Proiect OUG de prelungire a Programului de transport interjudețean și de modificare a Legii taximetriei

Ministerul Dezvoltării a publicat în data de 1 martie proiectul ordonanței de urgență (OUG) privind prelungirea cu 4 ani a Programului de transport interjudețean, până la data de 30.06.2023, precum și de modificare a Legii taximetriei.

Este vorba despre Proiectul de OUG pentru instituirea unor masuri in domeniul transportului rutier, precum si de modificare a Legii 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.

Publicăm integral proiectul:

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru instituirea unor măsuri în domeniul transportului rutier precum și de modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Luând în considerare necesitatea asigurării continuităţii transportului de persoane contra cost prin servicii regulate în trafic interjudețean după data de 30 iunie 2019, pericolul afectării grave a activității economice a operatorilor economici, în condițiile în care prevederea legală în vigoare le interzice efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean după această dată, afectarea nevoilor de mobilitate a cetățenilor, precum și riscul consecințelor ce decurg din suspendarea de către instanțele de judecată a unor prevederi ale actului normative ce reglementează procedurile și criteriile de atribuirea a unui nou Program de transport interjudețean;

Având în vedere următoarele situații:

– creşterea activităţilor de transport de persoane în regim de taximetrie cu încălcarea prevederilor legale, cu caracter de fenomen permanent;

– amploarea maximă a imposibilităţii sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taximetrie, întrucât, caracterul repetitiv al faptei contravenţionale este ambiguu şi imposibil de măsurat;

– activitatea de transport de persoane în regim de taximetrie cu încălcarea prevederilor legale determină consecinţe negative asupra strategiilor autorităţilor administraţiei publice locale în privinţa transportului public local, cu impact negativ asupra mediului înconjurător din cauza creşterii poluării;

– impactul negativ asupra mediului concurenţial normal al activităţii operatorilor care sunt autorizaţi să presteze serviciul de taximetrie, având în vedere numărul limitat al autorizaţiilor care se eliberează la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale;

– inaplicabilitatea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 38/2003, întrucât agenţii de poliţie nu pot dovedi caracterul repetitiv al faptei;

– imposibilitatea sancţionării persoanelor fizice sau juridice care nu respectă art. 7 alin. (2) şi alin. (3) din Legea nr. 38/2003, ce a determinat perpetuarea efectuării transportului public, contra cost, de persoane cu un autoturism, fără a deţine pentru acesta, după caz, autorizaţie taxi valabilă sau copie conformă valabilă, conducând la calitatea necorespunzătoare a serviciului de taximetrie şi a creşterii evaziunii fiscale;

– multiplele sesizări ale operatorilor ai serviciului public de taximetrie care îndeplinesc condiţiile legale şi a căror activitate este influenţată negativ de faptele de piraterie prestate în transportul public în regim de taxi şi în regim de închiriere;

– necesitatea stringentă a scăderii evaziunii fiscale generată de practicile ilicite în transportul rutier de persoane în regim de taximetrie,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art.115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAP. I

Instituirea unor măsuri în domeniul transporturilor rutiere

SECŢIUNEA 1

Prelungirea valabilității actualului Program de transport interjudețean

Art. 1Actualul Program de transport interjudeţean, în baza căruia se efectuează transportul rutier de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean îşi menţine valabilitatea până la data de 30.06.2023.

Art. 2 – La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în actualul Program de transport în baza căruia se efectuează transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează licenţe de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la data prevăzută la alin.(1).

Art. 3 – Procedura de eliberare a licenţelor de traseu prevăzute la alin.(2) se stabilește de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R..”

CAP. II

             Modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

Art. 4 – Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  „1 Prevederile prezentei legi reglementează autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii şi controlul efectuării serviciului de transport în regim de taxi precum și autorizarea, organizarea, şi controlul efectuării transportului în regim de închiriere.”
 2. La articolul 11 alineatul (1), literele c), d), aa) și ab) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“c) autorizaţia pentru efectuarea transportului în regim de taxi sau a transportului în regim de închiriere, denumită în continuare autorizaţia de transport – document eliberat în condiţiile prezentei legi de autoritatea de autorizare, care atestă faptul că un transportator este autorizat să execute transportul respectiv poate participa la atribuirea în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi;

