Normele metodologice pentru Pachetul Mobilitate 1, publicate

În Monitorul Oficial nr. 374, din 15 aprilie, a fost publicat Ordinul ministrului Transporturilor și Infrastructurii (OMTI) nr. 379/07.04.2022 pentru modificarea și completarea Normelor netodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin OG 27/2011 privind transporturilor rutiere, aprobate prin OMTI nr. 980/2011.

Îl publicăm integral:

ORDIN

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (2) lit. e) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. V alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:

Art. I. — Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — Se consideră îndeplinită cerința privind sediul real și stabil, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

2. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — Se consideră îndeplinită cerința privind buna reputație, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

3. Articolele 11—13 se abrogă.

4. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — Se consideră îndeplinită cerința privind capacitatea financiară, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 15. — (1) Se consideră îndeplinită cerința privind competența profesională, dacă întreprinderea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare. (2) Certificatul de competență profesională al managerului de transport se obține în condițiile prevăzute la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009.”

6. La articolul 21, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Cererea depusă sau transmisă în conformitate cu prevederile alin. (1) va fi însoțită de următoarele:

a) document doveditor privind deținerea sediului real și stabil unde întreprinderea își păstrează documentele prevăzute la art. 13 lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) document/documente doveditor/doveditoare al/ale îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 13 lit. c) și d) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

c) document privind asigurarea întreținerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;

d) declarație pe propria răspundere a întreprinderii din care să rezulte că întreprinderea respectă prevederile art. 13 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

e) cazierul judiciar al managerului de transport și declarație pe propria răspundere a acestuia din care să reiasă că nu a fost sancționat pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 sau actul prevăzut la art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009, în cazul resortisanților altor state membre ale Uniunii Europene;

f) cazierul judiciar al întreprinderii și declarație pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că întreprinderea nu a fost sancționată pentru încălcările prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009;

g) documente privind îndeplinirea condiției de capacitate financiară prevăzute la art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare;

h) dovada recunoașterii certificatului de competență profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat, în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, altul decât România, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană;

i) cartea de identitate a vehiculului, certificatul de înmatriculare și anexa la certificatul de înmatriculare cu inspecția tehnică periodică în termen de valabilitate efectuată conform reglementărilor legale, în copie; în cazul efectuării transportului rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, cartea de identitate a vehiculului trebuie să conțină înscrisuri specifice din care să reiasă că vehiculul respectiv poate fi utilizat la efectuarea transportului rutier de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate.”

7. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 26. — (1) Copia conformă a licenței comunitare se eliberează în termen de 15 zile pentru un autovehicul sau ansamblu de vehicule, în funcție de tipul de transport rutier efectuat, respectiv transport rutier de mărfuri ori transport rutier de persoane.”

8. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situația în care un operator de transport solicită eliberarea unei copii conforme a licenței comunitare, iar condiția referitoare la managerul de transport prevăzută la art. 12 alin. (3) 16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 374/15.IV.2022 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu mai este îndeplinită, copia conformă a licenței comunitare nu se eliberează.”

9. La articolul 39 alineatul (3), litera a) se abrogă.

10. La articolul 401 alineatul (2), litera c) se abrogă.

11. La articolul 42, litera a) se abrogă.

12. La articolul 44, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) document doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto, după caz;”.

13. La articolul 49, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) document doveditor privind punerea la dispoziția operatorului de transport a conducătorului auto, după caz;”.

14. La articolul 70, litera c) se abrogă.

15. La articolul 77, litera a) se abrogă. 16. La articolul 81, litera a) se abrogă.

17. La articolul 101 alineatul (4), litera a) se abrogă.

18. La articolul 110, litera a) se abrogă.

19. La articolul 133 litera ș), punctul (ii) se abrogă. 20. La articolul 134 litera s), punctul (ix) se abrogă.

21. La articolul 134 litera t), punctul (ii) se abrogă.

22. La articolul 1342 litera n), punctul (ii) se abrogă.

23. Anexele nr. 5, 6, 7, 8, 12, 13, 37, 39 , 41 și 42 se abrogă.

Art. II. — Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. stabilește modelele cererilor pentru eliberarea licențelor comunitare, certificatelor de transport în cont propriu, copiilor conforme aferente acestora, certificatului de transport rutier internațional în cont propriu prevăzut la art. 5 alin. (5) din Regulamentul (CE) nr. 1.073/2009, licențelor pentru activități conexe transportului rutier, precum și modelele declarațiilor pe propria răspundere ale managerilor de transport și le publică pe pagina proprie de internet.

Art. III. — Autoritatea Rutieră Română — A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Download

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.