Controlul în trafic

Continuăm seria „Pastilelor ISCTR” cu un subiect de un larg interes. Am transmis câteva întrebări, Inspector de Stat Șef, Alina Luminița Cațan, iar răspunsurile le puteți citi integral mai jos.

Iată întrebările pe baza cărora conducerea ISCTR ne-a oferit informații:

Ce documente trebuie să existe la bordul vehiculelor de transport marfă sau persoane? Care sunt principalele greșeli identificate, din acest punct de vedere? Procesele verbale se completează pe loc și sunt înmânate șoferului, sau sunt transmise la sediul firmei? În ce condiții se aleg valori maxime și când minime pentru amendă, în ecartul stabilit prin lege pentru fiecare tip de contravenție? Care sunt situațiile în care amenda vizează șoferul și cele în care este vizată compania? Pot fi amendați atât șoferul, cât și compania, pentru aceeași contravenție? Când generează controlul în trafic realizarea unui control de fond, la sediul operatorului?

Documente la bord

Documentele care trebuie să existe la bordul vehiculelor rutiere diferă în funcție de tipul de transport efectuat, naționalitatea conducătorului auto, mărfurile transportate, distanța pe care se efectuează transportul, deoarece anumite operațiuni de transport sunt exceptate de la Regulamentul (CE) nr. 561/2006, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de distanță.

Aceste informații pot fi obținute din Ordinul nr. 980 din 30 noiembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora, stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, și celelalte reglementări din domeniul transporturilor rutiere.

În cazul în care managerii de transport desemnați de întreprinderile de transport, care trebuie să dețină certificat de competență profesională conform tipului / tipurilor de transport efectuat, au nevoie de anumite clarificări din domeniu, pot solicita sprijin de la persoanele de specialitate din cadrul ISCTR, astfel încât să obțină informațiile respective.

Pentru a veni în sprijinul întreprinderilor de transport, precizăm faptul că, în cazul unui transport contra cost de mărfuri generale, efectuat între România și un stat membru al Uniunii Europene, cu un autovehicul / ansamblu de vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, mai mare de 3,5 t, la bordul autovehiculului trebuie să existe, pentru a prezenta inspectorilor ISCTR, următoarele:

 • documentul de transport tip CMR;
 • certificatul de înmatriculare, împreună cu talonul anexă din care să rezulte că vehiculul rutier are inspecția tehnică periodică efectuată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • copie conformă a licenței comunitare;
 • contractul de închiriere / leasing, în original sau în copie conformă cu originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deținut cu contract de închiriere sau de leasing, după caz. Precizăm faptul că, la închirierea vehiculelor rutiere, trebuie avute în vedere și prevederile Ordinului nr. 1.843 din 5 decembrie 2001, pentru aprobarea Normelor privind condițiile de utilizare a vehiculelor deținute temporar în scopul efectuării operațiunilor de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare;
 • certificatul de competență profesională al conducătorului auto, valabil pentru transport de marfă;
 • atestatul de conducător auto, prevăzut la art. 5 din Regulamentul CE nr. 1072/2009, după caz;
 • legitimația de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
 • înregistrările tahograf:

(1) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf analogic trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuții de control, următoarele:

 1. a) foile de înregistrare din ziua în curs și cele pe care conducătorul auto le-a utilizat pe parcursul celor 28 de zile precedente;
 2. b) cardul de conducător auto, în cazul în care este titularul unui asemenea card;
 3. c) orice informații înregistrate manual și orice documente imprimate în timpul zilei în curs și pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(2) Conducătorul auto care conduce un vehicul echipat cu un tahograf digital trebuie să prezinte, la cererea personalului cu atribuții de control:

 1. a) cardul conducătorului auto al cărui titular este;
 2. b) orice informație înregistrată manual și orice document imprimat în timpul zilei în curs și pe parcursul celor 28 de zile precedente, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 165/2014 și ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006;
 3. c) foile de înregistrare corespunzătoare perioadei prevăzute la lit. b), în cazul în care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un tahograf analogic.

Alte verificări…

… efectuate de inspectorii ISCTR, în afara celor efectuate în urma verificării documentelor menționate mai sus:

 • dacă vehiculul rutier deține rovinietă, după caz;
 • dacă autovehiculul este dotat cu tahograf și limitator, conform reglementărilor în vigoare, cu verificarea în termen. Prevederile privind dotarea cu limitator de viteză sunt prevăzute la art. 141 din OMTI nr. 980/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 • dacă vehiculul rutier este dotat cu plăcuțe din care să rezulte masele și dimensiunile, conform prevederilor legale în vigoare;
 • dacă autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic;
 • verificarea respectării masei totale maxime autorizate, a maselor maxime admise și a dimensiunilor maxime admise / autorizate;
 • dacă șoferul este raportat în baza de date a Autorității Rutiere Române – ARR, conform prevederilor legale în vigoare.

