COTAR: ASF ascunde fără temei legal informații de interes public

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) atrage atenția Guvernului și Parlamentului asupra faptului că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) refuză să furnizeze informații despre situația financiară a companiilor de asigurări, deși există risc crescut pentru un nou faliment pe piața RCA, în 2024.

Precizările transmise ZIUA CARGO:

«COTAR a transmis către ASF cererea înregistrată cu nr. RG-30085/23.10.2023 și P-DCEF 1074/23.10.2023, solicitând informațiile și documentele de interes public despre situația financiară a companiilor care ocupă primele locuri în topul vânzărilor de polițe RCA. Răspunsul ASF este halucinant: nu se dorește transparentizarea acestor informații „pentru că ar crea haos în piață”.

COTAR a cerut ASF să dispună comunicarea informațiilor și documentelor de interes public solicitate și să dispună aplicarea măsurilor administrative/disciplinare adecvate față de persoanele care se fac vinovate de refuzul nejustificat de a furniza informațiile și documentele de interes public.

Prin cererea înregistrată de ASF sub nr. RG-30085/23.10.2023 și P-DCEF 1074/23.10.2023 am solicitat Autorității furnizarea informațiilor și documentelor de interes public în legătură cu rezervele tehnice ale societăților de asigurare autorizate să-și desfășoare activitatea pe piața din România, precum și aspecte conexe de guvernanță, prudențialitate și cerințe de capital în legătură cu aceste entități.

În susținerea cererii, am arătat că Asigurătorii la care ne-am referit au aceeași conduită ilicită manifestată în trecut și de asigurătorii City Insurance și Euroins, constând în încălcarea continuă și repetată a prevederilor legale referitoare la gestionarea dosarelor de daună, plata despăgubirilor și a penalităților de întârziere, constituirea și menținerea rezervelor de daună etc.

Această realitate este reflectată și de numărul petițiilor/reclamațiilor înregistrate la ASF cu privire la acești Asigurători. Cu titlu exemplificativ, am arătat că doar în cazul unui singur asigurător sunt înregistrate 631 petiții/reclamații, în perioada iulie-septembrie 2023, și 1.652 petiții, în total, pentru primele 9 luni ale anului 2023.

Pe de altă parte, conform rapoartelor generale întocmite de ASF1, piața din România este în continuare caracterizată printr-un grad ridicat de concentrare, societatea comercială în cauză – lider pe segmentul asigurărilor generale – deținând o cotă de piață de 22,23%. Cote importante sunt deținute și următoarele 3 firme din topul vânzărilor de polițe RCA. În acest context, existența unor nereguli chiar și numai în activitatea unui singur asigurător, va avea efecte majore la nivelul întregii piețe.

În justificarea interesului public în legătură cu informațiile solicitate am subliniat că activitatea asigurătorilor produce efecte în cascadă asupra întregii piețe și, implicit, asupra unor sectoare conexe ale economiei naționale care aduc importante contribuții la formarea bugetului național și asigură locuri de muncă pentru sute de mii de cetățeni români.

Aptitudinea asigurătorilor de a-și îndeplini sau nu obligațiile asumate este un element de maxim interes pentru toți consumatorii de asigurări din România, iar obținerea informațiilor menționate în Cererea noastră este necesară pentru a asigura un minim de predictibilitate cu privire la evoluția pieței de asigurări.

Față de aceste argumente, am arătat că informațiile menționate în Cererea noastră se încadrează în categoria celor de interes public, în sensul art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001, fiind ”informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei”, rezultate din activitatea de control și supraveghere desfășurată de ASF inclusiv pe baza raportărilor primite din partea asigurătorilor.

În data de 31.10.2023, Autoritatea ne-a comunicat prin e-mail răspunsul la Cererea noastră, indicând faptul că „datele solicitate nu sunt publice, întrucât reprezintă informații cu caracter confidențial utilizate de A.S.F. în procesul de supraveghere. Diseminarea publică a acestora poate influența funcționarea în condiții optime a pieței asigurărilor din România.”

Așadar, suntem în ipoteza unui refuz total și explicit al ASF/ al personalului responsabil din cadrul ASF, de furnizare a informațiilor și documentelor menționate în Cererea noastră, întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 544/2001.

Considerăm că acest refuz este nelegal. Cu titlu prealabil, menționăm că Răsunsul ASF nu include numele, calitatea și semnătura persoanei responsabile de gestionarea Cererii noastre, ceea ce constituie o încălcare a legii și îngreunează exercitarea drepturilor noastre legitime.

Potrivit art. 21 din Legea nr. 544/2001 

(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

(2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

(3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.”

Așa cum rezultă din Răspunsul Autorității, refuzul de a furniza informațiile de interes public a fost motivat prin raportare la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 5 din Regulamentul ASF nr. 14/2020 privind obligaţia păstrării secretului profesional şi a protejării informaţiilor nedestinate publicităţii ale Autorităţii de Supraveghere Financiară („Regulamentul ASF nr. 10/2020”), conform cărora:

Art. 4 alin. (1) lit. a):

„(1)În funcţie de regimul de diseminare, conţinutul acestora şi prejudiciile pe care divulgarea neautorizată a acestora le-ar putea produce, categoriile de informaţii sensibile ale A.S.F. sunt:

a)informaţii confidenţiale – informaţii care se referă la funcţionarea şi stabilitatea pieţelor financiare nebancare şi a căror accesare sau diseminare neautorizată ar putea produce prejudicii entităţilor reglementate şi supravegheate de ASF, precum şi pieţelor reglementate şi supravegheate în ansamblul lor.”