 1. d) autoritatea de autorizare – compartimentul sau serviciul de transport din cadrul primăriei localităţii sau a municipiului Bucureşti, după caz, licenţiat în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), în condiţiile legii, sau Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., după caz;
 2. aa) RENT CAR – activităţile care vizează atât transportul de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, denumit în continuare transport în regim de închiriere, cât şi serviciul de închiriere realizat de operatorii economici cu autoturisme fără conducător auto, denumit în continuare serviciu de închiriere;
 3. ab) transport în regim de închiriere – transport de persoane realizat de transportatori autorizaţi cu autoturisme cu conducători auto, puse la dispoziţia clienţilor pe bază de contract de închiriere tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a contractului.”
 4. La articolul 2, alineatul (1), preambulul, literele c), și n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Serviciile de transport în regim de taxi, ca servicii de utilitate publică, se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea îndeplinirii următoarelor cerinţe:

 1. c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciilor de transport în regim de taxi;
 2. n) atribuirea în gestiune delegată a executării serviciilor de transport în regim de taxi transportatorilor autorizaţi, în conformitate cu criteriile specifice prevăzute în prezenta lege.”
 3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3 – (1) Serviciile de transport public local în regim de taxi fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică, se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale şi se efectuează numai de către transportatori autorizaţi de către autoritatea de autorizare, astfel cum este definită în prezenta lege.

(2) În cazul în care în localitatea respectivă nu există transportatori autorizaţi care execută servicii de transport în regim de taxi, consiliul local poate aproba, numai în această situaţie, ca executarea acestor servicii să se poată realiza în gestiune directă, la cerere, de către compartimentul sau serviciul de specialitate al primăriei, numai în baza licenţei eliberate în acest scop de A. N. R. S. C., cu autovehiculele deţinute de acesta în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing.”

 1. La articolul 9, alineatul (1) preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ (1) Autorizaţia de transport în regim de taxi sau autorizaţia de transport în regim de închiriere se eliberează de autoritatea de autorizare de pe raza administrativ-teritorială în care transportatorul îşi are sediul sau domiciliul, după caz, pe baza unei documentaţii care trebuie să conţină următoarele: “

 1. La articolul 10, alineatele (2) și (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Pe baza autorizaţiei de transport, transportatorul autorizat poate participa la procedura de atribuire în gestiune a executării unui serviciu de transport, prin care i se poate elibera câte o copie conformă a autorizaţiei de transport pentru fiecare vehicul deţinut în proprietate sau în temeiul unui contract de leasing, pe care îl va utiliza în transportul în regim de taxi, pe baza contractului de atribuire în gestiune.

(4) Autorizaţia taxi sau orice copie conformă este unică şi netransmisibilă de la un transportator autorizat la alt transportator sau persoană fizică, asociaţie familială, precum şi de la un autovehicul la altul.”

 1. La articolul 11, alineatul (1) preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Autorizaţia taxi se eliberează de către autoritatea de autorizare, dacă a fost atribuită în cadrul procedurii de atribuire a gestiunii serviciului, stabilită în condiţiile prezentei legi, după depunerea următoarelor documente în copie:”

 1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

“(1^1) În cazul transportului în regim de închiriere, copia conformă a autorizației de transport se eliberează de către autoritatea de autorizare, după depunerea documentelor prevăzute la alineatul (1) în copie.”

 1. La articolul 11, alineatul (5), literele d), și e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ d) contractul de atribuire în gestiune a serviciului de transport în regim de taxi este în termen de valabilitate şi transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;

 1. e) transportatorul autorizat a înregistrat integral în evidenţele contabile venitul brut realiza, din transportul în regim de taxi, în conformitate cu datele furnizate din memoria fiscală a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicită prelungirea autorizaţiilor taxi .”
 2. La articolul 11, alineatul (7), preambulul se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Modelul şi dimensiunile ecusoanelor vor fi stabilite prin regulamentul de organizare a serviciului de transport în regim de taxi, aprobat prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv prin metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere aprobată de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi vor conţine obligatoriu următoarele înscrisuri:”

 1. La articolul 13, preambulul, litera e) și k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“În cadrul atribuţiilor de coordonare a activităţilor privind transportul în regim de taxi, autorităţile administraţiei publice locale sau ale municipiului Bucureşti, după caz, emit reglementări referitoare la:

 1. e) interdicţiile şi restricţiile privind activitatea în regim de taxi;
 2. k) alte prevederi necesare bunei organizări şi executări a serviciilor de transport în regim de taxi.”
 3. La articolul 14^1, alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (7) și (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“ (1) Pe baza autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme obţinute prin procedurile stabilite de prezenta lege, autoritatea de autorizare va emite deţinătorilor acestora contractul de atribuire a gestiunii delegate pentru executarea serviciului de transport în regim de taxi cu autovehiculele respective. Perioada de valabilitate a fiecărui contract de atribuire a gestiunii delegate este egală cu durata maximă de valabilitate a autorizaţiilor taxi sau a copiilor conforme deţinute de transportatorul autorizat, după caz, dar nu mai mult de 5 ani. Contractul de atribuire a gestiunii delegate poate fi reînnoit pe baza deţinerii în continuare a unor autorizaţii taxi, obținute, în condiţiile prezentei legi.

