Cum se schimba tahograful digital?

Legislatia europeana privind tahograful digital se afla in acest moment intr-un proces important de schimbare. Dupa ce am prezentat, pe scurt, in numarul din august al revistei Ziua Cargo, modificarile avute in vedere, revenim pentru a afla direct de la Adriana Ticau, Vicepresedinte al Comisiei de Transport si Turism din Parlamentul European, desemnata recent raportor al Parlamentului European pentru modificarea regulamentului privind tahografele digitale, la ce ne putem astepta in urmatorii ani. Dar, mai ales, ce putem face in acest moment pentru a influenta deciziile la nivel european.

Ziua Cargo: Care sunt obiectivele pe care le urmareste modificarea reglementarilor privind tahograful digital?

Adriana Ticau: Conform da­te­lor Comisiei Europene, in pre­zent, tahografele (digitale sau ana­logice) sunt utilizate de apro­xi­mativ 900.000 de intreprinderi de transport si de 6 milioane de conducatori auto. De asemenea, conform datelor Comisiei, un sfert dintre vehiculele controlate de politia nationala sau de agentii insarcinati cu controlul aplicarii legii incalca normele privind tahograful.

De aceea, Comisia a adoptat in luna iulie o propunere de re­gu­la­ment (COM 451(2011)) prin care intentioneaza sa im­bu­na­tateasca functiile tahografului (in­registrare automata si manuala), sa asigure comunicatii fara fir pen­tru controalele in trafic, sa reduca sarcinile administrative, sa imbu­na­tateasca credibilitatea atelie­re­lor, sa sporeasca protectia cardu­lui conducatorului auto im­po­triva manipularii frauduloase, sa amelioreze formarea agentilor de control, precum si sa simplifice si sa modernizeze normele de utilizare ale tahografului. Astfel, Co­misia estimeaza ca potentialul de reducere a sarcinilor admi­nis­tra­tive este de aproximativ 515 mi­lioane de euro.

Obiectivul noii propuneri le­gis­lative este sa asigure res­pec­tarea mai stricta a normelor pri­vind timpul de conducere si pe­rioadele de repaus (regulile so­cia­le), ceea ce va duce la cres­te­rea gradului de protectie a con­du­catorilor auto si a sigurantei rutiere.

Care sunt elementele de noutate pe care le-ar putea aduce noile reglementari? Sunt avute in vedere atat noutati tehnice, cat si din punct de vedere al sanctiunilor emise carausilor?

In primul rand, este vorba de­spre comunicarea la distanta prin intermediul tahografului in scopuri de control. Astfel, autoritatile de control vor beneficia de indicatii de baza referitoare la con­for­mi­ta­te inainte de oprirea auto­ve­hi­cu­lui, iar intreprinderile care res­pecta legislatia nu vor suporta con­troale in trafic care nu sunt ne­cesare si ar putea beneficia ast­fel de o reducere suplimentara a sar­cinii administrative. Pentru a fa­cilita efectuarea de controale selec­tive in trafic de catre auto­ri­tatile competente de control, aparatura de inregistrare instalata in vehiculele noi este capabila sa comu­nice cu respectivele auto­ri­tati in timp ce vehiculul se afla in miscare. Datele pot fi stocate de catre autoritatile de control doar pe durata controlului in trafic, fiind sterse la cel mult doua ore de la incheierea acestuia. Tot elemente de noutate sunt fuzionarea func­tio­nalitatilor cardurilor condu­ca­to­rilor auto cu permisul de con­du­cere, inregistrarea automata a localizarii exacte prin GNSS, asi­gu­rarea integrarii sistemului de ta­hograf digital in cadrul siste­melor de transport inteligente, imbunatatirea credibilitatii ate­lie­re­lor, un nivel minim de armo­nizare a sanctiunilor si formarea agentilor de control.

Cum ar putea sa se implice transportatorii romani in aceste modificari legislative? Unde ar putea sa isi trimita propunerile si pana cand?

Regulamentul va fi adoptat prin procedura legislativa ordinara, in care atat Parlamentul European cat si Consiliul UE au putere deci­zionala. De aceea, toti cei inte­re­sati de acest regulament, din toate sta­tele membre, pot trimite obser­va­tii la propunerea Comisiei utili­zand adresa silviaadriana.ticau@ europarl.europa.eu. Transpor­tato­rii romani pot trimite observatiile pe care le au atat catre Parlamen­tul European, utilizand adresa de e-mail mentionata mai sus, cat si catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, pentru pozitia Con­si­liului UE pe acest dosar. De asemenea, in calitate de raportor, am solicitat comisiei TRAN sa orga­nizeze o dezbatere publica, in Parlamentul European, la care vor fi invitati reprezentanti ai aso­cia­tiilor si sindicatelor din trans­portul rutier, ai autoritatilor de apli­care a legii si autoritatilor de omologare de tip, precum si ai auto­ritatilor insarcinate cu emite­rea cardurilor si ai producatorilor de vehicule si de tahografe.