Art. 5:

Informaţiile confidenţiale sunt informaţiile care se referă la stabilitatea pieţelor financiare nebancare şi la activitatea entităţilor din cadrul acestor pieţe, precum şi la activitatea internă/organizarea şi funcţionarea A.S.F. şi sunt cuprinse în analize, rapoarte, evaluări ale pieţelor reglementate şi supravegheate de A.S.F., respectiv ale entităţilor care îşi desfăşoară activitatea pe aceste pieţe.”

Față de conținutul acestor prevederi ale Regulamentului ASF nr. 14/2020, facem următoarele precizări:

În primul rând, prevederile anterior citate nu pot fi interpretate și aplicate în maniera indicată de autorii Răspunsului. Potrivit definiției din Regulament, informațiile confidențiale sunt acelea care privesc piața financiară nebancară și pot prejudicia asigurătorii prin dezvăluire (condiții cumulative). Așadar, nu este suficient ca informațiile în cauză să vizeze funcționarea pieței, ci trebuie ca acestea să aibă aptitudinea de a prejudicia entitățile vizate.

Cererea noastră viza comunicarea informațiilor privind rezervele tehnice ale societăților de asigurare autorizate să-și desfășoare activitatea pe piața din România, precum și aspecte conexe de ce țin de lichiditatea și viabilitatea acestora – adică acele informații menite să ateste dacă asigurătorii sunt sau nu în măsură să-și desfășoare activitatea pentru care au primit autorizația ASF.

Cererea noastră nu viza obținerea unor informații detaliate și, de altfel, elementele indicate de noi sunt neechivoce: asigurătorii fie respectă, fie nu respectă cerințele de capital/ de lichiditate impuse de lege.

Prin urmare, singura ipoteză în care informațiile solicitate pot crea prejudicii este aceea în care asigurătorii nu respectă parametrii impuși de lege, întrucât doar în acest caz s-ar putea reține un eventual caracter prejudiciabil al informațiilor.

Altfel spus, calificarea informațiilor solicitate de noi ca fiind confidențiale în sensul art. 4 alin. (1) lit a) din Regulament echivalează cu afirmarea faptului că niciunul dintre asigurătorii autorizați să activeze pe piața din România nu respectă cerințele de capital și indicatorii de lichiditate prevăzuți de reglementările în vigoare.

În al doilea rând, subliniem că potrivit art. 3 alin. (2) din Regulament 

Nicio prevedere a prezentului regulament nu poate fi interpretată ca o restrângere a dreptului la informare al persoanelor şi nici contrar prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.”

Din această perspectivă, este relevant faptul că Cererea noastră viza informații deosebit de importante pentru consumatorii de asigurări și piața în ansamblul său, respectiv dacă aceste societăți îndeplinesc sau nu condițiile de funcționare/autorizare impuse de lege. Cererea a fost formulată în contextul falimentelor SAR City Insurance și Euroins România Asigurare – Reasigurare SA, ale căror consecințe negative de o gravitate fără precedent au destabilizat puternic piața de asigurări din România.

Prin urmare, refuzul de a furniza informațiile care să asigure un minim de predictibilitate cu privire la evoluția pieței de asigurări nu poate fi decât contrar Legii nr. 544/2001 și, implicit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulament.

De altfel, categoriile de informații de interes public exceptate de la accesul liber sunt expres prevăzute de art. 12 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, respectiv:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f)informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g)informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

După cum se poate constata, informațiile solicitate prin Cererea noastră nu se încadrează în niciuna dintre aceste categorii, astfel că prevederile Regulamentului ASF nr. 14/2020 nu pot fi invocate în justificarea unui refuz de a le furniza. Pe de altă parte, dacă prevederile Regulamentului ar fi într-adevăr menite să limiteze accesul la informațiile de interes public, atunci ele ar fi contrare Legii nr. 544/2001.

În al treilea rând, menționăm că informații cum sunt cele indicate în Cererea noastră au mai fost comunicate de ASF în trecut, fie din oficiu, fie ca răspuns la alte solicitări întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 544/2001.

Cu titlu de exemplu, precizăm că prin cererea înregistrată de ASF sub nr. RG 36373/25.11.2022 și P-DCEF 1580/25.11.2022 am solicitat Autorității informații similare, vizând situația financiară a asigurătorului Euroins, inclusiv cu privire la cerințele de capital (SCR și MCR) și nivelul rezervelor tehnice. Prin răspunsul la acea solicitare, ASF a indicat, între altele, că „potrivit ultimei raportări, valoarea activelor lichide depășește valoarea rezervei de daună”. Acest lucru echivalează cu afirmarea faptului că societatea avea un indicator de lichiditate supraunitar, în sensul art. 41 din Norma ASF nr. 21/2016, adică au fost furnizate categoriile de informații menționate de noi și în cuprinsul Cererii.

La data formulării acelui răspuns, Regulamentul ASF nr. 14/2020 era în vigoare în aceeași formă, astfel că nu poate fi primită această modificare cu privire la gestionarea cererilor de furnizare informații de interes public, în lipsa unei modificări legislative care să o justifice.

Se pot consulta paginile 19/20 din Raportul privind evoluția pieței de asigurări în primul trimestru din anul 2023, disponibil la adresa: https://asfromania.ro/uploads/articole/attachments/6499566219eba637055171.pdf 

În acest context, solicităm publicarea de îndată a  informațiilor de interes public despre situația financiară a firmelor de asigurări și cerem intervenția Parlamentului și a Guvernului pentru a nu mai permite secretizarea acestor informații de către ASF, în raport de criterii arbitrare și fără temei legal.»

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.