(2) Drepturile şi obligaţiile transportatorilor autorizaţi cărora li se atribuie în gestiune delegată executarea serviciilor de transport în regim de taxi se prevăd în caietele de sarcini anexate la contractele de atribuire în gestiune delegată.

(3) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi să încheie cu terţi contracte de subdelegare a serviciului de transport respectiv.

(4) Cesionarea parţială sau totală, după caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi de către titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisă decât dacă are loc una dintre următoarele operaţiuni:

(5) Ca urmare a înfiinţării noilor transportatori în urma uneia dintre operaţiunile prevăzute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitentă a autorizaţiilor taxi, deţinute de titularii iniţiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzător între transportatorii iniţiali şi transportatorii nou-înfiinţaţi, după caz, în raport cu numărul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate între titularii contractelor şi transportatorii nou-înfiinţaţi.

(7) Pe baza autorizaţiilor taxi obţinute de fiecare transportator ca urmare a aplicării prevederilor alin. (5), contractele iniţiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzător de autoritatea respectivă transportatorilor rezultaţi în urma derulării operaţiunilor prevăzute la alin. (4), în interiorul aceluiaşi termen de valabilitate a contractului/contractelor iniţial/iniţiale.

(9) Prevederile alin. (3) – (7) sunt aplicabile corespunzător şi în cazul contractelor de atribuire în gestiune directă a serviciului de transport în regim de taxi, în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 3 alin. (2).”

 1. La articolul 14^2, alineatele (1), (2), (3), (4), (5), (9) și (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Serviciul de transport în regim de taxi se atribuie în gestiune delegată, prin contract de atribuire, de către autoritatea de autorizare, transportatorilor autorizaţi, pe baza autorizaţiei de transport corespunzătoare, emisă de către aceasta, precum şi pe baza numărului de autorizaţii taxi sau de copii conforme, după caz, obţinute prin procedura de atribuire prevăzută la alin. (5) şi (6) sau prin alte proceduri prevăzute în prezenta lege.

(2) Prin contractul de atribuire în gestiune se stabilesc toate condiţiile în care se desfăşoară serviciul de transport concesionat, pe baza autorizaţiilor taxi atribuite fiecărui transportator autorizat, pentru autovehiculele deţinute şi utilizate conform prevederilor prezentei legi.

(3) Dovada atribuirii în gestiune pentru executarea serviciului de transport cu un autovehicul deţinut este autorizaţia taxi eliberată pentru aceasta, în condiţiile prezentei legi.

(4) Serviciile de transport în regim de taxi se atribuie în executare transportatorilor autorizaţi, prin concesiune, în gestiune delegată, respectându-se următoarele proceduri:

 1. a) procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi şi a ecusoanelor aferente, transportatorilor autorizaţi câştigători;
 2. b) eliberarea autorizaţiilor taxi, în conformitate cu prevederile art. 11;
 3. c) încheierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim de taxi, în conformitate cu numărul autorizaţiilor taxi.

(5) Procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi constă în acordarea unor punctaje realizate din îndeplinirea criteriilor de departajare prevăzute la alin. (6), pentru fiecare autovehicul precizat în declaraţia pe propria răspundere că este deţinut sau va fi deţinut ca autovehicul nou, utilizat în condiţiile prezentei legi, pentru executarea serviciului de transport respectiv, declarându-se câştigătoare autovehiculele care au obţinut punctajele cele mai mari, în ordinea descrescătoare, stabilite pe grupe de autovehicule diferenţiate în ordinea descrescătoare a capacităţii cilindrice a motoarelor. În condiţiile în care numărul de autorizaţii taxi stabilit a se atribui nu se epuizează, procedura va fi reluată cu transportatorii autorizaţi înscrişi pentru o nouă procedură. În cazul în care un transportator autorizat participă la procedura de atribuire cu autovehicule care urmează să fie dobândite, conform declaraţiei pe propria răspundere, acesta va depune la autoritatea de autorizare o scrisoare de garanţie în cuantum de 5% din valoare, pentru fiecare autovehicul astfel declarat. Garanţia se restituie corespunzător pentru fiecare autovehicul dobândit, în momentul eliberării autorizaţiei taxi conform prevederilor prezentei legi. Dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile prezentei legi transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine corespunzător garanţia depusă.

