OUG privind prelungirea programelor de transport județean, publicată în MO

În Monitorul Oficial nr. 535, publicat în 28 iunie, a fost publicată Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 51/2019, adoptată de Guvern în 25 iunie, care completează și modifică Legea nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, Legea nr. 328/2018 și OG 27/2011. 

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Actul normativ prevede prelungirea până la data de 30 iunie 2023 a valabilității actualelor programe de transport județean și, după caz, a licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean.

“La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe valabile, cuprinse în programul de transport persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutieră Română (ARR) prelungește, cu plata tarifului aferent, licențele de traseu, pentru autobuzele deținute și nominalizate pe traseul respectiv, în baza de date a ARR, la data intrării în vigoare a ordonanței”, mai prevede OUG 51/2019.

Normele metodologice, în 60 de zile

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii regulate la nivel județean se elaborează prin ordin al ministrului Transporturilor și al ministrului dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 51/2019. Până la intrarea în vigoare a Normelor metodologice, licențele de traseu se emit de către ARR.

Totodată, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 51/2019, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC) și Agenția Națională pentru Achizițiile Publice vor modifica, prin ordin al preşedinților acestora, documentelor standard și contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, în conformitate cu modificările aduse de OUG 51/2019.

Prestatorii de servicii de transport public județean achită obligațiile legale către ANRSC, datorate până la data intrării în vigoare a ordonanței, astfel cum sunt prevăzute în art. 15, alin. (1), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006. Sumele încasate după data intrării în vigoare a OUG 51 rămân la dispoziția ANRSC

ARR furnizează, la cerere, gratuit, consiliilor judeţene, informaţiile deținute cu privire la caracteristicile parcului de vehicule.

Atribuțiile consiliilor județene

În OG 27/2011 a fost introdusă o nouă secțiune – “Secțiunea a 5-a: Atribuțiile consiliilor județene în domeniul transportului rutier județean de persoane”.

Art. 8 (1) Consiliile județene au obligația de a înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile județene au următoarele atribuții:

 1. a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport județean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestora;
 2. b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările şi staţiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;
 3. c) elaborarea şi aprobarea programelor de transport județean de persoane prin curse regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare;
 4. d) participarea și introducerea datelor aferente programului de transport în aplicația electronică specifică în vederea atribuirii traseelor județene;
 5. e) aprobarea atribuirii traseelor județene și afişarea pe site-ul instituţiei a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;
 6. f) introducerea programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale;
 7. g) actualizarea programelor de transport județene, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public local, interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane;
 8. h) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport judeţean, în condiţiile legii;
 9. i) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a județului;
 10. j) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/ judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 11. k) emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate;
 12. l) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului de transport rutier județean, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare;
 13. m) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta ordonanță, de către împuterniciții președintelui consiliului județean, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române, care au alitatea de polițiști rutieri;
 14. n) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului Județean, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciții președintelui consiliului județean;
 15. o) aprobă tarife propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport județean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare și un profit rezonabil pentru operatorii de transport.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz.

(4) Împotriva hotărârilor consiliilor județene, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.