Nouă lege pentru serviciile de utilitate publică

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat în dezbatere publică proiectul Legii serviciilor de utilitate publică de transport călători, menit să corecteze neajunsurile din Legea 92/2007 și să transpună legislația europeană în cea românească.

„S-a constatat un număr foarte mare de inadvertențe, care au condus la depunerea unui număr foarte mare de inițiative legislative parlamentare privind amendarea anumitor prevederi punctuale ale Legii 92”, se arată în expunerea de motive.

Astfel, autorii inițiativei legislative elaborate la MDRAP subliniază că aceasta „precizează explicit, în concordanță cu Regulamentul CE 1370/2007, obiectul și domeniul de aplicare a legii, adoptă un set de definiții esențiale pentru clarificarea conceptelor, principiilor și noțiunilor fundamentale cu care legea operează, clasifică și definește serviciul de transport public de călători în funcție aria de desfășurare (local, zonal, județean), de tipul mijloacelor de transport public (autobuze, troleibuze, tramvaie, metrouri, trenuri) și de infrastructura de transport utilizată (rutieră sau feroviară)”.

Distincții clare

Astfel, legea face distincție între serviciul local de transport public prestat la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sub controlul și coordonarea consiliilor locale, serviciul de transport zonal prestat la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (asociațiilor intercomunitare de transport), sub controlul și coordonarea adunărilor generale, respectiv serviciul județean de transport public prestat la nivelul județelor, sub controlul și coordonarea consiliilor județene.

Au fost eliminate din corpul legii prevederile referitoare la transportul de persoane cu autoturisme în regim de taxi, la cel cu autoturisme în regim de închiriere, la serviciile de transport de mărfuri, la transportul în regim contractual contra cost, la transportul de persoane pe cablu, la cel de mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci, precum și la transportul efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

„Proiectul asigură reglementarea cadrului juridic și instituțional necesare înființării, organizării, gestionării, finanțării, exploatării, monitorizării și controlului funcționării serviciului public de transport de călători, definește obiectivele, rolul și responsabilitățile autorităților administrației publice centrale și locale, ale operatorilor și utilizatorilor, și clarifică competențele, atribuțiile, drepturile și obligațiile ce revin fiecărei pârți implicate”, precizează autorii proiectului.

Totodată, noul act normativ prevede că „serviciile publice de transport călători se prestează de către operatori numai în baza contractului de servicii publice încheiat cu autoritatea competentă, în condițiile prezentei legi, a cărui formă și denumire este:

 1. a) hotărâre de dare în administrare a serviciilor de transport călători și a sistemelor publice de transport aferente, adoptată de autoritatea deliberativă a unității administrativ-teritoriale, în cazul încredințării serviciilor către operatorii interni de drept public, cu personalitate juridică, din subordinea consiliului local sau consiliului județean, după caz;
 2. b) contract de delegare a gestiunii serviciilor de transport călători, în cazul atribuirii serviciilor către operatorii privați sau operatorii interni de drept privat cu statut de societăți”.

Rolul autorităților locale

Proiectul clarifică, totodată, rolul, competențele și responsabilitățile autorităților locale și stabilește drepturile și obligațiile acestora cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și prestarea serviciului de transport public de călători la nivelul unităților administrativ-teritoriale și al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

De asemenea, s-a urmărit mai buna definire și reglementare a modului de organizare, funcționare și prestare a serviciului de transport public de călători, clarificarea competențelor, atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor ce revin fiecărei pârți implicate, precum și a raporturilor juridice reciproce dintre autoritățile administrației publice centrale și cele locale, dintre autoritățile administrației publice locale și operatori, dintre autorități și utilizatori, precum și dintre operatori și beneficiari, cu respectarea principiului autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice și subsidiarității.

