Proiect de Ordin MTI pentru ajustarea tarifelor AST, în consultare publică

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii , Sorin Grindeanu, a publicat în consultare publică, după discuţiile din 13 februarie cu reprezentanţii confederaţiilor patronale şi federaţiilor reprezentative ale transportatorilor rutieri, proiectul de Ordin pentru modificarea anexei nr. 1 la OMT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR.

Proiectul de ordin, care rămâne în consultare publică până în data de 26 februarie, prevede ajustarea tarifelor AST (Autorizaţiile Speciale de Transport) percepute de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. 

Precizările MTI:

Masele şi dimensiunile maxime admise ale vehiculelor care circulă pe reţeaua de drumuri publice din România sunt cele prevăzute în anexele nr. 2 și 3 la Ordonanţa Guvernului (OG) 43/1997 privind regimul drumurilor, care transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei nr. 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a greutăţii maxime autorizate în traficul internaţional.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (21) şi (22) din OG 43/1997, pentru vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise se aplică tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, calculate în funcţie de masa totală, de masele pe axe, de dimensiunile şi caracteristicile tehnice ale vehiculului cu încărcătură, de categoria drumului şi de lungimea traseului care urmează a fi parcurs.

Pentru drumurile de interes naţional, aceste tarife se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii. În prezent, aceste tarife se aplică în conformitate cu OMT nr. 1836/2018, iar formulele de calcul al tarifelor suplimentare de utilizare şi modul de aplicare a acestora se regăsesc în Anexa nr. 1 aferentă OMT nr. 1836/2018.

În cursul întâlnirilor dintre reprezentanţii MTI și cei ai confederațiilor patronale reprezentative la nivel național pentru sectorul transporturilor rutiere, conform Minutelor de sedinţă încheiate pe 13 ianuarie şi 16 ianuarie 2024, au fost asumate măsuri de punere în acord cu doleanţele exprimate de transportatori, prin stabilirea unor intervale până la care depăşirea maselor şi dimensiunilor vehiculelor rutiere să nu fie sancţionată contravenţional şi să nu se aplice tarife suplimentare de utilizare a drumurilor, precum şi prin revizuirea tarifelor suplimentare de utilizare aplicate în prezent pentru autorizarea circulaţiei vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, în sensul diminuării la un nivel comparabil cu tarifele practicate de statele vecine graniţei României şi membre ale UE, accesibil tuturor categoriilor de operatori de transport.

În vederea concretizării măsurilor stabilite, a fost adoptată Ordonanţa Guvernului nr. 4/2024 pentru modificarea şi completarea OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 51, din 19 ianuarie.

Conform prevederilor acestei ordonanţe au fost modificate regimul de aplicare a contravenţiilor şi regimul de emitere a autorizaţiilor speciale de transport, prevăzute la articolul 61 alineatul (1), litera b) al OG nr. 43/1997.

Astfel, este necesară modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la OMT nr. 1836/2018.

Proiectul de ordin răspunde și măsurii de armonizare a tarifelor suplimentare de utilizare cu cele practicate de statele vecine graniţei României şi membre ale UE, în vederea eliminării unor discrepanţe mari în aplicarea tarifelor pentru autorizarea circulaţiei vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise.

În interesul susținerii sectorului transporturilor rutiere și implicit a economiei naționale, MTI consideră necesară revizuirea tarifelor aplicate în prezent și armonizarea cu nivelul tarifar practicat în Ungaria, considerată reper, în baza următoarelor criterii:

  1. Aplicarea unor formule simplificate pentru calculul tarifului unitar (euro/km), accesibile pentru înțelegere și aplicare tuturor categoriilor de utilizatori;
  2. Reducerea semnificativă a nivelului tarifului suplimentar, în cazul vehiculelor care transportă încărcături indivizibile, cu mase și dimensiuni excepționale;
  3. Majorarea tarifelor pentru valori mici ale depășirilor maselor pe axe și dimensiunilor maxime admise, specifice transporturilor de mărfuri divizibile;
  4. Aplicarea unui coeficient de multiplicare de 1,5 la tariful aferent depășirilor maselor maxime admise pe axe peste limitele prevăzute la art. 41 alin (8) al  Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  5. Reducerea tarifelor pentru depășiri ale dimensiunilor maxime admise, având în vedere că aceste depășiri nu au impact direct asupra infrastructurii rutiere;
  6. Reducerea la jumătate a tarifului de emitere în regim normal a Autorizațiilor Speciale de Transport, de la 20% la 10% din valoarea totală a tarifelor de depășire, dar nu mai mult de 500 Euro. Măsura este justificată în condițiile în care activitatea de autorizare a fost informatizată, ca parte integrantă din aplicația utilizată în efectuarea controlului specific la punctele de frontieră;
  7. Eliminarea tarifului „aviz depășire limita de competență”, din considerente de informatizare a emiterii AST;
  8. Nu intră sub incidența prezentelor modificări tarifele aferente depășirilor masei totale maxim admise.

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) și art. 19 lit. o) din Statutul CNAIR, anexa nr. 1 la OG nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație (CA) are în competență „avizarea tarifelor pentru prestaţiile specifice, altele decât tariful de utilizare a reţelei de drumuri”, iar Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)are în competență aprobarea acestor tarife.

În acest sens, conform punctului 11 al Hotărârii nr. 1/30.01.2024, Consiliul de Administrație al CNAIR a avizat inițierea demersurilor pentru modificarea și completarea tarifelor prevăzute în anexa nr. 1 la OMT nr. 1836/2018, iar prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNAIR nr. 2/08.02.2024, reprezentanții MTI în AGA CNAIR au luat act de Hotărârea CA nr. 1/20.01.2024 și au aprobat demararea demersurilor pentru modificarea și completarea tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1 la OMT nr. 1836/2018.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.