Varianta finală a proiectului de modificare a OMT nr. 980/2011

Ministerul Transporturilor a publicat în 15 noiembrie varianta finală a proiectului de modificare a OMT nr. 980/2011 – Normele metodologice privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere stabilite prin OG nr. 27/2011, după ce modificările anterioare ale proiectului au stârnit vii dispute între patronatele din transporturile de persoane și ministrul Lucian Șova, culminând cu proteste la sediul MT și chiar la oprirea activității de transport.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Iată modificările de ultimă oră:

 1. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Autobuzul pentru care s-a emis licența de traseu poate fi înlocuit cu un alt autobuz care are aceeaşi capacitate cu cea prevăzută în programul de transport pentru cursa respectivă şi care întruneşte cel puţin acelaşi punctaj cu al autobuzului pentru care a fost eliberată licenţa de traseu.”

 1. La articolul 54, alineatele (4), (5) și (10) se abrogă.

3. La articolul 54, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (7) Operatorul de transport rutier poate face înlocuirea autobuzului cu notificarea prealabilă a Autorităţii Rutiere Române – A.R.R., utilizând raportarea on – line accesibilă pe site–ul acestei instituții, care operează modificarea în sistemul informatic.”

 1. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Proiectul programului de transport interjudeţean se întocmeşte de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi se publică conform art. 59 alin. (1). Cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi prevăzută în calendarul primei şedinţe de atribuire se stabileşte forma finală a programului de transport interjudeţean, care se afișează pe site-ul instituției.”

 1. La articolul 55, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alin. (12), cu următorul cuprins:

”(12) – De la data de 1 iulie 2019, valabilitatea programului de transport interjudeţean este de 60 de luni.”

 1.  La articolul 57, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean se atribuie solicitantului/solicitanților care obține/obțin cel mai mare punctaj acordat pentru vechimea parcului de autobuze, prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale, operat de instituţia cu atribuţii în acest sens conform prevederilor legale.”

 1. La articolul 57, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Condițiile care trebuie îndeplinite de către operatorul de transport rutier pentru a-i fi admisă solicitarea de participare la atribuirea electronică a curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean, punctele acordate pentru vechimea parcului de autobuze și metodologia de calcul pentru punctajul acordat sunt prevăzute în anexa nr.18.”

 1. La articolul 57, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Instituția care operează și gestionează conform prevederilor legale Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale verifică îndeplinirea condițiilor de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică și aplică metodologia de calcul pentru punctajul acordat operatorilor de transport rutier, în cazul atribuirii curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean,acestea fiind prevăzute în anexa nr. 18.”

 1. La articolul 57, punctul (iv) al alineatului (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (iv) perioada de deținere neîntreruptă a licenței de traseu/autorizației de transport internațional de către operatorii de transport, din ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință, anul de fabricaţie al vehiculelor deţinute de operatorii de transport rutier și valabilitatea certificatului de clasificare pe categorii al autobuzelor dotate cu instalație de aer condiționat, ”

 1. Dupa alineatul (4) al articolului 57, se introduce un alineat nou, alin.(5), cu următorul cuprins:

”(5)Direcția Transport Rutier transmite către Autoritatea Rutieră Română – ARR, la solicitarea acesteia, situația operatorilor de transport rutier care au deținut autorizație de transport internațional 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință.”

 1. La articolul 59, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) Cu cel puţin 150 de zile înainte de expirarea valabilităţii programului de transport interjudeţean, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. afişează pe site-ul instituțieiproiectul de program de transport şi calendarul atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale.”

 1. La articolul 59, punctul (i) al alineatului (11) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(i) data introducerii programului de transport interjudeţean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituţia care operează şi gestionează acest sistem, care reprezintă data de referinţă prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 18.”

 1. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: ”(3) Cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean care nu au fost solicitate sau atribuite la prima ședință de atribuire fac obiectul unei a doua sedințe și, dupa caz, unei a treia sedințe de atribuire prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale operat de instituţia cu atribuţii în acest sens, conform calendarului publicat pe site-ul Autorităţii Rutiere Române – A.R.R.”
 1. La articolul 59, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Pe perioada de valabilitate a programului de transport interjudețean, în primele 15 zile ale fiecărui trimestru, Autoritatea Rutieră Română- A.R.R. poate acorda cursa prin eliberarea licenței de traseu, fară respectarea prevederilor de la pct.1 lit. c) din Anexa nr.18, în baza cererii depuse la ARR de oricare solicitant, operator de transport rutier de persoane, în urmatoarele cazuri:

 1. pentru cursele de pe traseele cuprinse în programul de transport care nu au fost solicitate sau atribuite in conformitate cu prevederile alin.(3);
 2. pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită in conformitate cu prevederile alin.(3) și la care titularul / toți titularii licenței de traseu a/au renunțat la licență;
 3. pentru o cursă cuprinsă în programul de transport interjudețean care a fost atribuită in conformitate cu prevederile alin.(3) și pentru care s-a aplicat măsura retragerii licenței de traseu pentru titular / toți titularii, măsură rămasă definitivă.”
 4. La articolul 60, se introduce litera f) care va avea următorul cuprins;

”f) când operatorul de transport rutier nu are experiență similară în domeniul transportului de persoane prin servicii regulate, aceasta fiind definită la punctul 2 din Anexa nr. 18.”

