TIMPII DE CONDUCERE ȘI ODIHNĂ: Abateri noi și sancțiuni aplicate la control

Revenim asupra Ordonanței de Urgență 221, adoptate relativ recent de Guvern, prin intermediul căreia se introduc contravenții noi privind nerespectarea timpilor de conducere și odihnă, inclusiv a obligațiilor introduse prin intermediul Pachetului Mobilitate 1. La solicitarea ZIUA CARGO, ISCTR a transmis care sunt abaterile proaspăt introduse, avute în vedere la control, și cum sunt ele încadrate din punctul de vedere al amenzilor.

Reamintim, Ordonanța de Urgență 221/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial 1.329 din 31 decembrie și modifică OG 37 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora.

Se pregătesc normele

În perioada imediat următoare, ar trebui să fie adoptate normele privind aplicarea reglementărilor introduse, care, potrivit ISCTR, ar trebui să includă prevederi detaliate privind direcționarea vehiculului, la solicitarea inspectorilor, către un atelier autorizat, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului, în cazul în care există suficiente dovezi care duc la o suspiciune re zonabilă privind existența unei fraudări a tahografului.

De asemenea, vor fi prezentate, în detaliu, modalitățile prin care operatorul de transport rutier asigură respectarea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto, astfel încât să poată veni acasă o dată la 4 săptămâni, precum și normele care asigură o protecție corespunzătoare în ceea ce privește duratele de conducere permise și pauzele și perioadele de repaus obligatorii pentru conducătorii auto ai vehiculelor menționate la articolul 3 litera (a) din Regulamentul (CE) 561/2006 (vehicule utilizate pentru transportul de călători prin servicii regulate, traseul liniei nede pășind 50 km).

De menționat că abateri precum nerespectarea obligației de a aduce șoferii acasă la 4 săptămâni, sau a cerinței privind păstrarea la sediu a documentelor aferente au fost încadrate în zona abaterilor minore, pentru care se aplică avertisment sau o amendă între 250 și 500 de lei.

La fel va fi tratată și nerespectarea obligației de a nu efectua la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal. Vă prezentăm, în continuare, integral, răspunsurile furnizate de ISCTR la întrebările „Ce noi abateri au fost introduse? Care sunt sancțiunile stabilite în cazul acestora? Există, de asemenea, modificări privind încadrarea altor abateri existente?”.

Contravenții modificate

Amenzi de la 9.000 la 12.000 de lei:

• utilizarea unui vehicul fără a avea instalat un tahograf omologat sau utilizarea unui vehicul dotat cu tahograf care nu a fost montat conform cerințelor legale

• prezența în vehicul și/sau utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau falsificarea foilor de înregistrare sau a datelor descărcate de pe tahograf și/sau de pe cartela conducătorului auto.

Amenzi de la 4.000 la 6.000 de lei:

• remunerarea de către întreprindere/operator de transport rutier a conducătorilor auto angajați sau puși la dispoziția sa în funcție de distanța parcursă, de rapiditatea livrării și/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar și sub formă de prime sau majorări salariale, numai în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranța rutieră și/sau să încurajeze încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) 561/2006

• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus săptămânal sau nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 8 alin. 6b) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind compensarea în cazul efectuării perioadelor de repaus săptămânal reduse.

Contravenții introduse

Amenzi de la 9.000 la 12.000 de lei:

• refuzul conducătorului auto de a deplasa vehiculul, la solicitarea inspectorilor din cadrul ISCTR, către atelierele autorizate pentru instalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză, în vederea verificării integrității tahografului

• refuzul atelierului autorizat pentru in stalarea, repararea sau inspecția tahografelor ori a limitatoarelor de viteză de a efectua verificarea integrității tahografului, la solicitarea inspectorilor din cadrul ISCTR. Amenzi de la 4.000 la 6.000 de lei:

• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 12 ore sau mai mult, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un conducător auto, care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situația în care aceasta este mai mică sau egală cu 65 de ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• nerespectarea perioadei de conducere între orele 22:00 și 6:00, în situația în care aceasta este mai mare sau egală cu 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada pre cedentă de repaus săptămânal cu 12 ore sau mai mult

• utilizarea unui tahograf care nu a fost inspectat de un atelier autorizat.

Amenzi de la 600 la 1.000 de lei:

• nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (5) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind înregistrarea activităților desfășurate de conducătorul auto pe foaia de înregistrare, pe un do cument imprimat sau cu ajutorul funcției de introducere manuală de date oferită de tahograf

• efectuarea, de către un conducător auto care face parte dintr-un echi paj, a pauzei de 45 de minute la bordul unui vehicul condus de un alt co nducător auto, în cazul în care persoana care face pauză este implicată în asistarea celei care conduce vehiculul

• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) 561/2006 privind efectuarea perioadelor de repaus zilnic normal și redus, în cazul în care acesta însoțește un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul

• nerespectarea de către conducătorul auto sau operatorul de transport rutier/întreprindere a obligației de înlocuire de către un atelier autorizat a sigiliului rupt sau îndepărtat al tahografului, în termen de maximum 7 zile de la îndepărtarea sau ruperea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) 165/2014

• neefectuarea de către un atelier autorizat a verificării și calibrării tahografului înainte de înlocuirea sigiliilor, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (5) din Regulamentul (UE) 165/2014

• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu 3-12 ore, în cazul aplicării derogării pre vă zute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un con ducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport in – ter național de persoane

• nerespectarea perioadei de repaus săptămânal luat după 12 perioade consecutive de 24 de ore, în situația în care este cuprinsă între 65-67 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• nerespectarea perioadei de conducere între orele 22:00 și 6:00, în situația în care aceasta este mai mare de 3 ore și mai mică de 4,5 ore înainte de pauză, dacă vehiculul nu este condus de mai mulți conducători auto, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul CE 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu mai mult de 3 ore, dar mai puțin de 12 ore. Amenzi de la 250 la 500 de lei:

• nerespectarea de către conducătorul auto a prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) 561/2006 privind condițiile în care conducătorul auto poate deroga de la art. 6-9 din același regulament, indicarea manuală a cauzei derogării sau compensarea perioadei de prelungire

• nerespectarea de către conducătorul auto a obligației de a preschimba cardul de conducător auto cu unul nou, la solicitarea autorității competente, dacă este necesar, pentru a se con forma specificațiilor tehnice relevante

• depășirea a 12 perioade consecutive de 24 de ore după perioada precedentă de repaus normală, cu până la 3 ore, în cazul aplicării derogării prevăzute la art. 8 alin. (6a) din Regulamentul (CE) 561/2006 de către un conducător auto care asigură un singur serviciu ocazional de transport internațional de persoane

• depășirea a 6 perioade consecutive de 24 ore, după perioada precedentă de repaus săptămânal, cu până la 3 ore

• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) sau (3) din Regulamentul (CE) 561/2006

• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a organiza activitatea con ducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regula – mentul (CE) 561/2006

• nerespectarea de către întreprindere/operatorul de transport rutier a obligației de a păstra la sediu documentele care atestă îndeplinirea obligației de a organiza activitatea conducătorilor auto în condițiile prevăzute la art. 8 alin. (8a) din Regulamentul (CE) 561/2006, pentru a le prezenta la cererea personalului de control autorizat

• efectuarea la bordul vehiculelor a perioadelor de repaus săptămânal normale și a oricărei perioade de repaus săptămânal de mai mult de 45 de ore luată în compensație pentru pe rioade de repaus săptămânal reduse anterioare.

Meda IORDAN

meda.iordan@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.