Proiectul OUG privind digitalizarea relaţiilor de muncă, în dezbatere

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a lansat în dezbatere publică, în 14 octombrie, proiectul ordonanței de urgență (OUG) privind digitalizarea relaţiilor de muncă, prin care se introduce semnătura electronică pentru semnarea contractelor şi se simplifică activitatea prin telemuncă. (Vezi document la finalul articolului)

Proiectul urmează să fie adoptat de Guvernul Orban, cel mai probabil în ședința de săptămâna viitoare.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii și Protecției Sociale

Ministrul Violeta alexandru a transmis următorul mesaj, pe Facebook:

„Gata! Sunt gata să ating următorul meu obiectiv: digitalizarea relațiilor de muncă. (…)

După consultări cu sindicatele și patronatele, după discuții cu antreprenori din București și din țară am luat decizia de a face un pas major în ce privește digitalizarea relațiilor de muncă și, implicit, simplificarea derulării acestora.
 
Am finalizat actul normativ prin care, pentru prima dată în România:
 
• se va putea folosi semnătura electronică atât la semnarea cât și la modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă;
 
• se va putea folosi semnătura electronică la instructajul SSM inclusiv în cazul telemuncii;
 
• documentele se vor putea păstra în arhivă electronică;
 
• activitatea telesariatului, care nu va mai fi obligat să menționeze locul în care prestează activitatea, se va putea verifica prin mijloace electronice;
 
• telesalariatul își va putea folosi propriul laptop/echipament pentru desfășurarea muncii, prin acordul părților;
 
• angajatorul nu va mai fi obligat să răspundă pentru condițiile de muncă alese de către telesalariat.
 
Cred că astfel de măsuri salvează timpul cetățenilor, reduc birocrația și sporesc încrederea în sistemul public.
 
Las actul normativ în transparență pentru alte observații dar sunt suficient de încăpățânată să îl duc până la capăt indiferent de obstacole. Mai am și reacții menite să mă determine să renunț, recunosc. Deja au apărut discuții legate de obținerea semnăturii electronice, cât de scumpă este și de unde se va procura. Va exista o perioadă de tranziție în care se va permite folosirea semnăturii olografe. Am o soluție pentru sistemul public.
 
Am convingerea că România trebuie să se modernizeze”.
 
 
Ordonanța de urgență va modifica următoarele acte normative:
 
– Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii
– Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
– Legea nr. 319 privind securitatea și sănătatea în muncă.
 
Astfel, în Codul Muncii vor fi operate următoarele schimbări:
 
1. După alineatul (1) al articolului 16 se introduc opt noi alineate, alin. (11 ) – (18) cu următorul cuprins:
 
4 „(11 ) Părțile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și acreditat de către autoritatea competentă la nivel național.
 
(12 ) Angajatul poate obține semnătura electronică calificată prin solicitare directă la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului.
 
(13 ) Pentru instituțiile și autoritățile publice și angajații acestora semnătura electronică calificată poate fi obținută prin Serviciul de Telecomunicații Speciale, în condițiile și termenele stabilite prin hotărâre a Guvernului, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, cu completările ulterioare.
 
(14 ) Pentru angajații/angajatorii din mediul privat semnătura electronică calificată poate fi obținută prin furnizori de servicii acreditați.
 
(15 ) Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate se arhivează de către angajator în arhive electronice care vor fi puse la dispoziția organelor de control competente la solicitarea acestora.
 
(16 ) Părțile pot opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.
 
(17 ) În raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată.
 
(18 ) Forma scrisă a înscrisurilor cerută de prezenta lege se consideră îndeplinită și dacă înscrisul este întocmit în formă electronică și este semnat cu semnătură 5 electronică calificată însoțită de marcă temporală emisă de un prestator de servicii autorizat de autoritatea competentă la nivel național.
 
2. Alineatul (2) al articolului 161 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
(2) Copia contractului individual de muncă/actului adițional se păstrează la locul de muncă definit conform alin. (1) pe suport electronic sau pe suport hârtie, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal și se pune la dispoziția organelor de control competente, la solicitarea acestora.
 
3. După alineatul (2) al art. 110 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
 
(3) Salariații care își desfășoară activitatea la domiciliul au obligația de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.
 
Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, se modifică și se completează după cum urmează:
 
1. Litera a) a articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
a) telemuncă – forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informației și comunicațiilor;
 
2. Alineatul (3) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor, în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.
 
3. Articolul 5 alineatul (2) litera c) se abrogă.
 
4. Litera a) a articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
a) să asigure mijloacele aferente tehnologiei informației și comunicațiilor și/sau echipamentele de muncă sigure necesare prestării muncii, cu excepția cazului în care părțile convin printr-un acord scris să fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea condițiilor de utilizare;
 
5. Litera c) a articolului 7, se modifică și se completează după cum urmează:
 
”c) să asigure condiții pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru.”
 
6. După litera e) a alineatului (2) a articolului 8 se introduce o literă nouă, litera f), cu următorul cuprins:
 
f) să respecte secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.
 
Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
 
1. Litera f) a articolului 5 se modifică și va avea următorul cuprins:
 
„f) eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situația de persoană dată dispărută sau accidentul de circulație, în condițiile în care 7 au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, precum și cazul susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune;”
 
2. După alineatul (3) al articolului 21 se introduc două noi alineate, alineatul (4) și (5), cu următorul cuprins:
 
”(4) Dovada instruirii prevăzută la art.20 poate fi întocmită în format electronic sau pe suport hârtie în conformitate cu modalitatea stabilită prin regulamentul intern.
 
(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzută la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat potrivit Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE și acreditat de către autoritatea competentă la nivel național.”
 
3. Litera g) a alineatului (1) a articolului 30 se abrogă.
 
 

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.