Pe ce cheltuiesc românii (INS)

Românii au cheltuit în anul 2017, în medie, 34,3% din venituri pe alimente şi sucuri, 17,1% pe facturile la utilităţi (întreținere apartament, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili) și 8,2% pe băuturi alcoolice, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) publicate în 6 iunie.

În ceea ce privește veniturile totale medii lunare, acestea au reprezentat în anul 2017, în termeni nominali, 3.392 lei pe gospodărie şi 1291 lei pe persoană.

Cheltuielile totale ale populaţiei (indiferent de destinaţie şi contravaloarea consumului din resursele proprii ale gospodăriilor) au fost, în medie, de 2.874 lei lunar pe gospodărie (1.094 lei pe persoană) şi au reprezentat 84,7% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile totale:

– veniturile băneşti au fost, în medie, 3062 lei lunar pe gospodărie (1166 lei pe persoană), iar veniturile în natură 329 lei lunar pe gospodărie (125 lei pe persoană).

– salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (61,2% din veniturile totale ale gospodăriilor).

– la formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (21,6%), veniturile din agricultură (2,3%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,3%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%). O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (9,7%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (8,3%).

– mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor dintre mediul urban şi mediul rural.

NIVELUL ȘI STRUCTURA VENITURILOR TOTALE, ÎN ANUL 2017

Venituri

totale

medii lunare pe persoană

– lei –

% din total:
Venituri

băneşti

din care: Venituri în natură din care:
salarii brute

şi alte drepturi salariale

venituridin agri-cultură venituri din

acti-vităţi neagri-cole inde-pen-dente

venituri din pres-taţii sociale Contra-valoarea veniturilor

în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii

de prestaţii sociale

Contra-valoarea consu-mului de produse agroali-mentare

din resurse proprii

TOTAL

1290,90 90,3 61,2 2,3 2,3 21,6 9,7 1,4 8,3
URBAN 1537,44 94,7 69,9 0,3 1,7 20,3 5,3 1,5 3,8
RURAL 1005,00 82,5 45,7 6,0 3,5 24,0 17,5 1,1 16,4

Cheltuielile totale:

– principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

– cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,5%).

– mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

NIVELUL ŞI STRUCTURA CHELTUIELILOR TOTALE, ÎN ANUL 2017

Cheltuieli totale

medii

lunare pe persoană

– lei –

% din total:
Cheltuieli

băneşti

din care, cheltuieli băneşti pentru: Contra-valoarea consumului

de produse

agroali-mentare

din resurse proprii

cheltuieli de

consum

din care, pentru: impozite, contribuţii, cotizaţii,

taxe

alimente şi băuturi consumate cumpărarea mărfurilor nealimentare plata serviciilor

TOTAL

1093,92 90,2 64,1 20,1 25,6 18,4 21,1 9,8

URBAN

1284,58 95,5 66,8 20,9 25,2 20,7 24,5 4,5

RURAL

872,84 81,1 59,5 18,8 26,3 14,4 15,3 18,9

– conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în anul 2017, în medie, 34,3% din consumul gospodăriilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.