Proiect: OUG de modificare a Legii RCA. Decontare directă obligatorie

Ministerul Finanțelor a publicat în consultare publică, pe 26 ianuarie, la propunerea ASF, un proiect de ordonanță de urgență (OUG) pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea 132/2017 privind RCA, astfel încât decontarea directă să fie obligatorie la contractele RCA. 
 
 
Concret, șoferii vor putea recupera de la propriul asigurător, la care au încheiat polița RCA, daunele produse într-un accident auto de care nu sunt vinovați, iar firma de asigurare va obține ulterior, în totalitate sau parțial, sumele achitate, de la asigurătorul RCA al mașinii șoferului vinovat de producerea accidentului.
 
Astfel, șoferii vor putea recupera de la propriul asigurător RCA daunele produse într-un accident auto de care nu sunt vinovați. Firma de asigurare va obține ulterior, în totalitate sau parțial, sumele achitate, de la asigurătorul RCA al mașinii șoferului vinovat.
 
În prezent, decontarea directă este doar un serviciu facultativ prevăzut în contractul RCA.
 
5 condiții cumulative pentru decontarea directă a polițelor RCA
  • a) accidentele auto să se producă pe teritoriul României;
  • b) vehiculele implicate în accidentele auto să fie înmatriculate/înregistrate în România;
  • c) prejudiciile să fi rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule;
  • d) ambele vehicule implicate în accidentul auto să aibă asigurare RCA valabilă la data evenimentului;
  • e) din accident să se fi produs prejudicii exclusiv vehiculelor.
Conform Notei de fundamentare a proiectului de OUG, „se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA”.
 
„În al doilea rând, dar la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât, să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii”, argumentează autorii proiectului – din cadrul  Autoprității de Supraveghere Financiară (ASF).
 

Iată  cum va fi modificat articolul 26 din Legea 132/2017 privind RCA:

1) Decontarea directă se ofertează obligatoriu de către asigurătorii RCA

2) Decontarea directă între asigurătorii RCA este aplicabilă la îndeplinirea cumulativă a următoarelor 5 condiții:

  • a) accidentele auto se produc pe teritoriul României.
  • b) vehiculele implicate în accidentele auto sunt înmatriculate / înregistrate în România.
  • c) prejudiciile au rezultat în urma unui eveniment produs exclusiv între două vehicule
  • d) ambele vehicule implicate în accidentul auto au asigurare RCA valabilă la data evenimentului
  • e) din accident s-au produs prejudicii exclusiv vehiculelor.

3) În cazurile în care se îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevăzute la alin. (2),  persoana prejudiciată avizează dauna la propriul asigurător RCA.

4) Procedura de decontare directă se stabilește prin reglementări ASF.
 
5) Prevederile alin. (3) nu aduc atingere dreptului persoanei prejudiciate în urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita acțiunea directă pentru recuperarea prejudiciului produs împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.
 
(6) Asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate verifică valabilitatea asigurărilor RCA ale vehiculelor implicate în accident prin interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere cuvilă auto încheiate pe teritoriul României; rezultatul interogării este opozabil ambilor asigurători.
 
(7) În limitele despăgubirii achitate, asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate este subrogat în toate drepturile acesteia împotriva asigurătorului RCA al persoanei vinovate de producerea prejudiciului.
 
(8) După efectuarea plății despăgubirilor de către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate, acesta notifică asigurătorul RCA al persoanei vinovate cu privire la sumele achitate prin intermediul unei cereri de rambursare; cererea de rambursare este însoțită de documentele pe baza cărora a fost stabilită răspunderea, s-a constatat întinderea daunelor, a fost cuantificat prejudiciul, de actul prin care a fost stabilit cuantumul despăgubirii și de dobada plății.
 
(9) În aplicarea dispozițiilor alin . (7) asigurătorul RCA al persoanei vinovate achită sumele datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate în termen de maximum 10 zile de la data notificării cererii de rambursare prevăzute la alin. (8).
 

(10) Dacă asigurătorul RCA al persoanei vinovate nu își îndeplinește sau își îndeplinește defectuos obligația de plată cu depășirea termenului prevăzut la alin (9), inclusiv dacă diminuează nejustificat cuantumul despăgubirii, acesta va plăti penalități de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire datorate sau la diferența de sumă neachitată

(11) penalitățile prevăzute la alin. (10) se achită odată cu achitarea sumei asupra căreia acestea se aplică.

