HG privind decontarea transportului elevilor, adoptată (document)

Guvernul a adoptat, în ședința din data de 28 mai, Hotărârea prin care se reglementează procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevi. Astfel, elevii școlarizați vor beneficia de gratuitate pentru transportul local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern feroviar și cu metroul.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie cu transportul local de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.

Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere, prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea școlară.

În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/abonament/card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic. Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare.

Reamintim faptul că, până la adoptarea Ordonanței de urgență nr. 70/2020, reglementarea transportului elevilor genera un cadru discriminatoriu între diferitele categorii de elevi din învățământul preuniversitar, respectiv între elevii orfani, cei cu cerințe educaționale speciale, cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială sau tutelă, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și majoritatea elevilor.

Publicăm integral documentul:

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport a elevilor și pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți

ART.1.
Prezenta hotărâre a Guvernului reglementează procedura de decontare a sumelor de la bugetul de stat în vederea asigurării deplasării elevilor prin:
a) serviciul public de transport local rutier şi naval;
b) serviciul public de transport rutier județean și naval între localitatea de domiciliu a elevului și localitatea unde este școlarizat;
c) transportul rutier interjudețean;
d) transportul intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi.

Capitolul I

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul local rutier și naval

ART. 2

(1) Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pe transportul local de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.

(2) Operatorul de transport public local realizează pe fiecare unitate de învățământ, o situație care va cuprinde numărul de documente de transport emise și lista cu beneficiarii acestora.

(3) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.

(4) Operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ şi 50% pentru unitatea administrativ- teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/ raza teritorială a unității de învățământ.

(5) După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării, va efectua viramentele în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Educație și Cercetării.

(6) Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinație, nu se calculează penalităţi de întârziere.

ART. 3

Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

ART. 4

(1) Lunar, pana la data de 25 a fiecărei luni, Inspectoratele școlare județene/ ISMB solicita Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate Inspectoratele școlare județene/ ISMB vor lua in considerare si sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedenta.

(2) Inspectoratele școlare/ISMB repartizează unităților de învățământ, sumele primite de la Ministerului Educației și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin servicii de transport public local.

Capitolul II

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

ART. 5

Pentru asigurarea gratuităţii transportului elevilor, pe durata cursurilor, în conformitate cu prevederile art. 84 alin.(3) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați în alta localitate fată de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul unității de învățământ o cerere, prin care solicită eliberarea adeverinţei care atestă calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la unitatea şcolară.

ART. 6

Unitatea de învățământ eliberează elevului care a depus cererea prevăzută la art. 5, o adeverință care atestă calitatea acestuia de elev înmatriculat la unitatea de învățământ, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.

ART. 7

(1) În baza adeverinţei prevăzute la art. 6, operatorul de transport rutier eliberează documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

(2) O copie a documentul de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/ părinte/tutore la unitatea de învățământ.

ART. 8

(1) Fiecare unitate de învățământ, transmite Consiliului Județean, până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, pentru luna trecută, o situație cu suma cuvenită pentru deplasarea elevilor care beneficiază de gratuitate la transportul rutier la nivel județean, însoţită de prezenţa la cursuri și numele operatorului de transport.

(2)Situație se centralizează la nivelul Consiliului Județean, pe fiecare unitate de învățământ.

ART. 9

Consiliul Județean transmite fiecărui operator de transport care a emis documentul de călătorie, situaţia centralizată cu numărul de elevi și zilele în care aceștia au beneficiat de transport gratuit pe fiecare unitate de învățământ.

ART. 10

(1) Operatorul de transport în urma centralizării situaţiilor primite de la Consiliul Județean, emite factura fiscală pe care o transmite spre decontare la Consiliul Județean.

(2) Operatorul de transport public rutier la nivel judeţean are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

(3) Consiliul Județean efectuează plata către operatorii de transport, pe baza situațiilor transmise de unitatea de învățământ, potrivit art. 8.

(4) Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.

ART. 11

(1) Consiliul Județean facturează către fiecare unitate de învățământ 50% din suma plătită operatorului de transport pentru unitatea de învățământ respectivă.

(2) După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Educației și Cercetării, va efectua viramentele în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Educație și Cercetării.

(3) Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinatie, nu se calculează penalităţi de întârziere.

ART. 12

(1) Lunar, pana la data de 25 a fiecărei luni, Inspectoratele școlare județene/ ISMB solicita Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului elevilor la nivel judeţean, pentru luna respectiva. La estimarea sumelor solicitate Inspectoratele școlare județene/ ISMB vor lua in considerare și sumele neutilizate/restante, după caz, din perioada precedenta.

(2) Inspectoratele școlare/ISMB repartizează unităților de învățământ, sumele primite de la Ministerului Educației și Cercetării pentru asigurarea deplasării elevilor prin servicii publice rutiere, la nivel judeţean.