(9) În cazul în care un transportator autorizat renunţă la una sau mai multe autorizaţii taxi, când acestea se retrag sau se majorează numărul lor în condiţiile prezentei legi, autoritatea de autorizare le va atribui cu prioritate transportatorilor autorizaţi înscrişi în listele de aşteptare, prin procedura de atribuire precizată la alin. (5).

(11) În cazul transportului de mărfuri sau bunuri în regim de taxi numărul de autorizații taxi atribuite poate fi limitat, după caz, în condiţii similare celor prevăzute la art. 14, dacă aşa se stabileşte prin hotărâre a consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. ”

 1. La articolul 14^3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Retragerea autorizaţiei de transport se realizează de către autoritatea de autorizare şi are drept consecinţă pierderea calităţii de transportator autorizat, anularea contractului de atribuire în gestiune a serviciului de transport în cazul transportului în regim de taxi, precum şi retragerea tuturor autorizaţiilor taxi sau a altor copii conforme atribuite pe baza autorizaţiei respective. “

 1. La articolul 14^3, alineatul (4) , lit. d ) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 2. d) au fost săvârşite abateri grave sau repetate de la prevederile contractului de atribuire în gestiune a serviciului, de la regulamentul de organizare a serviciului de transport sau după caz a metodologiei de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, respectiv, privind legalitatea, siguranţa serviciului, calitatea şi continuitatea serviciului sau protecţia clientului şi a mediului;”
 3. La articolul 14^3, alineatul (5), litera a) se abrogă.
 4. La articolul 25, alineatele (1) și (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(1) Transportul în regim de închiriere este serviciul de transport de persoane, executat cu un autoturism cu conducător auto, pus la dispoziţia clientului pe bază de contract pentru efectuarea serviciului, tarifat pe oră sau pe zi, cu plata anticipată a prestaţiei contractate, pe bază de documente fiscale, conform prezentei legi. Transportul în regim de închiriere se realizează pe orice traseu, la cererea expresă a clientului, cu obligaţia revenirii autovehiculului în localitatea de autorizare după efectuarea transportului respectiv, conform contractului. Conducătorul auto trebuie, obligatoriu, să deţină certificatul de atestare a pregătirii profesionale şi să fie angajat al transportatorului autorizat. “

(7) Pentru executarea serviciului de închiriere de autoturisme, la bordul autoturismului trebuie să următoarelor documente sau însemne, respectiv:

 1. a) certificatul de înmatriculare al autoturismului cu anexa privind inspecţia tehnică periodică valabilă;
 2. b) asigurarea persoanelor şi a bunurilor acestora pentru riscuri ce cad în sarcina transportatorului autorizat;
 3. c) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;
 4. d) contractul de închiriere al autoturismului şi documentele de plată anticipată a serviciului.”

 

 1. La articolul 37, alineatul (4) , lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
 2. d) Inspectoratul de Stat pentrul Controlul Transportului Rutier;
 3. La articolul 55, punctul 3 litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).”

Art. 5 – (1) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. exercită atribuţiile ce revin potrivit Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti, referitoare la autorizarea și efectuarea transportului în regim de închiriere.

(2) În realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. este autoritate de autorizare.

Art. 6 – În tot cuprinsul Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare, sintagma “serviciul de transport în regim de închiriere” se înlocuiește cu sintagma “transport în regim de închiriere”.

Art. 7 – Până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., elaboreazăTop of Form metodologia de autorizare și efectuare a transportului în regim de închiriere, care va fi publicată pe site-ul acestia.

Art. 8 – (1) Autorizaţiile pentru efectuarea transportului în regim de închiriere, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea 5 ani de la ultima viză aplicată.

(2) Copiile conforme ale autorizaţiilor pentru efectuarea transportului în regim de închiriere valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea până la expirare.

Art. 9 (1) Prevederile art. 4, 5, 6 și 8 întră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) dispoziţiile art. 4, pct. 19 intră în vigoare în termen de 30 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.