(12) Actul prin care asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate a stabilit cuantumul despăgubirii și în baza căruia a efectuat plata constituie titlu de creanță; titlul de creanță cuprinde sumele datorate către asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate și devine, la data scadenței prevăzute la alin. (9), titlu executoriu, în baza căruia asigurătorul RCA al persoanei prejudiciate are dreptul să pornească executarea silită pentru recuperarea creanței constatate prin titlu, conform dispozițiilor Codului de procedură civilă și prevederilor legale aplicabile înscrisurilor sub semnătură privată.

Schimbări preconizate – potrivit Notei de fundamentare:

„Serviciul decontare directă garantează persoanei prejudiciate posibilitatea de a se adresa asigurătorului la care acesta are încheiată asigurarea RCA în vederea recuperării prejudiciului, urmând ca acesta să recupereze în totalitate sau în parte sumele achitate de la asigurătorul RCA al persoaneio vinovate de producerea accidentului.

Având în vedere interesul public general, evitarea riscului de concentrare a pieței și evitarea instituirii unei piețe cu structură de monopol, prin transformarea decontării directe într-un serviciu de asigurare obligatoriu a fi conytractat de către asigurat și asigurătorul RCA, se urmărește creșterea încrederii asiguratului în propriul asigurător, prin faptul că acesta nu ar mai fi nevoit să se adreseze unui asigurător cu care acesta nu are o relație contractuală prealabilă.

În aceste condiții, teoretic, la alegerea asigurătorului propriu nu mai este avut în vedere ca principal criteriu de selecție prețul asigurării și alte criterii orientate spre calitatea serviciilor oferite, înclusiv în acordarea despăgubirilor.

Un alt scop al introducerii acestui serviciu de asigurare este acela de soluționare amiabilă a unui număr extrem de mare de dosare de daună de regres administrativ, în special de micșorare a costurilor de gestionare a acestora, dar și reducerea termenului de acordare a despăgubirilor. prin aplicarea acestuia se urmărește beneficiul asiguratului, creșterea încrederii în propriul asigurător și optimizarea costurilor cu despăgubirile ce pot duce la scăderea primelor de asigurare.

Totodată, în contextul precedentului generat de BREXIT și având în vedere posibilitatea apariției acestei situații în viitor, este necesară asigurarea unui cadru legislativ care să permită birourilor naționale ale statelor, să încheie acorduri de reciprocitate pe baza cărora, persoanele fizice și juridice rezidente să fie despăgubite pe baza garanției acordate de acestea.

Proiectul Ordonanței de urgență de modificare și completare a Legii nr. 132/2017 are în vedere în principal următoarele:

1. Se propune introduicerea posibilității exprese a BAAR de a încheia acorduri de reciprocitate și cu organisme similare din state terțe, astfel încât persoanele fizice și juridice rezidente în state terțe să beneficieze de garanția BAAR, pe baza încheierii unor astfel de acorduri.

2. Se propune modificarea mecanismului de decontare directă în sensul transformării acestuia într-un serviciu obligatoriu atât pentru asigurătorul RCA, cât și pentru asigurat.

3. Se propune corelarea contravențiilor cu obligațiile nou introduse în proiectul de ordonanță de urgență.

4. Se propune corelarea sancțiunilor aplicate asigurătorilor RCA cu cele aplicate societăților reglementate de Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

Alte informații:

Situația extraordinară apărută în contextul BREXIT a generat necesitatea reglementării urgente a celor mai sus prevăzute, întrucât promovarea măsurilor pe calea unui proiect de lege, ținând cont de perioada lungă pe care o presupune o procedură parlamentară, nu ar asigura protecția necesară în timp util iar interesul public general ar fi iminent afectat.

De asemenea, în ceea ce privește deconatrea directă, situația extraordinară este generată de existența unei stări de fapt, obiective și cuantificabile, astfel încât, în contextul celor de mai sus prezentate, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgență putând avea consecințe nefavorabile în plan economic și social.

Se are în vedere protecția financiară a persoanei prejudiciate, astfel încât să beneficieze de repararea într-un timp cât mai scurt a prejudiciului material suferit. Astfel, consumatorul nu va mai fi nevoit să contacteze un asigurător cu care nu are o relație contractuală prealabilă și pe care nu l-a ales conform propriilor criterii, astfel încât criteriul de alegere a contractului RCA să depindă de alte elemente decât cele referitoare la nivelul prețului asigurării RCA.

În al doilea rând, dau la fel de important, este faptul că persoana prejudiciată nu are la dispoziție aceleași instrumente pe care le are propriul asigurător, astfel încât să poată constrânge asigurătorul persoanei vinovate să soluționeze cazul într-un termen cât mai scurt și la un nivel just al despăgubirii.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.