Capitolul III

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean

ART.13

Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin.(3) din Legea nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar, domiciliați in alta localitate fata de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul unității de învățământ o cerere, din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.

ART. 14
Unitatea de învățământ eliberează elevului care solicită asigurarea gratuității transportului interjudețean, o adeverință care atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit.

ART. 15

(1) Legitimația de transport gratuit se eliberează de operatorul care asigură transportul, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ.

(2) O copie a legitimației de transport cu numele operatorului și traseul se depune de către elev/ părinte/tutore la unitatea de învățământ.

ART. 16

(1) Operatorul de transport, până cel mai târziu în data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate in luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean, conform situației al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Situația se întocmește in 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la unitatea de învăţământ, un exemplar la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

ART. 17

(1) Operatorul de transport pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna expirată pentru efectuarea deschiderii de credite bugetare.

(2) Decontul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, se întocmește în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la operatorul de transport şi un exemplar se transmite la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, însoțit de adresa de înaintare al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

ART. 18

Operatorul de transport răspunde de realitatea, legalitatea şi de exactitatea datelor prezentate la decontare.

ART. 19

După aprobarea finanţării şi primirii creditelor bugetare de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, va efectua viramente către

operatorii de transport rutier cu încadrarea în limitele aprobate pentru această destinaţie prin bugetul de stat al Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

ART. 20

Operatorul de transport are obligativitatea de a menține pe durata anului școlar, un tarif ferm și nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

ART. 21

Pentru întârzierea decontării sumelor solicitate ca urmare a lipsei creditelor bugetare alocate cu această destinație, nu se calculează penalităţi de întârziere.

ART. 22

Autoritățile implicate își vor stabili proceduri interne privind fluxul documentelor aferente decontării.

Capitolul IV

Mecanismul de decontare a cheltuielilor pentru transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi pe tot parcursul anului calendaristic

ART. 23

Articolul 2 din Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, alineatele (1), (2), (6) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Art. 2. – (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.

(2) Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimaţii de călătorie gratuite şi abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, între localitatea de domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor.
(…)

(6) Achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie gratuite, a abonamentelor lunare pentru elevi şi a legitimaţiilor/abonamentelor de călătorie gratuite se poate face, conform reglementărilor în vigoare, de la casele de bilete ale operatorilor de transport, de la personalul de tren şi on- line/automate de vânzare legitimaţii de călătorie, în funcţie de posibilităţile şi reglementările proprii ale operatorilor de transport feroviar.

(7) Eliberarea legitimaţiilor de călătorie/abonamentelor lunare pentru elevi, gratuite, se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 privind operatorii de date cu caracter

personal, respectiv în baza adeverinţei doveditoare pentru elevii claselor pregătitoare şi a certificatului de naştere în copie. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (3) în carnetul de elev, la rubrica “menţiuni” unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.”

ART. 24

Articolul 4 alin (1), alin.(5), alin.(9) și alin.(11) din Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Elevii din învăţământul obligatoriu, profesional – inclusiv postliceal, liceal acreditat/autorizat beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, în tot parcursul anului şcolar.

(5) Eliberarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinţei doveditoare şi a certificatului de naştere, în copie, pentru elevii claselor pregătitoare. Pentru elevii prevăzuţi la alin. (2) în carnetul de elev, la rubrica “menţiuni” unitatea de învăţământ va atesta dreptul la gratuitate de care elevul beneficiază.

(9) Elevii şi studenţii prevăzuţi la alin. (1)-(4) beneficiază lunar de un singur abonament gratuit sau cu reducere de 50% la călătoria cu metroul, după caz.

(11) Abonamentul lunar şi celelalte titluri de transport gratuit sau cu reducere de 50% din oferta tarifară sunt valabile numai însoţite de actele de identificare care să dovedească calitatea de elev sau student, după caz. La verificarea legalităţii călătoriei cu metroul, studenţii vor prezenta legitimaţia de student pentru reducere/gratuitate la transport vizată pentru anul universitar în curs şi un act de identitate, respectiv carte de identitate sau paşaport, iar elevii vor prezenta carnetul de elev vizat pentru anul în curs”.

ART. 25

Anexele 3, 6 și 7 Normele metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, prevăzute în anexa care face parte din HG nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi se modifică și se înlocuiesc, în mod corespunzător.

ART. 26

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

(1)Dispozițiile în vigoare din Hotărârea Guvernului nr. 309/1996 privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun, de suprafaţă şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, de care beneficiază elevii şi studenţii din învăţământul de stat şi din învăţământul particular acreditat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 99 din 16 mai 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

(2) Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 943 din 23 noiembrie 2016.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.