Principalele sancțiuni aplicate de personalul cu atribuții de inspecție și control din cadrul ISCTR pentru lipsa documentelor care trebuie să existe la bordul vehiculelor rutiere sunt pentru neprezentarea la control a înregistrărilor tahograf.

Proces verbal pe loc sau…

În cele mai multe cazuri, întocmirea procesului verbal de constatare a contravenției este începută la momentul constatării faptei. Excepție fac cazurile în care:

 • la momentul respectiv inspectorul nu deține toate datele pentru întocmirea procesului verbal de constatare a contravenției – PVCC, fiind necesare alte verificări sau realizarea unei corespondențe cu instituțiile / autoritățile abilitate;
 • verificările nu sunt finalizate, deoarece, în urma controlului efectuat la sediu, sunt prelevate înregistrări tahograf în vederea verificării; sau
 • alte cazuri motivate.

În cazul deficiențelor pentru care trebuie aplicate sancțiuni persoanelor juridice, constate în urma controalelor efectuate în trafic sau a controalelor efectuate la sediu în urma cărora se prelevă înregistrări tahograf în vederea verificării, de obicei reprezentantul persoanei juridice nu este de față la data întocmirii PVCC pentru a putea fi înmânat, caz în care acesta este comunicat prin poștă sau se afișează la domiciliul sau sediul contravenientului, cu mențiunea că afișarea este subsidiară comunicării prin poștă.

În cazul deficiențelor pentru care se aplică sancțiune persoanelor fizice, cu excepția cazurilor motivate, PVCC este întocmit și înmânat conducătorului auto la data constatării faptei.

Amenzi și sancțiuni

În conformitate cu prevederile art. 21, alin. (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor „Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.”

În cele mai multe cazuri, actele normative stabilesc clar dacă sancțiunea trebuie aplicată întreprinderii de transport sau conducătorului auto.

În cazul OG nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare, există contravenții pentru care este prevăzut faptul că sancțiunea este aplicată conducătorului auto sau operatorului de transport / întreprinderii, cazuri în care inspectorii iau decizia în funcție informațiile obținute în urma controlului și de bunele practici acumulate.

De asemenea, în cazul în care, în urma controlului efectuat în trafic, nu se poate stabili cine este transportatorul, deoarece nu sunt prezentate documente în acest sens, sancțiunea este aplicată conducătorului auto.

Există și cazuri în care actul normativ prevede faptul că sancțiunea se aplică atât întreprinderii de transport, cât și conducătorului auto.

Control de fond, dacă…

La programarea controalelor efectuate la sediul întreprinderilor de transport, se au în vedere prevederile art. 10, alin. (1), (3), (8) și (9) din Normele prevăzute în anexa 1 la OMTI nr. 995/2011, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, se au în vedere reclamațiile primite și necesitatea verificării numărului de înregistrări tahograf, stabilite conform prevederilor art. 5, lit. a din OG nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, precizăm faptul că sunt diverse situații în care, ca urmare a unui control efectuat în trafic, trebuie efectuat și un control la sediul întreprinderii de transport, dintre care menționăm:

 • în cadrul unui control efectuat în trafic s-a constat o abatere care face parte din anexa IV din Regulamentul nr. 1071/2009 sau se numără printre cele mai grave încălcări prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 403/2016;
 • în urma controlului efectuat în trafic nu s-au putut finaliza verificările sau nu s-au putut aplica măsurile legale care se impun.

Alina Luminița Cațan, Inspector de Stat Șef ISCTR

Inspector de Stat Șef, Alina Luminița Cațan: „Anul 2018 a debutat cu încrederea cu putem realiza modificările legislative, astfel încât personalul de specialitate din cadrul ISCTR să fie motivat în mod similar cu ceilalți specialiști din domeniul transportului rutier care funcționează în direcții ale ministerului sau alte instituții similare. De asemenea, în afara acțiunilor de control, lucrăm la stabilirea obiectivelor și a planurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor deținute și eficientizarea activității de inspecție și control.”

Material realizat pe baza informațiilor transmise de ISCTR

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.