Proiectul OUG de modificare a Legii 92/2007, relansat în dezbatere publică

Ministerul Dezvoltării a relansat în dezbatere publică pe 2 aprilie, la o lună de la prima publicare pe site-ul propriu, proiectul ordonanței de urgență (OUG) de modificare a Legii 92/2007, care prevede că transportul rutier judeţean de călători va avea acelaşi regim juridic cu cel interjudeţean.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Argumentul autorilor proiectrului de OUG este că până la data de 2 decembrie 2019 Consiliile judeţene au obligaţia să încheie contracte de servicii publice de transport călători, “situaţie ce impune măsuri urgente de clarificare a transportului judeţean rutier de călători ca fiind activităţi prestate în regim comercial.

Totodată, “ținând cont că transportul rutier judeţean de persoane, considerat ca serviciul public determină efort bugetar în sarcina bugetelor locale ale judeţelor, în lipsa neadoptării prevederilor privind eliminarea transportului judeţean de persoane din sfera serviciilor publice, consecinţele negative care ar putea fi produse constau în denaturarea substanţială a concurenţei precum şi posibila blocare a activităţii autorităţilor administraţiei publice judeţene”, se precizează în proiect.

Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane eliminarea transportului rutier judeţean de călători din sfera serviciilor publice, situaţie în care acesta se desfăşoară în regim comercial, cu respectarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Articolul I – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. În tot cuprinsul legii expresia “local și județean” se înlocuiește cu termenul “local”.
 2. Termenul “județe” se elimină de la art. 1 alin. (1).
 3. Expresia “consiliile județene” se elimină de la art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1), art. 21 alin. (2) și art. 48 alin. (3).
 4. Expresia “ale consiliilor județene” se elimină de la art. 17 alin. (1) lit. o), art. 21 alin. (3) și art. 41 alin. (5).
 5. Termenul “mărfuri” se elimină de la art. 1 alin. (4) lit. g), art. 14 alin. (3) lit. g) şi art. 29, alin. (1).
 6. La articolul 1, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11) – (13) cu următorul cuprins:

„(11) – În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier local de persoane reprezintă transportul definit la art. 3, pct. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

(12) – Transportul rutier judeţean de persoane are regimul juridic al transportului rutier interjudeţean de persoane căruia îi sunt incidente dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.

(13) – Transportul rutier judeţean de persoane intră în sfera de competenţă a Ministerului Transporturilor şi a consiliilor judeţene, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.”

 1. La articolul 1 alineatul (4), literele d) și i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor;”

 1. i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, și prin compensații acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;”
 2. La articolul 1, alineatul (6), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) înfiinţarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru serviciul public de transport local, cu sau fără personalitate juridică, după caz, denumite în continuare autorităţi locale de transport.”

 1. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(7) Serviciile publice de transport local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi navelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei.”

 1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3 – Serviciile publice de transport local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sau al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor publice de transport local.”

 1. La articolul 4, alineatul (1), literele b) – f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ori ale altor forme de asociere între unităţile administrativ-teritoriale, fără a depăşi limitele administrativ-teritoriale ale acesteia, cu excepţia liniilor de ieşire sau altor elemente auxiliare activităţii respective care intră pe teritoriul localităţii învecinate. În cazul în care traseul transportului pe şină depăşeşte limita localităţii, acesta va fi considerat serviciul public de transport local;

 c) se execută pe rute şi cu programe de circulaţie prestabilite, de către consiliul local, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară;

 1. d) se efectuează de către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, înmatriculate sau înregistrate în România, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou sau nave deţinute de acesta sau de către unitatea administrativ-teritorială sau, după caz, de către unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară. În condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie metrou sau nave se realizează de către transportatorii autorizaţi;
 2. e) persoanele transportate sunt îmbarcate sau debarcate în puncte fixe prestabilite, denumite staţii, autogări, şi după caz, gări fluviale sau puncte de acostare.
 3. f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe bază de titluri de călătorie; ”
 4. La articolul 4, alineatul (1), litera g) se abrogă.
 5. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Cu excepţia transportului public feroviar și naval, conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:

  a) licenţa de traseu;

  b) programul de circulaţie;

  c) copia conformă a licenţei comunitare, în cazul autobuzelor;

  d) alte documente stabilite de legile în vigoare.”

