Proiect de modificare a OG 37/2007, în acord cu Pachetul Mobilitate 1

 

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică un proiect de modificare și completare a Ordonanței de Guvern (OG) nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Proiectul de act normativ pune în acord legislația națională cu Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020, privind Pachetul Mobilitate I.

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii asupra proiectului de act normativ este 31.08.2020.

În Nota de fundamentare a proiectului de OUG se precizează următoarele:

„Regulamentul (UE) 2020/1054 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2020,de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006, în ceea ce privește cerințele minime referitoare la duratele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 249 din data de 31 iulie 2020.

Regulamentul (UE) 2020/1054 face parte din inițiativele legislative ale Comisiei cuprinse în Pachetul Mobilitate I și intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării, cu excepția articolului 1 punctul 15 și a articolului 2 punctul 12, care se aplică de la 31 decembrie 2024.

Regulamentul (UE) 2020/1054 modifică o serie de prevederi din legislația UE în vigoare (Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și Regulamentul (UE) nr. 165/2014), care vizează următoarele: activitatea conducătorilor auto, respectiv perioadele de conducere, pauzele și perioadele de repaus, înregistrarea acestor activități de către conducătorul auto cu ajutorul tahografelor digitale și al tahografelor inteligente, organizarea activității conducătorilor auto de către întreprinderi/operatorii de transport rutier.

În acest context este necesară asigurarea imediată la nivel național a cadrului de aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1054 care, pentru domeniul reglementat de acesta, este reprezentat la nivelul legislației primare de Ordonanța Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare.

Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește în anexa I o listă comună a categoriilor, a tipurilor și a gradelor de gravitate ale încălcărilor grave ale normelor Uniunii în materie de transport rutier comercial, care, în plus față de încălcările prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1071/2009, pot determina pierderea bunei reputații a unui operator de transport rutier.

În prezent, anumite încălcări din Regulamentul (UE) 2016/403 nu se regăsesc în curpinsul OG nr. 37/2007, fiind necesară introducerea acestora în cuprinsul ordonanței”.

Scurta descriere a reglementării:

Prin prezentul proiect de Ordonanță de Urgență se urmărește a stabilirea cadrului de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2020/1054, în principal prin introducerea în cuprinsul OG nr. 37/2007 a încălcărilor privind nerespectarea noilor dispoziții adoptate prin regulament și stabilirea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

De asemenea, prin proiect se are în vedere și corelarea clasificării unor încălcări prevăzute în OG 37/2007 cu clasificarea încălcărilor legislației sociale în transportul rutier, prevăzută în Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește clasificarea încălcărilor grave ale normelor Uniunii, care pot determina pierderea de către un operator de transport rutier a bunei reputații și de modificare a anexei III la Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului, motiv pentru care au fost introduse anumite încălcări noi.

Astfel, potrivit MT, proiectul de act normativ cuprinde următoarele modificări și completări la OG nr. 37/2007:

 • în partea introductivă a OG nr. 37/2007 a fost introdus în text Regulamentul (UE) 2020/1054, alături de celelalte acte pentru care ordonanța asigură cadrul de aplicare;
 • în aplicarea art. 10 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 și a art. 33 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014, s-a introdus o prevedere, pentru claritatea normei de aplicare, în sensul în care întreprinderea/operatorul de transport rutier răspunde pentru încălcările comise de către conducătorii auto angajați sau puși la dispoziție, chiar dacă aceste încălcări au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei țări terțe, în cazul în care nu a respectat obligațiile care îi revin în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul CE nr. 561/2006 și ale art. 33 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 165/2014;
 • s-a introdus o prevedere prin care se clarifică sensul expresiilor „diagramă tahografică” și „cartela tahografică”, prevăzute în OG nr. 37/2007, raportat la expresiile „foaia de înregistrare” și „cardul de conducător auto”, prevăzute de Regulamentul UE nr. 165/2014;
 • a fost introdus art. 31, pentru claritatea textului în privința temeiului legal pentru modificarea ulterioară a actelor normative indicate, aspect rezultat inclusiv din observațiile anterioare transmise de Ministerul Justiției în contextul unor modificări legislative la HG nr. 899/2003 privind stabilirea condițiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control in transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum si a condițiilor de montare, reparare, reglare si verificare a aparatelor de control in transporturile rutiere si a limitatoarelor de viteza;
 • au fost stabilite încălcările prevederilor introduse prin noul Regulament și au fost introduse încălcări noi pentru Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei prin modificarea și completarea articolului 8 din OG nr. 37/2007.

