Ce aduce nou noua Lege a Transporturilor?


Raspunsul poate merge in doua directii diametral opuse: mai nimic sau… poate tot. Iar aceasta pentru ca foarte multe dintre punctele importante de discutie sunt lasate pentru a fi rezolvate prin norme. Alaturi de proiectul de infiintare a inspectoratului unic de control in transporturi, noile reglementari aduc, insa, unele schimbari notabile.

Concret, proiectul de or­do­nanta privind trans­por­turile rutiere introduce licentele de transport pe 10 ani, in conditiile in care copiile conforme raman per­so­nalizate pe masina si vor putea fi emise pentru o perioada de mi­nim un an.

Autorizarea carausilor se va face prin inregistrarea acestora in Registrul electronic national al operatorilor de transport rutier, tinut de autoritatea competenta, transportatorul desemnand un ma­nager de transport in conditiile respectarii prevederilor europene din domeniu. Orice modificare in ceea ce priveste managerul de trans­port desemnat se va comu­nica autoritatii competente de catre operatorul de transport, in ma­xim 15 zile de la data mo­di­ficarii. In completare, prin norme va fi stabilita modalitatea de inde­plinire a conditiilor referitoare la ce­rinta privind sediul. Potrivit noi­lor reglementari, cerinta privind buna reputatie va trebui inde­pli­nita atat de catre intreprindere cat si de catre managerul de transport al intreprinderii.

Normele vor stabili elementele principale si pe acest segment. Adica modalitatea de indeplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind buna reputatie, procedura administrativa prin care se con­sta­ta pierderea bunei reputatii, ma­surile cu efect echivalent ma­surii de reabilitare.

Tot normele vor fi respon­sa­bi­le si pentru modalitatea de in­deplinire a conditiilor referitoare la cerinta privind capacitatea fi­nan­ciara. Iar certificatul de com­petenta profesionala a mana­ge­rului de transport se va obtine in baza pregatirii profesionale ini­tiale, urmata de o examinare, in conditiile stabilite tot prin norme.

De mentionat ca detinatorii de certificate de competenta pro­fe­sionala vor fi examinati la intervale de cel mult 10 ani, iar cei care nu au mai condus o intreprindere de transport rutier timp de 5 ani vor avea obligatia de a urma cursuri de pregatire profesionala perio­di­ca și care se finalizeaza tot prin sus­tinerea unui examen.

De asemenea, autoritatea com­petenta va stabili prin norme criteriile si modul de fixare a incar­caturii, precum si modalitatea de verificare a respectarii acestora.

Capacitate financiara obligatorie pentru casele de expeditii

Pe segmentul activitatilor co­nexe transportului rutier, licentele vor fi acordate pentru o perioada de 5 ani, casele de expeditii tre­buind sa corespunda criteriilor pri­vind baza materiala, com­pe­tenta profesionala, onorabilitatea si capacitatea financiara. Modul de indeplinire a acestor conditii va fi insa stabilit prin norme.

Noua Lege a Transporturilor include un capitol distinct privind si­guranta rutiera, introducand no­tiu­nea de persoane cu functii care con­cura la siguranta rutiera. In aceas­ta categorie, vor fi inclusi con­ducatorul auto, persoana de­sem­nata sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier, consilierul de siguranta si instructorul de conducere auto. Bine­inteles, prin norme, vor fi sta­bilite sarcinile si responsabilitatile pe care trebuie sa le indepli­neas­ca aceste persoane, in ceea ce pri­veste siguranta rutiera.

De precizat ca noile reglemen­tari impart sanctiunile in functie de tipul de abateri care vor fi cla­sificate in foarte grave, grave si minore. Normele vor fi elaborate in termen de 60 de zile de la pu­blicarea noii ordonante privind transporturile rutiere si vor fi aprobate prin ordin de ministru.

Inspectoratul unic de control devalizeaza ARR

In paralel, se pregateste o or­donanta privind infiintarea Inspec­to­ratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier – ISCTR (sau, altfel spus, a controlului unic). Noua entitate ar trebui sa func­tio­neze in subordinea directa a mi­nistrului de resort urmand sa fie finantata de catre ARR (care ar trebui sa vireze 60% din veniturile sale noii entitati) si de catre RAR (care ar trebui sa transfere 30% din venituri catre ISCTR). Trecerea unui procent atat de mare din veniturile ARR catre inspectoratul unic de control ar putea echivala cu un semnal de desfiintare a Autoritatii Rutiere Romane, cel putin in forma in care ne-am obisnuit sa functioneze.

Concret, ISCTR va controla con­ditiile de efectuare a transpor­tu­rilor rutiere, a activitatilor cone­xe transportului rutier si a acti­vitatii de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere; conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de pro­tectie a mediului; starea tehnica a vehiculelor rutiere; masele si/sau dimensiunile maxime ad­mise pe drumurile publice si ma­sele totale maxime autorizate; tariful de utilizare si tariful de tre­cere pe reteaua de drumuri natio­nale din Romania. Iar in organi­za­rea si luarea deciziilor va fi in­dependent fata de orice struc­tu­ra juridica, auto­ritate de regle­men­tare sau de siguranta rutiera, admi­nistrator de infrastructura ru­tiera, operator de transport rutier, precum si fata de orice parte ale carei interese ar putea intra in conflict cu sar­ci­nile incredintate.

Conducerea inspectoratului va fi asigurata de catre un consiliu de conducere format din 5 persoane, al carui presedinte va fi inspec­to­rul de stat sef. Potrivit proiectului de or­donanta publicat pe site-ul Mi­nis­terului Transporturilor, ISCTR va avea in structura sa orga­ni­za­torica 8 inspectorate teritoriale, fara personalitate juridica, con­du­se de cate un inspector sef.

Inspectorii vor fi angajati prin concurs

Personalul ISCTR va fi angajat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata, iar inca­dra­rea inspectorilor se face prin con­curs, in raport cu pregatirea pro­fesionala si cu aptitudinile can­di­datilor, ISCTR urmand sa asi­gure perfectionarea pregatirii de specialitate a personalului propriu. Cu alte cuvinte, inspectorii care acum lucreaza in cadrul ARR, RAR sau CNADNR nu vor fi preluati automat in cadrul noii entitati de control, putandu-se intampla orice.

Atributiile, regulamentul de organizare si functionare, struc­tura organizatorica ale ISCTR, precum si atributiile si obligatiile inspectorilor se vor aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantei de infiintare a inspectoratului. Prin aceeasi hotarare se vor identifica si se va stabili regimul juridic al bunurilor din patrimoniul ARR, CNADNR si RAR, necesare in vederea functionarii si desfasurarii activitatii specifice de inspectie, care vor fi preluate cu titlu gratuit, de catre ISCTR.

De mentionat ca inspectoratul va avea acces, in baza unor protocoale incheiate cu ARR, CNADNR si RAR, la bazele de date si orice alte informatii necesare, in vederea indeplinirii atributiilor ce ii revin potrivit legislatiei in vigoare. Acesta ar putea reprezenta primul pas pen­tru unificarea bazelor de date ale celor trei entitati din subor­dinea Ministerului Transporturilor.

Dar in final… normele isi vor spune cuvantul.

Radu BORCESCU

radu.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.