 1. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Transportul pe căile navigabile interioare reprezintă serviciu public de transport local, dacă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale sau după caz, prin act administrativ al autorităţii competente la nivel central se stabilesc în sarcina operatorilor, obligaţii de serviciu public în schimbul acordării unor drepturi exclusive şi/sau compensaţii de serviciu public, conform Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.”

 1. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), care va avea următorul cuprins:

(11) Pentru serviciile publice de transport pe căile navigabile interioare, unităţile administrativ-teritoriale pot avea calitatea de autorităţi locale competente, în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007.

 1. La articolul 14, alineatul (2), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) amenajări hidrotehnice pentru îmbarcarea/debarcarea pasagerilor precum: gări fluviale, puncte de acostare.”

 1. La articolul 14, alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„g) nave de transport de pasageri pe căile navigabile interioare;

 1. La articolul 14, alineatul (3), literele a^1, e) și f) se abrogă.
 2. La articolul 16 alineatul (3) şi (4) se abrogă.
 3. La articolul 17, alineatul (1), literele c), f), j2) și m) – o), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) actualizarea periodică a traseelor şi a programelor de transport în funcţie de necesităţile de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public interjudeţean, judeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum şi corelarea între modalităţile de realizare a serviciului public de transport local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou şi nave;

 1. f) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport local într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, cu modalităţile de realizare a serviciului respectiv şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

j2) aprobarea programului de transport local;

 1. m) stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul public de transport local de persoane, cu respectarea normelor-cadru elaborate și aprobate prin ordin al președintelui A.N.R.S.C.;
 2. n) stabilirea compensaţiei acordate de la bugetul local, pentru acoperirea diferenţei dintre costurile suportate în legătură cu obligaţia/obligaţiile de serviciu public şi sumele efectiv încasate ca urmare a îndeplinirii sau în temeiul obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public în cauză, la care se poate adăuga un profit rezonabil, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007;
 3. o) asigurarea resurselor bugetare pentru susţinerea totală sau parţială a costurilor serviciului public de transport de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori prin lege;”
 4. La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.
 5. La articolul 17, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Consiliile judeţene pot exercita atribuţiile prevăzute la prezentul articol, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), lit. h) – j1) şi lit. m)-p), şi la art. 18, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), lit. b) şi alin. (2) şi la art.191 din prezenta lege, pentru asigurarea prestării serviciilor publice de transport călători în comune, oraşe, municipii şi asociaţii de dezvoltare intercomunitară, dacă judeţul deţine în proprietate bunuri şi/sau elemente componente ale sistemelor publice de transport local.”

 1. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Autorităţile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor publice de transport local sunt Ministerul Transporturilor, prin entităţile desemnate, şi Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C.”

 1. La articolul 20, alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţilor de autorizare din cadrul administraţiei publice locale, al Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară;”

 1. La articolul 20, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Autorităţile administraţiei publice locale sunt autorităţi de reglementare locale competente în domeniul serviciului public de transport local şi prin autorităţile locale de transport îşi exercită faţă de toţi operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi, indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, forma de proprietate sau modul de organizare, atribuţiile şi competenţele acordate prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin prezenta lege.”

 1. La articolul 20, alineatul (7), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) emit licenţe de traseu în serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate efectuat cu autobuze.”

 1. La articolul 21, alineatele (4) și (6) se abrogă.
 2. La articolul 22, alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective;”

 1. La articolul 231, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Autorităţile administraţiei publice locale ori asociaţiile de dezvoltare intercomunitară stabilesc prin hotărâre a autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, prin hotărâre a adunării generale a asociației de dezvoltare intercomunitară, grila de punctaj, pe baza factorilor de evaluare prevăzuţi la alin. (5).”

 1. La articolul 30, alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliilor locale, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.”

 1. La articolul 30, alineatul (3), teza 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Transportatorii autorizaţi sunt transportatorii care deţin autorizaţii de transport eliberate de către autoritatea locală de transport din subordinea consiliului local sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau de Ministerul Transporturilor pentru transportul public naval pe cai navigabile interioare.”

