HG 667 privind ajutorul de 50 de bani/l de carburant, publicată în MO (document)

Hotărârea de Guvern nr. 667/18.05 2022 privind instituirea schemei de ajutor de stat privind acordarea de 50 de bani/l de carburant către transportatori a fost publicată, în 23 mai, în Monitorul Oficial nr. 503.

Hotărârea de Guvern nr. 667 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

Condiții de eligibilitate

Art. 5. – (1) Sunt eligibili pentru compensarea creșterii prețului la combustibil operatorii economici care îndeplinesc cumulativ la momentul depunerii cererii de compensare a creșterii prețului la combustibil următoarele condiții:

a) dețin licență comunitară eliberată în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene;

b) dețin cel puțin un vehicul eligibil;

c) nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii, în cazul operatorilor economici stabiliți în România;

d) nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane, în cazul operatorilor economici stabiliți în România;

e) nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;

f) alimentează vehiculele eligibile după cum urmează:

(i) de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de comercianți en détail de produse energetice, utilizând un card de gestiune a alimentărilor sau un inel emițător/receptor;

(ii) din rezervoarele pentru consum propriu deținute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distribuție, în cazul operatorilor economici stabiliți în România.

Operatorii economici trebuie să țină în format electronic evidența intrărilor/ieșirilor de combustibil aferente fiecărui rezervor propriu, din care să rezulte cantitățile de combustibil cu care au fost alimentate vehiculele eligibile în cursul trimestrului care face obiectul cererii de compensare a creșterii prețului pentru combustibil, să dețină pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele să fie dotate cu dispersoare electronice pentru distribuție. Prin dispersor electronic pentru distribuție se înțelege pompa de combustibil care are integrat un debitmetru electronic și are cel puțin următoarele specificații tehnice:

1. accesul se realizează prin cheie magnetică sau cod PIN;

2. există posibilitatea de a introduce numărul de înmatriculare al vehiculului și kilometrajul înainte de a alimenta;

3. există posibilitatea înregistrării datei și orei la care se face alimentarea;

4. dispune de o memorie locală care înregistrează alimentările, iar datele se transferă pe unități electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor;

g) nu se află în procedură de executare silită, faliment, dizolvare, închidere operațională sau lichidare;

h) nu au beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile;

i) nu fac obiectul sancțiunilor adoptate de Uniunea Europeană;

j) nu sunt desemnați în mod specific în actele juridice care impun sancțiunile respective;

k) nu sunt deținuți sau controlați de persoane, entități sau organisme vizate de sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană;

l) nu își desfășoară activitatea în industrii vizate de sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancțiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea.

(2) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în România:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai certificatului de transport în cont propriu definit la art. 3 pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. d), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În sensul prezentei hotărâri sunt considerați operatori licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene:

a) în cazul transportului rutier de mărfuri în cont propriu, operatorii care prezintă o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu, precum și o listă a vehiculelor eligibile utilizate în acest scop, care trebuie să conțină cel puțin numărul de înmatriculare al vehiculului și statul membru în care este înmatriculat;

b) în cazul transportului rutier de mărfuri contra cost prevăzut la art. 1 alin. (5) lit. a), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri;

c) în cazul transportului de persoane prevăzut la art. 1 alin. (5) lit.

d), operatorii economici deținători ai licenței comunitare definite la art. 3 pct. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(4) În scopul obținerii ajutorului de stat, operatorii economici licențiați în alt stat membru al Uniunii Europene pot să își desemneze un reprezentant în baza unei notificări depuse la administratorul schemei. Notificarea trebuie însoțită de acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant.

(5) În sensul alin. (1) lit. b), prin deținător al vehiculelor eligibile se înțelege proprietarul, respectiv locatarul acestora, în calitate de titular al unui contract de leasing sau al unui contract de închiriere a unui vehicul încheiat potrivit art. 3 pct. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — (1) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. a)—c) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri și care dețin documentele prevăzute de lege pentru efectuarea transportului rutier de marfă, după cum urmează:

a) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România care acționează în cont propriu, copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, definit la art. 3 pct. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în alte state membre ale Uniunii Europene, care acționează în cont propriu, declarația pe propria răspundere prevăzută la art. 5 alin. (3) lit. a);

c) în cazul vehiculelor deținute de operatorii economici licențiați în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene care efectuează transport rutier contra cost, copie conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Sunt considerate eligibile în sensul prezentei hotărâri vehiculele prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. d) care sunt efectiv utilizate pentru transportul de persoane regulat, inclusiv transportul public de persoane în interiorul localității, precum și în limitele unei asociații de dezvoltare intercomunitare și dețin copia conformă a licenței comunitare, definită la art. 3 pct. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.