Programele de transport județean, prelungite cu 4 ani

Guvernul a prelungit cu 4 ani, până la data de 30 iunie 2023, programele de transport județean, prin Ordonanța de Urgență (OUG) 51/2019, care a modificat și completat unele acte normative în domeniul transportului de persoane.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Actele normative modificate și completate sunt Legea 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, Legea 328/2018 și OG 27/2011. În tot cuprinsul Legii 92/2007, expresia „local și județean” a fost înlocuită cu termenul „local”. Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, se reglementează de către consiliul județean, care reprezintă autoritatea competentă la acest nivel.

OUG 51/2019 prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice, în situația în care acesta se desfășoară în regim comercial. La 31 decembrie, a intrat în vigoare Legea 328/2018, care prevede că transportul rutier județean de persoane este serviciu public de transport. în înțelesul Regulamentului (CE) 1.370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului UE. Însă Legea serviciilor publice de transport 92/2007 obligă ca, din 2 decembrie 2019, consiliile județene să încheie contracte de servicii publice de transport călători, „situație ce impune măsuri urgente de reglementare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, ca fiind activitate prestată în regim comercial”.

Valabilitate până la 30 iunie 2023

„Valabilitatea actualelor programe de transport județean și, după caz, a licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, s-a prelungit până la data de 30 iunie 2023”, prevede OUG 51/2019.

La solicitarea operatorilor de transport care dețin licențe valabile, cuprinse în programul de transport persoane prin servicii regulate, Autoritatea Rutieră Română (ARR) prelungește, cu plata tarifului aferent, licențele de traseu, pentru autobuzele deținute și nominalizate pe traseul respectiv, în baza de date a ARR, la data intrării în vigoare a ordonanței.

Normele metodologice, în 60 de zile

Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier județean de persoane prin servicii regulate la nivel județean se elaborează prin ordin al ministrului Transporturilor și al ministrului dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a OUG nr. 51/2019. Până la intrarea în vigoare a Normelor metodologice, licențele de traseu se emit de către ARR.

Totodată, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 51/2019, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și Agenția Națională pentru Achizițiile Publice vor modifica, prin ordin al președinților acestora, documentele standard și contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane, în conformitate cu modificările aduse de OUG 51/2019.

Prestatorii de servicii

Prestatorii de servicii de transport public județean achită obligațiile legale către ANRSC, datorate până la data intrării în vigoare a ordonanței, astfel cum sunt prevăzute în art. 15, alin. (1), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 51/2006. Sumele încasate după data intrării în vigoare a OUG 51 rămân la dispoziția ANRSC.

ARR furnizează, la cerere, gratuit, consiliilor județene informațiile deținute cu privire la caracteristicile parcului de vehicule.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Atribuțiile consiliilor județene în domeniul transportului rutier județean de persoane

În OG 27/2011, a fost introdusă o nouă secțiune – „Secțiunea a 5-a: Atribuțiile consiliilor județene în domeniul transportului rutier județean de persoane.”

„Art. 8 (1) Consiliile județene au obligația de a înființa autorități județene de transport prin care să asigure, să organizeze, să reglementeze, să autorizeze, să coordoneze și să controleze prestarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate, desfășurat între localitățile județului.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), consiliile județene au următoarele atribuții:

 1. a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane și determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerințelor de transport județean de persoane, precum și anticiparea evoluției acestora;
 2. b) stabilirea traseelor județene, precum și autogările și stațiile publice în care se realizează îmbarcarea/debarcarea persoanelor, cu consultarea autorităților administrației publice locale sau, după caz, a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară implicate;
 3. c) elaborarea și aprobarea programelor de transport județean de persoane prin curse regulate, precum și a capacităților de transport necesare;
 4. d) participarea și introducerea datelor aferente programului de transport în aplicația electronică specifică în vederea atribuirii traseelor județene;
 5. e) aprobarea atribuirii traseelor județene și afișarea pe site-ul instituției a programului de transport județean și a calendarului atribuirii electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;
 6. f) introducerea programului de transport județean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale;
 7. g) actualizarea programelor de transport județene, prin modificarea acestora în funcție de cerințele de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public local, interjudețean, internațional, feroviar, aerian sau naval de persoane;
 8. h) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înființare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport județean, în condițiile legii;
 9. i) aprobarea studiilor de fezabilitate privind înființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părți sau a întregului sistem public de transport județean, aflat în proprietatea publică sau privată a județului;
 10. j) proiectarea și executarea lucrărilor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă sistemelor publice de transport județean într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților/ județelor, cu planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de protecție a mediului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
 11. k) emiterea de licențe de traseu pentru transportul rutier județean de persoane efectuat cu autobuze prin servicii regulate;
 12. l) realizarea seturilor de date spațiale aferente serviciului de transport rutier județean, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (INSPIRE), cu modificările și completările ulterioare;
 13. m) constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac, conform competențelor stabilite în prezenta ordonanță, de către împuterniciții președintelui consiliului județean, precum și de către ofițerii și/sau agenții de poliție din cadrul Poliției Române, care au calitatea de polițiști rutieri;
 14. n) în vederea aplicării prevederilor lit. m), în cazul controalelor efectuate în trafic, la solicitarea Consiliului Județean, ISCTR efectuează controale comune cu împuterniciții președintelui consiliului județean;
 15. o) aprobă tarife propuse de către operatorii economici pentru serviciile de transport județean, astfel încât costurile de transport suportate de către utilizatori să aibă în vedere recuperarea integrală a costurilor de exploatare și un profit rezonabil pentru operatorii de transport.

(3) În exercitarea atribuțiilor ce le revin, autoritățile administrației publice județene adoptă hotărâri sau emit dispoziții, după caz.

(4) Împotriva hotărârilor consiliilor județene, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.”

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

Foto: Jean-Mihai PÂLȘU

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.