 1. La articolul 61, alineatul (1), preambulul se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) În perioada de valabilitate, programul de transport interjudeţean poate fi modificat semestrial de către Autoritatea Rutieră Română – A.R.R, în calitate de organism specializat al Ministerului Transporturilor, la datele stabilite de aceasta şi publicate pe site-ul propriu, în baza unor solicitări ale operatorilor de transport rutier, ale consiliilor locale, ale consiliilor județene sau ale reprezentanților colectivităților locale, depuse în perioada şi conform precizărilor stabilite de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. şi publicate pe site-ul instituției, în următoarele cazuri:”

 1.  La articolul 61 alineatul (1), litera a), se modifică și va avea următorul cuprins:

” a) înlocuirea de autogări în localităţile prevăzute în graficul de circulaţie;”

 1. La articolul 61 alineatul (1), litera d), se abrogă.
 2. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

”În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licenţa de traseu pentru o cursă sau a renunțat la licența de traseu pentru efectuarea unei curse, acestuia nu i se vor mai acorda curse pe traseul respectiv, pe toată perioada de valabilitate a programului de transport.”

20.ANEXA NR. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ANEXA NR.18

Condițiile de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică, punctele acordate pentru vechimea parcului de autobuze și metodologia de calcul pentru punctajul acordat operatorilor de transport rutier în cazul atribuirii curselor de pe traseele cuprinse în programul de transport interjudeţean

 1. Condiții de admitere a solicitării de participare la atribuirea electronică, prin raportare la data de referință:
 2. Operatorul de transport rutier deține copii conforme valabile ale licenței comunitare pentru transport persoane;
 3. Operatorul de transport rutier nu are datorii la bugetul consolidat al statului;
 4. Operatorul de transport rutier face dovada experienței similare;
 5. Vehiculul care participă la atribuirea electronică are certificatul de clasificare pe categorii in termen de valabilitate;
 6. Vehiculul care participă la atribuirea electronicăeste dotat cu instalație de aer condiționat.
 7. Prin experiență similară în domeniul transportului de persoane prin servicii regulate, in trafic județean, interjudețean și internațional, se înțelege că operatorul de transport rutier a deținut în ultimii 5 ani, prin raportare la data de referință, licență de traseu / autorizație de transport internațional pentru o perioadă neîntreruptă de minim 3 ani sau există o hotărâre judecătorească definitivă din care să rezulte că operatorul are această experiență similară.
 8. Pentru vechimea parcului de autobuze se acordă puncte în funcție de anul de fabricație al autobuzului, după cum urmează:

– Anul de fabricaţie (AF) este acelaşi cu anul atribuirii (AA) – 3 puncte;

– AF = AA – 1 : 3 puncte;

– AF = AA – 2 : 3 puncte;

– AF = AA – 3 : 2 puncte;

– AF = AA – 4 : 2 puncte;

– AF = AA – 5 : 2 puncte;

– AF = AA – 6 : 1 puncte;

– AF = AA – 7 : 1 puncte;

– AF = AA – 8 : 1 puncte;

– AF = AA – 9 : 0 puncte

– pentru autobuzele mai vechi de 9 ani se acorda 0 puncte.

 1. Se acordă puncte pentru fiecare autobuz care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Se va lua in calcul anul de fabricație înscris in certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a vehiculului.
 2. Punctajele calculate funcție de vechimea parcului se raportează la data de referință, care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.
 3. Modul in care Autoritatea Rutieră Română – A.R.R eliberează licența de traseu și întocmește graficulul de circulație:
 • În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licenţa de traseu se eliberează fiecărui solicitant, cu graficul de circulație identic.
 • La cererea solicitanților și cu acordul acestora privind modul de efectuare a cursei, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R eliberează licența de traseu fiecărui solicitant, cu graficul de circulație intocmit în mod corespunzător.
 • În cazul în care unul dintre titulari renunță la licența de traseu sau unuia dintre titulari i s-a aplicat măsura retragerii licenței de traseu, măsură rămasă definitivă, ceilalți semnatari ai acordului inițial incheie un nou acord, iar Autoritatea Rutieră Română – A.R.R eliberează licența de traseu fiecărui titular, cu graficul de circulație intocmit în mod corespunzător.
 • În cazul prevăzut la punctul 6.3, în lipsa unui acord între titulari, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R modifică graficul de circulație în mod corespunzator, astfel încât acesta să fie identic pentru toți titularii licenței de traseu pentru cursa respectivă. În acest caz graficul de circulație, anexă la licența de traseu, deținut de operatorul de transport pentru cursa respectivă până la data efectuării modificării, devine nul după efectuarea modificării.”
 1. ANEXA NR. 19 “METODOLOGIA DE PUNCTARE privind criteriile de evaluare ale operatorului de transport”, se abrogă.

Art. II. –Autoritatea Rutieră Română – A.R.R duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art.III Prevederile prezentului ordin se aplica exclusiv programelor de transport persoane prin servicii regulate în trafic interjudețean a căror perioadă de valabilitate începe după data de 30.06.2019

Art. IV. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.