Page 85 - revista ZIUA CARGO
P. 85

  cei 10% pot oferi un exemplu negativ colegilor, demonstrând cât de ușor este să furi și arătându-le și cum se poate face asta.
Efecte?
Toate aceste furturi comise de an- gajați afectează în mod direct para- metrii de care le pasă, în mod cert, directorilor financiari: inventarul și costurile asociate. Furtul este o for- mă de diminuare a inventarului, cu in- fluențe negative asupra companiei: reducerea marginilor, lipse de stoc care afectează abilitatea de a se ridica la nivelul așteptărilor clienților în pri- vința livrării, costuri de înlocuire a sto- curilor lipsă și distragerea atenției ma- nagementului etc.
Din păcate, majoritatea eforturilor de a reduce furtul comis de angajați generează un impact negativ asupra fluctuației de personal. Iar, în con- dițiile actuale, ăsta e ultimul lucru de care are nevoie o companie. Recru- tarea și retenția personalului sunt mai dificile și mai costisitoare ca niciodată. Este important să găsești și să înlături personalul care nu este de încredere, dar acest lucru poate genera creșteri mari de costuri la nivelul HR, în special dacă fenomenul este continuu.
Impactul asupra personalului de încredere este, de asemenea, semni- ficativ. Angajaților din depozite nu le plac monitorizările de securitate (nimă- nui nu-i plac, de fapt). Nimănui nu-i place să meargă la muncă undeva unde este tratat ca un infractor. Nimeni nu poate spune că abia așteaptă să
fie pipăit de un agent de securitate și niciunui agent nu îi place să perche- ziționeze angajații. Ca să nu mai vor- bim despre potențialele implicații finan- ciare și de PR ale unei eventuale acțiuni legale intentate ca rezultat al comportamentului inadecvat al agen- ților de securitate, în timpul acestor percheziții.
Companiile care găsesc moda- lități de a face procesul de monito- rizare mai „prietenos” raportează rate mult mai joase de fluctuație a personalului. Acest lucru devine un atu, pe o piață cu un nivel de cerere ridicat. În lumea supply chainului, combaterea furturilor din partea an- gajaților și retenția personalului sunt indisolubil legate.
Pierderi acceptabile?
Atunci, de ce persistăm în meto- dele tradiționale de monitorizare? Până la urmă, pierderile sunt prevă- zute în buget și există un anumit nivel acceptabil. Este, de asemenea, destul de dificil să stabilești cauza scăderilor din inventar, pentru că există nenu- mărate motive, din care furtul este doar unul, aproape invizibil, drept pen- tru care nu se bucură de atenția pe care o merită.
Dar haideți să ne gândim mai bine. Pierderile sunt acceptabile și repre- zintă doar costuri ale derulării unei afaceri. Serios? De ce ar trebui să ac- cepte acest lucru experții în securitate și în protecția bunurilor? N-ar trebui, de fapt, să facă tot ceea ce este posibil pentru reducerea acestor pierderi? În
special atunci când cifrele sunt uriașe. Există studii din 2022, în industrie, care arată că s-a înregistrat o pierdere anuală, la nivelul retailerilor, de 100 de miliarde de dolari, comparativ cu cifra de 62 de miliarde, înregis- trată anul anterior. De exemplu, pen- tru un retailer care are un inventar în valoare de 400 de milioane de dolari, o reducere de 30% din cauza furturilor valorează 900.000 de dolari pe an.
Tehnologia avansează
Monitorizarea de securitate a tre- cut și ea prin transformări digitale. Per- cheziția corporală nu mai este singura opțiune. Astfel, pentru un expert de securitate din cadrul unei companii, este esențial să îi poată demonstra directorului CFO impactul financiar al utilizării tehnologiei avansate pentru contracararea furturilor comise de an- gajați. Aceasta poate reduce dimi- nuarea stocului și poate stimula, în același timp, retenția de personal. Colaborarea la nivelul supply chainului și cu colegii de la HR în privința unei soluții mai prietenoase de monitoriza- re, care să aibă un impact imediat și o recuperare rapidă a investiției, îl poate face pe directorul financiar al companiei să se așeze la masa dis- cuțiilor și să ia în considerare mai se- rios aspectele de securitate.
sursa: Vigilant, octombrie 2022 traducerea și adaptarea: Raluca MIHĂILESCU raluca.mihailescu@ziuacargo.ro
ianuarie 2023 ................................................................................................................................................ 85
 DEPOZITE. ECHIPAMENTE   83   84   85   86   87