Prin proiectul propus, se redefinesc autoritățile locale competente, autoritatea de reglementare a serviciului, respectiv autoritățile de licențiere și autorizare a operatorilor, „asigurându-se separarea și clarificare rolului și atribuțiilor acestora cu privire la prestarea serviciului de transport public de călători”. Definițiile propuse în proiectul de act normativ au fost armonizate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

Proiectul introduce o serie de precizări cu privire la natura juridică, modul de constituire, organizare și funcționare a autorităților locale competente, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul public de transport și a autorității de reglementare competente, la rolul și atribuțiile acestora.

10 condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ

Astfel, este considerat serviciu public de transport călători transportul public de călători care îndeplinește, cumulativ, următoarele condiții:

 1. a) este recunoscut, potrivit prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, ca fiind de interes economic general și este prestat regulat către public în mod nediscriminatoriu și continuu;
 2. b) asigură satisfacerea nevoilor de mobilitate esențiale ale colectivităților locale, a căror îndeplinire nu poate fi realizată complet decât prin intervenția autorităților locale competente;
 3. c) se organizează sub controlul, responsabilitatea și coordonarea autorităților locale competente;
 4. d) se prestează în aria teritorială de competentă a unității administrativ-teritoriale sau a asociației intercomunitare de transport public, după caz;
 5. e) este efectuat cu mijloace de transport înmatriculate sau înregistrate, după caz, în județul sau localitatea de operare;
 6. f) se prestează de către operator în baza unui contract de servicii publice încheiat cu autoritatea locală competentă;
 7. g) operatorul are drepturi exclusive pe traseul sau grupa de trasee care face obiectul contractului de servicii publice;
 8. h) se prestează cu regularitate pe trasee sau grupe de trasee, cu respectarea graficelor de circulație aferente programului de transport;
 9. i) călătorii transportați sunt îmbarcați sau debarcați în puncte de oprire fixe, prestabilite prin programul de transport, denumite stații, gări, autogări sau capete de traseu, după caz;
 10. j) pentru prestarea serviciului, călătorii plătesc un tarif de călătorie, pe baza titlurilor de călătorie al căror regim este stabilit prin hotărâri ale autorităților locale competente, în conformitate cu legislația financiar-fiscală în vigoare.

Delegarea gestiunii

De asemenea, proiectul introduce o serie de clarificări privind conceptul de delegare a gestiunii, implementarea contractului de delegare a gestiunii, respectiv procedurile de atribuire a acestor contracte, adaptate particularităților serviciului de transport public de călători.

„Pentru armonizarea cu Regulamentul CE nr. 1370/2007, au fost introduse și definite o serie de concepte precum: obligație de serviciu public, drepturi exclusive, compensație de serviciu public, diferențe de tarif, contract de serviciu public, operator intern, atribuire directă ș.a.”, mai precizează autorii proiectului.

Soluțiile legislative propuse se bazează pe concluziile tuturor grupurilor de lucru a căror activitate s-a desfășurat, cu sprijin și consultanță străină, în anii 2013 și 2014, la Ministerul Transporturilor, MDRAP și Primăria Municipiului București.

Noua lege, prevăzută să intre în vigoare în 2019

„Întrucât, la sfârșitul anului 2013, au fost finalizate procedurile de atribuire a programelor județene de transport public pentru perioada 2014 – 2019, intervalul 2017 – 2018 constituie o perioadă de timp suficient de îndelungată, care oferă o bună oportunitate pentru desfășurarea acțiunii de revizuire a întregului cadru legislativ existent, respectiv pentru elaborarea și adoptarea noilor reglementări referitoare la serviciul public de transport de călători, cuprinzând atât legislația primară, cât și legislația secundară aferentă”, mai arată autorii proiectului.

„Adoptarea noilor reglementări în intervalul 2017 – 2018 și intrarea lor în vigoare înainte de anul 2019 oferă posibilitatea cunoașterii și însușirii în timp util a noilor prevederi legale, de către autoritățile administrației publice locale și de către operatorii de transport, acestea putând fi fructificate și valorificate pentru pregătirea și elaborarea noilor programe de transport, pentru fundamentarea viitoarelor strategii locale de dezvoltarea a serviciului, respectiv a planurilor de afaceri și de dezvoltare ale operatorilor”.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.