Page 14 - revista ZIUA CARGO
P. 14

EVALUAREA ANUALĂ,
ABORDARE FINANCIARĂ INTEGRATĂ
Checklist pentru
antreprenori
Bilanțul anual cuprinde revizuirea rezultatelor financiare
și non-financiare și modul în care strategia și obiectivele anuale au fost atinse. Cum putem face mai bine acest proces?
Ce înseamnă o închidere de an orientată spre evoluție, spre viitor?
  P ropun câteva etape și recoman- dări.
Începe cu evaluarea rezul-
tatelor personale. Cum ai evoluat din punct de vedere financiar? Concret, calculăm, simplificat, va-
riația averii nete (active-datorii).
Atenție la investițiile în active generatoare de cheltuieli mai mari...
...o casă mai mare, o mașină mai scumpă etc. Ne uităm și la evoluția chel- tuielilor curente, corelate cu veniturile, pentru a înțelege potențialul de creștere și pentru a proiecta anii următori.
Setăm obiective pentru următorii ani și câteva direcții de acțiune pe ca- re alegem să lucrăm, potrivite cu pro- filul personal: timp, etapă în care ne aflăm, profilul de risc.
Continuă cu evaluarea afa-
cerii:
a. Creștere/extindere.
b. Rezultate: productivitate, profi- tabilitate.
c. Sustenabilitate. Sunt strategiile și acțiunile realizate în direcția dez- voltării pe termen lung sau doar mar- chează un profit punctual, pe baza unor conjuncturi favorabile?
d. Potențialul de continuare a dez- voltării, pe baza modelului de business actual. Cum ne afectează digitaliza- rea, politicile „verzi”, zona de ESG?
e. Riscuri și Oportunități (diagramă SWOT pentru afacere, analizând re- surse, parteneri, poziționare etc.).
Este nevoie să construiești
alături de un expert și să im- plementezi utilizarea unui checklist format din activitățile de tip verifica- re/control, cu obiectivul de a te asi- gura că situațiile financiare pe care le semnezi sunt corecte și reflectă pa- trimoniul, rezultatele financiare ale companiei. În plus, include ajustări ne- cesare în raport cu riscurile identi- ficate.
Înainte de a merge în operațional, este bine să ne asigurăm că procesele din companie și fluxurile de bani sunt corect transpuse
în situațiile financiare.
Inclusiv că poziția fiscală a com- paniei/grupului de firme este una co- rectă, optimă.
Tot aici includ, chiar, verificări ba- nale, care se dovedesc extrem de im- portante în practică: solduri parteneri, bănci, lista de active, situația stocurilor pe vechimi, situația taxelor în raport cu evidența ANAF.
Elemente fiscale. De exem-
plu, profit reinvestit, grupuri de companii, transparența fiscală ANAF/digitalizarea și transmiterea da- telor în timp real, noutăți privind con- trolul fiscal.
Este bine să fim la curent cu ten- dințele în materie fiscală. Dacă a- vem alături profesioniștii potriviți, aflăm
 STRATEGIE
     14 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023   12   13   14   15   16