a Directivelor 2002/15/CE, 92/6/CEE și 92/106/CEE și, în măsura în care este vizată detașarea lucrătorilor în sectorul transportului rutier, a Directivelor 96/71/CE, 2014/67/UE și (UE) 2020/1057.

Art. IV – Prin hotărâre a Guvernului, se modifică și/sau se completează actele normative care stabilesc condițiile referitoare la omologarea de tip a tahografelor, a senzorilor de mișcare, a modelelor de foaie de înregistrare sau de card de tahograf, precum și condițiile referitoare la autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de instalare, reparare sau inspecție a tahografelor utilizate în transporturile rutiere ori a limitatoarelor de viteză.

Art. V – Prezenta ordonanță de urgență intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, cu excepția Art. I pct. 5 – 15, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.