Concret, partea introductivă a alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(4) Următoarele fapte reprezintă încălcări minore ale dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (UE) nr. 165/2014, ale Regulamentului (UE) 2020/1054 şi, după caz, ale Acordului AETR şi constituie contravenţii”.

La articolul (8) alineatul (2), literele m) și hh) se modifică și vor avea următorul cuprins:

“m) remunerarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la dispoziția sa în funcţie de distanţa parcursă, de rapiditatea livrării şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 561/2006;

 1. hh) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6b) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse;”
 2. La articolul (8) alineatul (2), după litera jj) se introduc opt noi litere, literele kk) – ss), cu următorul cuprins:

“kk) efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru perioade de repaus săptămânal reduse anterioare

 1. ll) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006
 2. mm) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8a din Regulamentul CE nr. 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat;
 3. nn) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult;
 4. oo) perioada de repaus săptămânal luat dupa 12 perioade consecutive de 24 ore este mai mică sau egală cu 65 de ore;
 5. pp) perioada de conducere între orele 22:00 și 06:00 mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducatori auto;
 6. rr) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult;
 7. ss) utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier aprobat”
 • a fost mărit cuantumul amenzii contravenționale pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. lit. z), de la 600 lei – 1.000 lei, la 2000 lei – 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat, pentru corelare cu amenzile similare aplicate de RAR atelierelor auto;

Tot la articolul 8 alineatul (4), după litera ș) se introduc cinci noi litere, literele t) – w), cu următorul cuprins:

“t) nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor privind derogarea de la art. 6-9 din Regulamentul CE nr. 561/2006, a prevederilor privind indicarea manuală a cauzei derogării sau a prevederilor privind compensarea perioadei de prelungire, în condițiile prevăzute la art. 12 din Regulament

ț) nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorității competente, dacă este necesar pentru a se conforma specificațiilor tehnice relevante  

u) depășirea a 12 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore;

v) depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore;

w) nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul CE nr. 561/2006.”

 • au fost actualizate corespunzător sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 9 din OG nr. 37/2007;

„Art. 9. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 8 se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier /întreprinderii sau conducătorului auto, după caz, pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) -k), respectiv atelierului auorizat, pentru fapta prevăzută la lit. l);

b) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. m), n), p), s), aa), dd), jj), ll) și mm);

c) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) -l), o), q), r), ş) – z), bb), cc), ee) – ii), kk) și nn) – ss);

d) cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto, operatorului de transport rutier/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful, pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. x);

e) cu amendă de la 2000 lei la 4.000 lei, care se aplică atelierului autorizat pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. z);

f) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a) -k), m) – y) și aa) – dd);

g) cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (3) lit. l);

h) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru fapta prevăzută la art. 8 alin. (4) lit. w);

i) cu amendă de la 250 lei la 500 lei, care se aplică, după caz, conducătorului auto sau operatorului de transport rutier/întreprinderii pentru faptele prevăzute la art. 8 alin. (4) lit. a) -v).”

 • au fost actualizate corespunzător sancțiunile contravenționale prevăzute la art. 9 din OG nr. 37/2007;
 • la art. 9, alin. (4) a fost introdus și personalul cu atribuții de control din cadrul Registrului Auto Român, care aplică sancțiunile contravenționale în cazul atelierelor autorizate.

Totodată, a fost introdusă o prevedere, pentru claritatea aplicării, potrivit căreia deținătorul autovehiculului suportă costurile verificării de către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză a integrității aparaturii de înregistrare, urmare solicitării agentului constatator.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a noii OUG, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va actualiza Normele metodologice privind activitatea de control al respectării perioadelor de conducere, pauzelor şi perioadelor de odihnă ale conducătorilor auto şi al utilizării aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1058/2007

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.