 1. La articolul 30, alineatul (3), litera d) se abrogă.
 2. Articolul 33 se abrogă.
 3. La articolul 35, alineatul (2), literele a) și f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber şi nediscriminatoriu, de serviciul public de transport local, ceea ce trebuie să se prevadă expres în regulamentul serviciului public de transport local;

 1. f) să sesizeze autorităţilor administraţiei publice locale sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară orice deficienţe constatate în efectuarea serviciilor publice de transport local şi să facă propuneri vizând înlăturarea acestora”
 2. La art. 35, alineatul (2), litera g) se abrogă.
 3. La articolul 37, alineatele (2) și (9), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Odată cu aprobarea programului public de transport local de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenuri de metrou, după caz, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti stabilesc modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului public de transport local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee.

(9) Durata de valabilitate a licenţei de traseu este egală cu durata de valabilitate a contractului de servicii publice.”

 1. La articolul 38, alineatul (2 ) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Dovada atribuirii serviciului public de transport local o reprezintă licenţa de traseu, emisă de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul utilizat în realizarea transportului conform prevederilor contractului de servicii publice. Fac excepţie, în ceea ce priveşte obligaţia deţinerii licenţei de traseu, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou şi navele.”

 1. La articolul 38, alineatul (6), se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(6) Autorizaţia de transport şi copia conformă se eliberează pe durata de valabilitate a contractului de servicii publice.“

 1. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Autorizaţia de transport se retrage de către autoritatea administrației publice locale la propunerea autorității de autorizare în cazul în care transportatorul autorizat nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În caz de retragere autorizaţiei de transport, copiile conforme ale acesteia au acelaşi regim.

 (2) Copiile conforme ale licenţei comunitare sau ale autorizaţiei de transport se suspendă de către autoritățile administrației publice locale la propunerea autorității de autorizare în cazul unor abateri repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum şi de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului, care nu afectează confortul și siguranța călătorilor.

 (3) Licenţa de traseu se retrage în cazul nerespectării prevederilor din caietul de sarcini și a graficului de circulație.”

 1. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 40 –  Licenţa comunitară, licenţa de traseu, autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu vehiculele deţinute activităţi de transport public.”

 1. La articolul 42, alineatele (2) –(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Acoperirea influenţelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimaţiile de călătorie individuale pentru serviciul public de transport local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, sau de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, sau acoperirea diferenţelor dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului şi sumele efectiv încasate ca urmare a vânzării legitimaţiilor de călătorie individuale se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor după caz, până la nivelul tarifelor de vânzare către populaţie a legitimaţiilor de călătorie individuale.

  (3) Condiţiile concrete în care va fi acoperit costul călătoriilor potrivit prevederilor alin. (1) şi (2) sau costurile înregistrate pentru efectuarea serviciului public de transport local pe traseele nerentabile se vor stabili prin hotărârea de dare în administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi în condiţiile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 şi de Regulamentul (UE) nr. 360/2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

(4) Compensaţia pentru facilităţile prevăzute la art. 19^1 se acordă operatorului de transport public din bugetul local în condiţiile legii.

 1. La articolul 43, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„b) tarifele se actualizează periodic prin indexare cu indicele de creştere a preţurilor de consum total, prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

 1. d) modificarea tarifelor sau a compensaţiilor se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.”
 2. La articolul 45, alineatele (8), (81), (85) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(8) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac conform competenţelor stabilite în prezenta lege de către împuterniciţii primarului general al municipiului Bucureşti, ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi de către ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 45 alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a), h) şi m).

(81) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (71) în ceea ce priveşte serviciul public de transport local şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se fac de către împuterniciţii ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor.

(85) În vederea aplicării prevederilor alin. (81) de către împuterniciţi ai primarilor comunelor, oraşelor şi municipiilor, în cazul controalelor efectuate în trafic, inspectorii ISCTR pot asigura sprijinul.

(9) Consiliile locale şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor stabili, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, faptele care constituie contravenţii în domeniul serviciului public de transport local altele decât cele prevăzute la alin. (2)-(7) sau în alte reglementări legale.”

Articolul II – Legea nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1106 din 28 decembrie 2018, se modifică şi completează după cum urmează:

 1. La articolul III, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Serviciile regulate speciale de transport călători se efectuează pe raza administrativ-teritorială a unei localităţi sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei de dezvoltare intercomunitară sau ale altor forme de asociere a unităților administrativ-teritoriale, în baza unui contract de transport încheiat între operator și beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul.”

 1. La articolul III, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Locurile de îmbarcare precum şi condițiile de acces la acestea pentru operatorii de transport prin curse regulate speciale sunt stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale.”

