Page 12 - revista ZIUA CARGO
P. 12

Noi detalii despre
e-Transport
În M.O. 1264, din 29 decembrie 2022, a fost publicat Ordinul 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare
și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)
 și Autoritatea Vamală Română (AVR).
Prin sistemul RO e-Transport, Guvernul vrea să monitorizeze transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, adică orice trans- port de astfel de mărfuri care începe și se finalizează pe teritoriul național, orice tranzacție transfrontalieră care începe în România (de exemplu: ex- port, livrare intracomunitară) ori se fi- nalizează în România (de exemplu: import, achiziție intracomunitară), sau orice transport intracomunitar de măr- furi aflate în tranzit și depozitate tem- porar pe teritoriul României.
Bunurile cu risc (conform Ordinului ANAF 802/2022)
Legume, plante, rădăcini și
tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv.
Fructe comestibile; coji de ci-
trice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv.
Băuturi, lichide alcoolice și o-
țet, care se încadrează la co- durile NC de la 2201 la 2208 inclusiv. Sare; sulf; pământuri și pie- tre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și
2517.
Îmbrăcăminte și accesorii de
îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codu- rile NC de la 6101 la 6117 inclusiv.
Îmbrăcăminte și accesorii de
îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv.
Încălțăminte, ghete și articole
similare; părți ale acestor arti- cole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv.
Fontă, fier și oțel, care se în-
cadrează la codurile NC 7213 și 7214.
Începând cu data de 1 iulie 2022, utilizatorii prevăzuți au fost obligați să declare în sistemul RO e-Transport
datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT (codul unic generat de sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri).
Schimbări față de varianta din iunie
Prin Ordinul 2545/6316/2022, se abrogă Ordinul președintelui ANAF și al președintelui AVR 1190/4625/2022 pentru aprobarea Procedurii de utili- zare și funcționare a sistemului națio- nal privind monitorizarea transporturi- lor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport, publicat în Monitorul Ofi- cial al României 656 din 30 iunie 2022.
Majoritatea prevederilor au fost păs- trate în noua procedură, însă, există și unele schimbări importante pe care trebuie să le aibă în vedere companiile care vând, cumpără sau organizează transferul pentru bunuri riscante din punct de vedere fiscal, transportate pe cale rutieră.
Una dintre cele mai importante modificări este legată de autovehicu- lele care transportă astfel de mărfuri. Dacă în procedura abrogată erau vi- zate doar vehiculele rutiere cu o masă maximă autorizată de cel puțin 3,5 tone, în noul ordin categoriile de vehi- cule rutiere care fac obiectul monito- rizării în sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, în- cărcate cu bunuri cu risc fiscal ridi- cat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel
puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.
Alte precizări din ordin
Dacă bunurile n-au fost recep- ționate sau au fost recepționate parțial de către beneficiar/destinatar, cele ne- recepționate revin la expeditor în baza codului UIT inițial (este vorba de codul special pentru fiecare transport rapor- tat); returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care trebuie obținut un cod UIT nou.
Dacă bunurile sunt transpor- tate atât pe cale rutieră, cât și prin alte moduri de transport (naval, fero- viar, aerian), în e-Transport se declară numai componenta de transport rutier (locul de încărcare/descărcare este considerat locul în care mijlocul de transport rutier preia/predă bunurile).
Atunci când transportul nu se termină în perioada de valabilitate a co- dului UIT, trebuie obținut un nou cod.
Sunt scutite de raportarea în e-Transport atât transporturile de bu- nuri riscante ce reprezintă produse agricole cumpărate de la producătorii agricoli pe baza carnetului de comer- cializare, cât și, în anumite condiții, transporturile de bunuri riscante ce re- prezintă produse agricole vegetale ob- ținute după recoltare.
Sunt detaliate regulile pentru stabilirea contravalorii bunurilor nede- clarate ce urmează a fi confiscate de autorități.
Amenzi
De la 1 ianuarie 2023, intră în vi- goare amenzile cuprinse între 5.000 și 100.000 lei pentru operatorii care în- calcă obligațiile aferente înregistrării transporturilor afectate în sistemul RO e-Transport. Amenzi, în cuantum dife- rit, sunt și pentru persoane fizice, și pentru persoane juridice, conform OUG 41/2022. Sancțiunile sunt apli- cate de inspectorii ANAF, de vameși sau de polițiști (de la Poliția Națională).
 STRATEGIE
                   12 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023
   10   11   12   13   14