Dezbatere la MTI pe modificarea OUG 49/2019 – transport alternativ

În 25 martie, va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI) ședința de dezbatere publică a proiectului de Ordonanță de urgență (OUG) pentru modificarea și completarea OUG 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, cu modificările şi completările ulterioare.

Ședința de dezbatere a proiectul de act normativ va începe la ora 9.00.

Proiectul OUG de modificare și completare a OUG 49/2019 a fost publicat în consultare publică de MTI, pe 8 martie, iar cei interesați au putut depune propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, până în data de 19 martie.

Conform MTI, modificările prevăzute în proiectul de act normativ vizează:

 • clarificarea calculului vechimii autoturismului, se apreciază că aceasta va avea efecte pozitive în ceea ce privește reducerea timpului de eliberare prin eliminarea unor corespondențe în vederea clarificării aspectelor de acest gen;
 • abordarea în mod uniform a modului de deținere a autoturismelor cu transportul în regim de închiriere, respectiv în regim de taxi;
 • eliminarea prevederii ca la solicitarea eliberării copiei conforme, operatorul de transport alternativ să depună copia autorizației de transport alternativ, în vederea simplificării procedurii;
 • eliminarea prevederilor referitoare la înlocuirea unui autoturism, cât și a cazurilor de înlocuire a unui autoturism, deoarece acestea nu are efecte având în vedere că eliberarea copiilor conforme este reglementată;
 • modificarea ecusoanelor astfel încât să poată fi observate de la distanță autoturismele care efectuează transport alternativ, în vederea îmbunătățirii activității de inspecție și control;
 • eliminarea unor inadvertențe între obligațiile prevăzute și sancțiunile aplicabile unor articole în vederea îmbunătățirii controlului, actului normativ;
 • corelarea prevederilor privind deținerea și afișarea ecusoanelor, respectiv corelarea sancțiunilor referitoare la ecusoane și efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.

Proiect de

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr.49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto, cu modificările şi completările ulterioare

Art. I.  OUG nr. 49/2019  se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2, după litera q), se introduce o nouă literă, litera r):

r) data fabricației autoturismului – informație obținută pe baza unui document emis de producător/dealer, după caz,  pe baza căreia se determină vechimea autoturismului.”

2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În vederea obţinerii autorizaţiei pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. din judeţul sau municipiul Bucureşti unde îşi are sediul sau domiciliul, după caz, următoarele documente, prin care dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă:

a) cerere;

b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator şi a certificatului constatator, eliberate de registrul comerţului;

c) copie a certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, obţinut conform reglementărilor specifice în vigoare;

d) certificatul de cazier judiciar al managerului de transport alternativ în cazul persoanei juridice, sau certificatul de cazier judiciar al persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, din care să rezulte că aceştia nu au fost condamnaţi pentru:

 1. infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice;
 2. infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri;
 3. infracţiuni contra vieţii, contra integrităţii corporale sau sănătăţii;
 4. infracţiuni privind traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile;
 5. infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale;
 6. infracţiuni contra patrimoniului;

f) avizul medical şi psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, cu menţiunea “apt”.”

3. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Autorizaţia de transport alternativ se eliberează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, de către agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R. competentă pentru o perioadă de 5 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 1.000 lei, achitat în contul acesteia.”

La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru fiecare autoturism deţinut în proprietate, sau în baza unui contract de leasing şi utilizat în vederea efectuării transportului alternativ, agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., emitentă a autorizaţiei de transport alternativ, eliberează operatorului de transport alternativ, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, câte o copie conformă a acesteia, după depunerea următoarelor documente, în copie:

a) certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a autoturismului;

b) declaraţia pe propria răspundere privind îndeplinirea de către autoturismul respectiv a condiţiilor prevăzute la  19.

c) asigurarea de răspundere civilă auto.”

5. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11) care va avea următorul cuprins:

(11)  Pentru un autoturism se poate elibera copie conformă numai pentru o singură localitate de autorizare.”

6. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru autovehiculele deţinute în proprietate de către transportatorul autorizat, copia conformă se  eliberează numai pentru acelea care sunt înmatriculate în judeţul respectiv sau, după caz, în municipiul Bucureşti.”

7. La articolul 13, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Copia conformă se va elibera pentru prima dată pentru o perioadă de 5 ani, numai pentru autoturismele care nu depăşesc vechimea de 5 ani de la data fabricaţiei.”

8. La articolul 13, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Ulterior, copia conformă se va elibera pentru același autoturism la cerere, pentru 5 ani, numai dacă la data cererii autoturismul nu depășește vechimea de 10 ani de la data fabricației.”

9. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (61)  care va avea următorul cuprins:

(61) În lipsa documentului privind data fabricației emis de producător/dealer sau dacă acesta nu conține informațiile necesare, la calculul vechimii autoturismului se ia în considerare data de referință de 01 ianuarie a anului primei înmatriculări menționat în certificatul de înmatriculare.”

10. La articolul 13, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ se eliberează după achitarea de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 1.000 lei, achitat în contul agenţiei teritoriale a Autorităţii Rutiere Române – ARR.”