 1. După articolul V, se introduce un nu articol, articolul V1, cu următorul cuprins:

„Art. V1. – Valabilitatea programelor de transport judeţean şi, după caz, a licenţelor de traseu se prelungeşte până la data de 30.06.2023.”

Articolul III – Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 2 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Transportul public local de persoane efectuat în interiorul unei localităţi, precum și transportul public de persoane efectuat în aria teritorială de competență a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, aşa cum acesta este definit la art. 2 lit. a) din în Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, se reglementează prin legi speciale.

 • Transportul rutier județean de persoane se reglementează de către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la nivelul de județean în limita atribuțiilor conferite prin prezenta ordonanță.”
 1. La articolul 3, punctele 46 și 47 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„46. transport rutier judeţean – transportul rutier care se efectuează între două sau mai multe localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, în care este permisă o singură oprire pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor din localitățile respective, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv;

 1. transport rutier interjudeţean – transportul rutier care se efectuează între municipiile și municipiile reședință de județ, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, în care este permisă o singură oprire pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor din municipiile respective, cu sau fără tranzitarea unuia sau a mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe, transportul rutier dintre municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean, cu excepţia transportului dintre municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, care este considerat transport local.”
 2. La Capitolul I, după Secțiunea a 4-a se introduce o nouă secțiune Secțiunea a 5-a, care va avea următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 5-a

Atribuţiile consiliilor județene în domeniul transportului rutier județean de persoane

Art. 81 – (1) Consiliile județene au, în sensul prezentei ordonanțe, calitatea de autorități competente județene și obligația de a înfiinţa autorităţi judeţene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze şi să controleze prestarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului.

 • Consiliile județene exercită în domeniul transportului rutier județean de persoane următoarele atribuții:
 1. a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane şi determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerinţelor de transport județean de persoane, precum şi anticiparea evoluţiei acestora; 
 2. b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările şi staţiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu avizul autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;
 3. c) elaborarea şi aprobarea programelor de transport județean de persoane prin curse regulate, precum şi a capacităţilor de transport necesare;
 4. d) aprobarea atribuirii traseelor județene și afişarea pe site-ul instituţiei a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru  atribuirea electronică a traseelor naţionale. 
 5. e) introducerea programului de transport judeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem, la data stabilită în calendarul atribuirii electronice;
 6. f) actualizarea programelor de transport județene, prin modificarea acestora în funcţie de cerinţele de deplasare ale populaţiei şi în corelare cu transportul public local, interjudeţean, internaţional, feroviar, aerian sau naval de persoane;
 7. g) întocmirea şi urmărirea realizării programelor de înfiinţare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de transport judeţean, în condiţiile legii; 
 8. h) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea şi extinderea unei părţi sau a întregului sistem public de transport judeţean, aflat în proprietatea publică sau privată a județului;
 9. i) proiectarea şi executarea lucrărilor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport judeţean într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor/ judeţelor, cu planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de protecţie a mediului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 
 10. j) emiterea de licenţe de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate; 
 11. k) realizarea seturilor de date spaţiale aferente serviciului de transport rutier județean, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CEa Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte interoperabilitatea seturilor şi serviciilor de date spaţiale (INSPIRE), cu modificările şi completările ulterioare; 
 12. m) elaborarea şi aprobarea normelor locale pentru transportul rutier județean de persoane, în baza normelor metodologice de aplicare a dispozițiilor prezentei ordonanțe.

(3) În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz. 

(4) Împotriva hotărârilor consiliilor județene, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 

Art. 82. – Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transportului rutier județean de persoane se elaborează de către Ministerul Transporturilor și se aprobă prin ordin al ministrului.

Articolul IV – În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice modifică, prin ordin al preşedintelui, contractul-cadru de delegare numai pentru gestiunea serviciilor publice de transport local de persoane.

Articolul V. – Autoritatea Rutieră Română asigură accesul gratuit al consiliilor judeţene la baza de date deţinută, respectiv, la informaţiile cu privire la caracteristicile parcului de vehicule şi situaţia economico-financiară a operatorilor de transport.

Articolul VI – Până la intrarea în vigoare a Normelor metodologice prevăzute la 82 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, licenţele de traseu se emit de către Autoritatea Rutieră Română.

Download (Nota-de-fundamentare-OUG-TPL-27_03.doc - DOC, 152KB)

Download (OUG-tpl-27_03_2019.doc - DOC, 1.36MB)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.