Guvernul a aprobat proiectul de lege privind aplicarea TollRo din 2026

Guvernul a aprobat, în ședința din 22 iunie, proiectul de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România.

În noul act normativ, ce a fost trimis Parlamentului spre dezbatere și aprobare, este vorba despre introducerea unei noi taxe, începând de la 1 ianuarie 2026, pentru camioane, în plus față de rovinietă, denumită TollRo.

Iată ce prevede proiectul legislativ, referitor la taxa TollRO:

Art. 12 – alin (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2026, se introduce TollRO care se aplică pe domeniul SETRE România, pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute şi construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, și care se colectează prin STRR. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punct de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă.

(2) TollRO se stabilește în funcţie de:

a) tariful unitar; și
b) distanța parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE România exprimată în unități întregi de kilometri.

(3) TollRo se calculează prin înmulțirea tarifului unitar cu distanța parcursă.

(4) Categoriile și nivelul tarifului unitar se aprobă prin ordin al ministrului Transporturilor și
Infrastructurii.

(5) Tariful unitar cuprinde un tarif de utilizare a infrastructurii și un tarif bazat pe costuri
externe care au la bază principiile recuperării costurilor infrastructurii, prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. hh) și cele legate de poluarea atmosferică generată de trafic, prevăzute la art. 2 alin. (1), lit. kk).

(6) Tariful unitar pentru un vehicul nu poate depăși cu mai mult de 100% tariful pentru
vehiculul echivalent care respectă cele mai stricte standarde de emisii Euro.

(7) TollRO poate fi achitat:
a) în baza unui contract încheiat de un utilizator SETRo cu un furnizor SETRo.
b) în baza unui tichet de rută cu o singură trecere, emis prin intermediul aplicațiilor informatice
interconectate cu STRR. Tichetul de rută se achită anterior efectuării trecerii.
c) prin aplicație mobilă pusă la dispoziția utilizatorilor cu titlu gratuit de CNAIR;

(8) Aplicația mobilă poate fi utilizată pentru vehiculele înmatriculate în România.
Extinderea utilizării aplicației mobile pentru vehiculele înmatriculate în alte state se stabilește prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi.

(9) Termenii și condițiile achitării TollRo în modalitățile prevăzute la alin. (7) lit. b) și
c) precum și cazurile și condițiile restituirii TollRo se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. 

(…)

Amenzi

Art. 19. – (1) Controlul achitării corespunzătoare a TollRo se efectuează:
a) prin terminale de interogare, dupa oprirea vehiculului, sau
b) prin sisteme de camere video pe reţeaua de drumuri naţionale din România, in regim
automat.

(2) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. a), de către:
a) personalul CNAIR la punctele de trecere a frontierei;
b) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier;
c) polițiști rutieri din cadrul Poliției Române si polițiști de frontieră, care își desfășoară
activitatea în punctele de trecere a frontierei de stat .

(3) Controlul prevăzut la alin. (1) lit. b) se efecuează pe tot domeniul SETRE România prin
mijloace automate parte a STRR, de către personalul CNAIR desemnat în acest sens.

(4) În cazul a fost constată neplata TollRo, utilizatorii au obligația de a plăti către CNAIR
un tarif compensatoriu.

(5) Tarifului compensatoriu se stabilește în lei și este în cuantum de:
a) o sută de ori valoarea TollRo datorat, dar nu mai mult de 1.000 lei în situația se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România; în acest caz valoarea TollRo achitată
necorespunzător nu se restituie;
b) 2.000 lei, în situația în care nu se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE
România.

(6) Tarifului compensatoriu prevăzut la alin. (5) lit. b) se aplică o singură dată într-un
interval de 12 ore.

(7) La efectuarea controlului prin mijloace automate în situaţia în care se constată că a avut loc o neplată a TollRo pentru un vehicul înmatriculat într-un stat membru al Uniunii Europene, CNAIR notifică deținătorului vehiculului, prin intermediul unei scrisori de informare, neplată, obligația de achitare a tarifului compensatoriu, precum și a cheltuielilor  notificare.

(8) În vederea notificării prevăzute la alin. (7), deținătorul vehiculului este identificat în
conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2022, cu modificările ulterioare.

