E-FACTURA, E-SIGILIU, E-TRANSPORT: Aspecte juridice

Industria logistică (și nu numai) trebuie să privească atent (și să aplice) o serie de reglementări menite să le facă activitatea vizibilă în fața organismelor de control fiscal. Iată câteva aspecte pe care le puteți avea în vedere atunci când analizați actele normative.

e-Factura

Baza legală: OUG 120/2021 și Legea 296/2023.

Observație! Sistemul e-Factura este util organelor fiscale ale statului, care au numai de profitat de pe urma respectării obligațiilor impuse operatorilor economici. Este un sistem prin care se „contribuie la întărirea capacității administrative și a creșterii gradului de colectare a impozitelor și taxelor”.

Pentru operatorii economici, sistemul e-Factura este un cost suplimentar, care se adaugă la costurile deja existente.

În anumite situații, poate fi considerat un element pozitiv faptul că, odată încărcată factura în sistem de către emitent, aceasta se consideră comunicată destinatarului, la momentul când este disponibilă pentru descărcare în sistem (art. 4 alin. (7) din OUG). O astfel de comunicare poate fi utilă în cadrul procedurii Ordonanței de plată (art. 1014-1025 Cod procedură civilă), ca înscris ce se poate atașa la cererea de chemare în judecată (art. 1017 alin. (2) Cod procedură civilă). Disponibilitatea descărcării de către destinatar a facturii și necontestarea acesteia (art. 4 alin. (9) din OUG) pot fi considerate aspecte care să poată duce la respectarea dispozițiilor art. 1014 Cod procedură civilă și la folosirea acestei proceduri judiciare rapide și cu costuri mici față de procedura de drept comun. Am în vedere și faptul că factura va cuprinde și elemente esențiale cum ar fi: existența unui contract de prestări servicii, condițiile de plată, serviciul prestat etc. (art. 4 alin. (2) din OUG).

În cazul contractelor cu clauză de tipul „plata se face în termen de x zile de la data primirii documentelor prin poștă/în original (factura, CMR etc.)”, am în vedere situația în care factura este primită la o dată, iar restul documentelor la altă dată.

De interes, sunt și prevederile Legii 296/2023.

Avem clar prevăzute termenul limită pentru transmiterea facturilor și sancțiunea aplicabilă nerespectării acestuia.

Termenul-limită este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data-limită prevăzută pentru emitere.

Nerespectarea termenului limită constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari, cu amendă de la 2.500 la 5.000 de lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii, și cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei, pentru celelalte persoane juridice.

Termenul-limită pentru aplicarea amenzilor a fost prelungit până la 1 iunie 2024.

Activitate ilicită

Tot în Legea 296/2023 avem și prevederi referitoare la activitatea ilicită: „activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.”

Exemplu: un transportator care, luând o cursă, o transmite către un alt transportator, fără să dețină licență pentru activități conexe (casă de expediții).

Documentele de proveniență sunt clasificate în funcție de tipul transportului, intern sau internațional, astfel:

  • Pentru intern: factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege, care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.
  • Pentru internațional: documentul de transport – document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, și care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei și a tipului de transport rutier efectuat (art. 3 pct. 14 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere). Atenție la situația neutralizării documentelor!

Amenzile variază de la 5.000 până la 30.000 de lei (art. LVI alin. (11)), iar, în situația în care se recidivează cu o nouă contravenție în termen de 12 luni de la prima, amenda crește, plasându-se între 10.000 și 60.000 de lei. În plus, se aplică și sancțiunea complementară a suspendării activității, care constă în transport, depozitare etc. (art. LVI alin. (13))

e-Sigiliu

Baza legală: Legea 296/2023.

Sistemul național RO e-Sigiliu este un sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea se află în tranzit, sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.

Prin dispozitive electronice se înțelege sigiliul inteligent, care înregistrează date și transmite informații de stare și poziție către aplicația informatică, în vederea urmăririi deplasării pe calea rutieră a bunurilor.

Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română.

George Iacob-Anca

Ce mi se pare de interes este cum se va putea respecta obligativitatea conducătorului auto de a asigura „integritatea” acestor sigilii.

Menționez că neîndeplinirea de către conducătorul auto a asigurării integrității sigiliului constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 de lei. Sancțiunea se aplică direct conducătorului auto. De reținut că, potrivit art. art. LVIII, contravenientul „nu beneficiază de posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii”.

e-Transport

Baza legală: OUG 41/2022.

Prin Sistemul RO e-Transport, sunt monitorizate transporturile rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat și transporturile rutiere internaționale de bunuri.

De interes sunt următoarele definiții:

  • Organizatorul transportului – operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor și o transmite operatorului de transport rutier, precum și operatorul economic sau persoana fizică care transportă bunurile în nume propriu.
  • Partida de bunuri – denumirea generică dată unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are același loc de încărcare și de descărcare, un singur utilizator și un singur destinatar final și este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare.
  • Cod UIT – codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri.

De reținut că, în cazul în care, în cadrul unei partide de bunuri, sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri care nu fac parte din categoria celor cu risc fiscal ridicat, utilizatorii au obligația să declare în sistemul RO e-Transport datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul unei partide de bunuri.

Lista bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport sunt cuprinse în Ordinul 802/2022.

George IACOB-ANCA
avocat
IACOB-ANCA & ASOCIAȚII
george@iacob-anca.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.