Care sunt pasii care vor fi urmati in perioada pana la intrarea in vigoare a noilor reglementari?

Propunerea de regulament pri­vind tahografele digitale va intra in dezbatere in Parlamentul Euro­pean si in Consiliul UE. Comisia de Transport si Turism (TRAN) va organiza o dezbatere publica in Parlamentul European, probabil in luna decembrie, la care vor fi invitati reprezentanti ai asociatiilor de transport rutier, sindicate din transportul rutier, autoritati de aplicare a legii si autoritatii de o­mo­logare de tip, autoritati insar­ci­nate cu emiterea cardurilor, produ­catori de vehicule si de ta­ho­grafe. Scopul acestei consultari publice organizata de comisia TRAN este acela de a obtine cat mai multe puncte de vedere din partea celor ce vor aplica pre­ve­derile acestui regulament. Co­mi­sia TRAN va intocmi un raport, care va fi discutat in comisie la sfarsitul lunii februarie si pentru care se vor putea depune amen­damente pana la inceputul lunii martie 2012, urmand ca votul in comisie sa aiba loc la sfarsitul lunii aprilie, iar in plenul Parla­men­tului European in luna mai 2012. Dupa adoptarea pozitiei Par­lamentului European, in prima lec­tura, aceasta va fi transmisa Con­siliului UE pentru a-si exprima pozitia.

Ca raportor al Parlamentului European pentru adoptarea aces­tui regulament, voi analiza, impre­una cu colegii mei din comisia TRAN, fezabilitatea din punct de vedere tehnic, calendarul, dar si nivelul costurilor asociate acestei propuneri legislative. De ase­me­nea, pentru certitudine juridica, vom incerca si ca modificarile ulte­rioare importante aduse aces­tui regulament sa fie adoptate prin procedura legislativa ordinara si nu prin acte delegate.

Daca pozitia Parlamentului va fi agreata de Consiliul UE, atunci documentul va fi adoptat dupa pri­ma lectura. Daca nu, Parla­men­tul va incepe, in a doua lectura, sa analizeze pozitia Consiliului UE si, in acest caz, procesul de adop­tare va fi prelungit cu perioada celei de-a doua lecturi a Parla­men­tului si, probabil, a Consiliului. Deci, noul regulament ar putea fi adoptat cel mai devreme catre sfarsitul anului 2012, in cazul unui acord in prima lectura, sau catre sfarsitul anului 2013, in cazul unui acord in a doua lectura.

Cand ar trebui sa devina modificarile aplicabile?

Dupa adoptarea unei pozitii comune a Parlamentului Euro­pean si a Consiliului UE (in prima, in a doua lectura sau dupa con­cilie­re), textul va fi revizuit de juristi-ling­visti si apoi tradus si pu­blicat in ce­le 23 de limbi ofi­ciale ale UE, pro­ces care dureaza cateva luni. Re­gulamentul intra in vigoare in ziua urmatoare datei pu­blicarii in Jurnalul Oficial al Uniu­nii Europene si se va aplica la un an (propunerea Comisiei) de la data intrarii in vigoare. Unele prevederi ale re­gula­men­tului pre­cum echiparea vehicu­lelor puse in circulatie pen­tru prima data cu apa­ratura de inre­gistrare conec­ta­ta la un sistem global de navi­gatie prin satelit (GNSS), cu apa­ra­tura capabila sa co­munice cu echipamentul auto­ritatilor de con­trol pentru a facilita efectuarea de controale selective in trafic si cu aparatura de inre­gis­trare dotata cu o interfata ar­monizata care sa permita apli­catiile sistemelor inte­ligente de transport sa utilizeze datele in­re­gistrate sau produse, vor intra in vigoare la 48 de luni (con­form propunerii Comisiei) de la intrarea in vigoare a regu­lamentului.

Prevederile legislative in vigoare privind aparatura de inregistrare sunt stabilite de Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, care specifica standarde tehnice si stabileste normele privind utilizarea, omologarea de tip, instalarea si inspectia tahografelor, precum si obligatii juridice atat pentru producatori si autoritati, cat si pentru operatorii de transport si conducatorii auto.

Textul propunerii de regulament privind tahografele digitale este disponibil la adresa:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0451:FIN:RO:PDF

Alexandru STOIAN

alexandru.stoian@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.