11. La articolul 13, alineatul (9) se abrogă.

12. La articolul 13, alineatul (10) se abrogă.

13. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul  (3)  care va avea următorul cuprins:

(3) Retragerea autorizaţiei de transport alternativ în cazurile prevăzute la alin.(2) care sunt de competența autorităților de control, se realizează de către autoritatea de autorizare în baza proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de acestea, procese verbale în care trebuie încadrată contravenția, respectiv menționată măsura complementară conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

14. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul  (4)  care va avea următorul cuprins:

(4) Suspendarea copiei conforme a autorizaţiei de transport alternativ în cazurile prevăzute la alin. (2) care sunt de competența autorităților de control, se realizează de către autoritatea de autorizare în baza proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de acestea, procese verbale în care trebuie încadrată contravenția, respectiv menționată măsura complementară conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, cu specificarea duratei de suspendare.

15. La articolul 16, după alineatul (4) nou introdus se introduce un nou alineat, alineatul  (5)  care va avea următorul cuprins:

(5) Retragerea copiei conforme a autorizaţiei de transport alternativ în cazurile prevăzute la alin.(3) care sunt de competența autorităților de control, se realizează de către autoritatea de autorizare în baza proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor întocmite de acestea, procese verbale în care trebuie încadrată contravenția constatată, respectiv menționată măsura complementară conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență..

16. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă.

 1. La art.22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) În trafic, pe durata efectuării curselor de transport alternativ, autoturismele înregistrate pe platforma digitală vor avea aplicate pe fiecare din portierele din spate, un ecuson autocolant ce va conţine următoarele elemente:

 1. a) TRANSPORT ALTERNATIV;
 2. b) localitatea de autorizare;
 3. c) numărul copiei conforme;
 4. d) ultima zi de valabilitate a copiei conforme a autorizației de transport alternativ;
 5. e) numărul de înmatriculare al autoturismului.”

 

 1. La art.22, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Ecusoanele pentru transport alternativ prevăzute la alin. (1) sunt în sarcina operatorului de transport alternativ pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ și pentru care a fost încheiat un contract de afiliere cu un operator al unei platforme digitale, cu respectarea alineatului (4).”

 1. La articolul 22, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

(4) Forma, dimensiunile ecusonului și culorile utilizate sunt cele prevăzute în Anexa 1.”

 1. La articolul 22, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorul platformei digitale ţine un registru al tuturor autoturismelor acceptate pe platforma digitală, cu identificarea, pentru fiecare dintre acestea, a conducătorului auto şi a copiei conforme.”   

 1. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

 „Atunci când îşi desfăşoară activitatea, în afară de ecusoanele prevăzute la art.22 alin.(1) aplicate pe fiecare din portierele din spate ale autoturismului, conducătorul auto trebuie să deţină la bordul autoturismului şi să prezinte organului de control rutier pe lângă documentele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele documente:

 1. a) asigurarea de răspundere civilă auto;
 2. b) asigurarea pentru persoane şi bunurile acestora;
 3. c) copia conformă a autorizaţiei pentru transport alternativ.”

22. La articolul 27, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) să utilizeze la efectuarea transportului alternativ conducători auto titulari, respectiv angajati și care  îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 23;” 

 1. La articolul 30, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

(1) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei nerespectarea de către operatorul platformei digitale a obligaţiilor prevăzute la art. 25 lit. f)k) și l).

 1. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează operatorul de transport alternativ cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.”

 1. La articolul 34, literele c) și f) se abrogă.
 2. După articolul 34, se introduce articolul 341cu următorul cuprins:

„Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei următoarele fapte ale conducătorului auto:

 1. a) lipsa, în timpul efectuării transportului alternativ, a ecusoanelor pentru transportul alternativ prevăzute la art. 22 (1).”
 2. b)efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neavizate tehnic de către Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale.”

Art. II.

(1) Autorizaţiile pentru transportul alternativ, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

(2) Copiile conforme ale autorizaţiilor pentru transportul alternativ, valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi păstrează valabilitatea până la expirare.

Art. III.

 Prevederile art. I şi II intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Legendă

        Set de două ecusoane autocolante, aplicate pe portierele din spate ale autoturismului care prestează activitatea de transport alternativ.

        Caracteristici:

 1. Forma ecusonului: dreptunghiular, având colțurile rotunjite.
 2. Denumirea activității: exemplul din anexă: „TRANSPORT ALTERNATIV”.
 3. Denumirea localității de autorizare: exemplul din anexă: „BUCUREȘTI”.
 4. Două linii paralele care încadrează numărul copiei conforme.
 5. Numarul copiei conforme: exemplul din anexă „00000”.
 6. Ultima zi de valabilitate a copiei conforme: exemplul din anexă „01 IANUARIE 2024”.
 7. Numărul de înmatriculare al autoturismului: exemplul din anexă „B – 000 – ABC”.
 8. Folie de protecție.

        Dimensiuni și culori  :

 1. Format ecuson 285 mm x 160 mm, fond albastru Pantone 299.
 2. „TRANSPORT ALTERNATIV”, culoare negru, font Arial Black 48, bolduit.
 3. „Localitatea de autorizare”, culoare negru, font Arial Black 36, bolduit.
 4. „numărul copiei conforme”, culoare negru, font Arial Narrow 160, bolduit.
 5. „Ultima zi de valabilitate a copiei conforme”, fundal negru, culoare text alb, font Arial Narrow 28.
 6. „Numărul de înmatriculare”, culoare negru, font Arial Black 72, bolduit.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.