(9) Pentru vehiculele înmatriculate în România, datele de identificare ale persoanei fizice
sau juridice, detinator ar vehiculului, sunt corelate cu datele obținute în mod automat de la:
a) Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor din Ministerul Afacerilor Interne in conformitate cu informațiile existente în Registrul Național de Evidență a Persoanelor, în cazul persoanelor fizice,
b) Ministerul Justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului, în cazul persoanelor juridice.

(10) În cazul prevăzut la alin. (9), dacă se constată diferențe față de datele obținute conform alin. (8), prevalează datele obținute conform prevederilor alin. (9).

(11) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) cuprinde cel puțin informații privind
numărul de înmatriculare al vehiculului pentru care a constatat neplata, categoria şi configuraţia acestuia, locul, data şi ora neplăţii tarifului rutier, sumele datorate, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecinţele juridice ale neplăţii pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă, dreptul la o cale de atac şi, după caz, date privind dispozitivul utilizat pentru constatarea neplăţii TollRo.

(12) Forma şi conţinutul scrisorii de informare stabilite în conformitate cu modelul prevăzut
în anexa II la Directiva 2019/520, se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi
infrastructurii, cel târziu cu o lună înainte de lansarea operaţională a STRR.

(13) Scrisoarea de informare prevăzută la alin. (7) se transmite în scris, prin poştă cu
confirmare de primire la adresa de domiciliu/sediul deţinătorului vehiculului, aşa cum acestea sunt obţinute automat în conformitate cu prevederile art. 19 din Ordonantei Guvernului nr. 8/2022, cu modificarile ulterioare, în una dintre limbile oficiale ale statului membru de înmatriculare a vehiculului.

(14) Plata sumelor datorate conform alin. (7) se efectuează în termen de maxim de 72 ore de la primirea scrisorii de informare. Plata se consideră efectuată la momentul creditării contului CNAIR cu suma datorată.

(15) Plata efectuată conform alin. (14) pune capăt neplăţii şi oricăror sancţiuni ulterioare
împotriva deţinătorului vehiculului.

(16) Neplata sumelor datorate conform alin. (7) constituie contravenție și se sancționează cu amenda contravențională. În cazul TollRo contravenția nu este continuă.

(17) În scopul descurajării neplății TollRo, amenda prevăzută la alin. (16) se stabilește între un minim, reprezentând de 10 ori cuantumul tarifului compensatoriu și un maxim, reprezentant de 20 de ori tariful compensatoriu.

(18) La efectuarea controlului prin oprirea vehiculului, în situaţia în care se constată că a
avut loc o neplată a TollRo, personalul prevăzut la alin (2) notifică conducătorul, după identificarea acestuia, prin intermediul unei înștiințări de plată, cu privire la obligativitatea achitării tarifului compensatoriu în cuantumul prevăzut la alin. (5) lit. b).

(19) Forma şi conţinutul înștiințării de plată se stabilesc şi se aprobă prin ordin al ministrului Transporturilor şi Infrastructurii.

(20) Înștiințarea de plată cuprinde informații referitoare la numărul de înmatriculare al
vehiculului pentru care a constatat neplata, locul, data şi ora constatării neplăţii TollRo, cuantumul tarifului compensatoriu datorat, contul în care se achită, prevederile legale care reglementează aplicarea TollRo, consecinţele juridice ale neplăţii pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia aplicabilă.

(21) În situația prevăzută la alin. (18), tariful compensatoriu se platește pe loc prin mijloace electronice în contul indicat în înștiințarea de plată.

(22) În cazul refuzului conducătorului vehiculului de a achita tariful compensatoriu,
personalul prevăzut la alin (2) face mențiune despre aceasta în înștiințarea de plată, constată contravenția, stabilește amenda în cuantumul prevăzut alin. (17) și încheie, pe loc, procesul – verbal de contravenție pe numele acestuia.

(23) În cazul vehiculelor înmatriculate în alte state, pentru procesele-verbale de constatare a contravenţiei pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, sunt aplicabile prevederile art. 61.1 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 20. – În scopul furnizării datelor conform art. 18 alin. (7) și art. 19 alin. (9) Ministerul
Afacerilor Interne, prin Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări și Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Ministerul Justiției, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin CNAIR încheie protocoale de colaborare, în termen de 45 de zile de la data aprobării formei și conținutului scrisorii de informare și a înștiințării, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (12) și alin. (19).

Download

Download

Download

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.