Page 20 - revista ZIUA CARGO
P. 20

2023. SOLUȚIE PENTRU REDUCEREA DEFICITULUI CRONIC DE ȘOFERI
Recrutarea
nerezidenților UE
Deficitul de șoferi a crescut cu 44% în cursul anului trecut,
în Europa, iar criza de mână de lucru calificată în transporturile rutiere s-ar putea tripla până în 2026, când se estimează că 30% dintre șoferii profesioniști se vor pensiona.
Totul în timp ce rata de anga-
   jare a tinerilor în sector este
de 4-7 ori mai mică, conform ultimelor date analizate de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU), privind situația transportatorilor rutieri de mărfuri din mai multe țări eu- ropene.
Ce spun cifrele...
România este printre țările europe- ne cele mai afectate de criza condu- cătorilor auto profesioniști având un deficit estimat de 71.000 de posturi de conducători auto profesioniști neocupate, în 2022. În absența unor măsuri urgente, acest deficit va reduce grav competitivitatea transportatorilor rutieri, precum și flota de camioane a României, numeroase companii sem- nalând faptul că au camioane care nu pot fi operate, din lipsă de șoferi.
Industria autohtonă de profil are nevoie de măsuri urgente de facilitare a angajării conducătorilor auto extra- comunitari, la fel ca în alte state mem- bre UE, pentru a putea să rămână com- petitivă, la nivel european. În prezent, sunt aproximativ 51.100 de trans- portatori români de mărfuri, cu 214.000 de vehicule. Dintre aceștia, 37.700 de operatori dețin 170.000 de autovehicule de >3,5 tone, iar 13.400 dețin 44.000 de autovehicule de <3,5 tone.
Din acest total, aproximativ 36.000 de firme sunt transportatori activi spe- cializați, având ca activitate principală transporturile rutiere de mărfuri (cod CAEN 4941), cu venituri de peste 15 miliarde de euro. Restul firmelor au altă activitate principală, dar efectuea- ză și transport rutier de marfă, în cont propriu sau contra cost.
Oportunitate imediată
O soluție imediată la criza cronică de forță de muncă cu care se con- fruntă firmele de transport rutier este recrutarea conducătorilor auto profe- sioniști din țările non-UE membre CEMT (Conferința Europeană a Miniș-
trilor Transporturilor, în cadrul Foru- mului de Transport Internațional al Or- ganizației pentru Cooperare și Dez- voltare Economică), care sunt deja pregătiți profesional la standardele de formare europene, putându-se econo- misi, astfel, timpul și costurile aferente formării profesionale a acestora.
Carta Calității CEMT stabilește standarde comune de calificare pentru șoferii din țările CEMT, fiind susținută de Comisia Europeană și de IRU. Conform Cartei Calității CEMT, activi- tatea de conducere pentru transportul internațional de mărfuri sub autorizație CEMT este supusă unei calificări ini- țiale obligatorii și unei pregătiri perio- dice obligatorii, atestate printr-un certi- ficat de competență profesională (CPC), pe care trebuie să-l dețină fie- care conducător auto angajat într-un astfel de transport.
În mod paradoxal, astăzi, autori- tățile române au încredere în com- petența unui șofer nerezident, dintr-o țară CEMT, atunci când conduce un camion cu numere din afara UE pe teritoriul României, dar aceleași competențe nu mai sunt de încredere și trebuie testate, dacă respectivul șofer nerezident se află la volanul unui camion înmatriculat în România, în timp ce alte state membre UE facilitează angajarea rapi-
dă a conducătorilor auto extracomu- nitari din țările CEMT.
Polonia și Lituania sunt țările UE care angajează cel mai mare număr de șoferi extracomunitari, care provin din alte țări CEMT (Ucraina, Belarus, Rusia, Georgia, Armenia și Republica Moldova).
Conform raportului IRU, anul trecut erau 228.000 de atestate de condu- cători auto extracomunitari în transpor- tul rutier de marfă aflate în circulație în UE, din care cele mai multe în Po- lonia, care a angajat 103.000 de con- ducători auto extracomunitari (45%) și Lituania – 67.000 de conducători auto extracomunitari (29%). În același timp, numai 348 de conducători auto extracomunitari (0,1%) sunt angajați la operatorii români de transport rutier, conform datelor ARR (2022).
Industria transporturilor rutiere solicită autorităților române eliminarea blocajelor care limitează angajarea nerezidenților.
Angajarea conducătorilor auto pro- fesioniști din afara UE oferă o soluție
ECHIPA
20 ................................................................................................................................................ ianuarie 2023   18   19   20   21   22