Examenele pentru atestate, în sală unică

Din luna iunie, examinarea pentru atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transportului rutier se va desfăşura în săli puse la dispoziţie de Autoritatea Rutieră Română, la nivelul întregii ţări.

Introducerea unor săli unice pentru examenele teoretice susţinute de către şoferii profesionişti şi de către managerii de transport a fost inclusă în Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1.214 din decembrie 2015, ARR anunţând pe site-ul companiei că a pus la dispoziţie, de la 1 iunie, alte săli decât cele aparţinând centrelor de pregătire şi perfecţionare, dotate corespunzător, inclusiv pentru monitorizarea video a examenelor.

În acest context, ARR a făcut public un program al examinărilor pentru perioada iunie – decembrie 2016, precum şi baza de întrebări pentru probele scrise în vederea obţinerii certificatului de pregătire profesională pentru manageri de transport şi conducători auto. Potrivit ARR, progamarea candidaţilor pentru susţinerea examenelor se face de către comisia de examinare, în funcţie de specialităţile pentru care aceştia susţin examenele şi, ulterior, în ordinea alfabetică a numelor. Progamarea va fi comunicată centrelor de pregătire interesate cu cel puţin 48 de ore înainte de susţinerea examenelor.

Condiţii pentru înscriere

De menţionat că examinarea se va desfăşura numai pentru candidaţii înscrişi în sistemul informatic de către centrele autorizate, aceștia trebuind să îndeplinească mai multe criterii cumulativ. Trebuie să aibă finalizat cursul de pregătire în cadrul centrului de pregătire care l-a înscris, să prezinte, în original, pentru autentificare, cartea de identitate şi, după caz, permisul auto, să completeze tabelul privind datele de identificare pus la dispoziţie de comisia de examinare, să nu folosească în sală înscrisuri ajutătoare sau echipamente tehnice de comunicare, să nu poarte discuţii cu alţi candidaţi şi să nu se prezinte la examen sub influenţa băuturilor alcoolice.

În paralel, centrele de pregătire autorizate au obligaţia să pună la dispoziţia candidaţilor o copie de pe dosarul depus în vederea participării la cursuri, documentele fiind certificate prin înscrisul „Subsemnatul ………., declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul” şi semnare.

100 de întrebări şi 6 studii de caz pentru CPI

Examenul teoretic pentru certificatul pentru pregătire profesională iniţială (CPI) este format din două probe, având fiecare o durată de două ore. Prima constă într-un set de 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns, din care una corectă, iar dea de-a doua în 6 studii de caz. Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel putin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al celor 6 studii de caz. Odată examenul teoretic promovat, candidaţii vor putea susţine examenul practic.

Pentru certificatul de pregătire profesională continuă (CPC), examenul este format din 30 de întrebări grilă, la care candidatul trebuie să răspundă corect în proporţie de cel puţin 70%.

Potrivit legii, candidaţii care doresc să obţină certificatul de manager de transport rutier pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată. Ei pot participa la examen în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii cursului de pregătire profesională, persoanele care nu promovează în această perioadă fiind obligate să urmeze un nou curs. Examenul scris include două probe. Prima, cu o durată de două ore, cuprinde 100 de întrebări cu patru variante de răspuns, dintre care una corectă. Cea de-a doua probă, având, de asemenea, o durată de două ore, presupune rezolvarea unui studiu de caz cu 20 de întrebări. Pentru promovare, candidatul trebuie să obţină cel puţin 60% din totalul punctelor acordate la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50%.

Meda BORCESCU

meda.borcescu@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.