DOCUMENT. Proiectul OUG pentru serviciile de ridesharing

Ministerul Transporturilor a lansat în dezbatere publică proiectul Ordonanței de Urgență (OUG) privind activităţile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, ce reglementează serviciile de ridesharing, cerută insistent de Uber, Bolt și Clever, care au strâns 300.000 de semnături în urma unei petiții. 

Mașinile trebuie echipate cu casă de marcat și „un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm”, iar șoferii vor avea nevoie de un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane.

30 de zile pentru stabilirea, de către Ministerul comunicațiilor, pentru condițiile de autorizare

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale va emite reglementări privind modalitățile de autorizare a operatorilor platformelor digitale, precum și modalitățile de stabilire și încasare a taxei de autorizare. 

Tot în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG, Autoritatea Rutieră Română (ARR) va publica pe site-ul propriu modelele documentelor necesare îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin potrivit prezentei ordonanțe.

Iată principalele prevederi ale proiectului OUG:

Autorizarea operatorilor platformei digitale care intermediază efectuarea transportului alternativ

 • Transportul alternativ poate fi intermediat numai de către un operator al platformei digitale autorizat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Intermedierea fără autorizație este interzisă.
 • În situaţia în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă, pe toată perioada în care îşi desfăşoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României, o sucursală înregistrată care să-l reprezinte în fața autorităților statului român.

Platforma digitală trebuie să îndeplinească, pentru intermedierea transportul alternativ, următoarele condiții:

 • să țină evidența automată a datelor de expirare a permiselor de conducere şi a altor documente necesare și notifică automat operatorul de transport alternativ în scopul actualizării documentelor încărcate pe platforma digitală;
 • propune şi afişează traseul optim până la destinaţie utilizând tehnologie pe bază de GPS înainte de efectuarea cursei;
 • afişează tariful pentru efectuarea unei curse pe traseul stabilit în condiţiile literei b) înaintea acceptării cursei de către pasager;
 • afişează numărul de înmatriculare al autoturismului cu care se efectuează cursa;
 • monitorizează continuu prin GPS toate cursele;
 • oferă pasagerilor opţiunea de a comunica cu conducătorul auto căruia i-a fost atribuită cursa şi furnizează informaţii privind localizarea şi timpul estimat al sosirii;
 • permite pasagerilor să raporteze operatorului orice incidente survenite pe parcursul cursei;
 • furnizează serviciu de suport / asistență a pasagerilor de către o echipă ce este disponibilă şi accesibilă timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pentru incidente survenite pe durata cursei;
 • permite decontarea prețului cursei.

Documente necesare pentru obținerea autorizaţiei:

 • certificatul de înregistrare la registrul comerţului din Romania sau din ţara de rezidență precum și dovada înregistrării în România a sucursalei operatorului nerezident al platformei digitale;
 • declaraţia pe propria răspundere a operatorului platformei digitale că acesta nu se afla sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările şi completările ulterioare;
 • descrierea caracteristicilor şi funcţiilor platformei digitale, a modalităţii de funcţionare şi a conformării acesteia cu cerinţele prezentei ordonanțe de urgență precum și indicarea adresei de web/internet de unde aceasta poate fi descărcată/instalată pentru a fi analizată / testată;
 • declarație pe propria răspundere a operatorului platformă digitală, că platforma digitală îndeplinește condițiile prevăzute la art.7.
Autorizația, care este valabilă 3 ani, urmează să fie emisă de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale în termen de 30 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.
 
Tarif de autorizare: 50.000 de lei
 

Autorizaţia devine valabilă după plata de către operatorul platformei digitale către această instituție a unui tarif de autorizare de 50.000 lei. În situația în care operatorul autorizat nu achită tariful în termen de 30 de zile de la data emiterii autorizaţiei, MCSI este îndreptăţit să anuleze autorizaţia.

De asemenea, operatorii autorizaţi să desfăşoare activităţi de intermediere a transportului alternativ, pe teritoriul României, vor achita către MCSI, la fiecare 12 luni, un tarif de 50.000 de lei. 

Retragerea autorizației
 

Proiectul OUG prevede că autorizaţia pentru intermedierea transportului alternativ va fi retrasă atunci când:

 • autorizaţia a fost eliberată pe baza unor documente false;
 • nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza emiterii ;
 • operatorul platformei digitale acceptă și acordă acces la platforma digitală, unui operator de transport alternativ pentru care nu s-a eliberat autorizație de transport alternativ sau aceasta are valabilitatea depășită;
 • la cerere.

O nouă autorizare poate fi solicitată după o perioadă de 6 luni.

Totodată, autorizaţia de transport alternativ va fi retrasă atunci când:

 • operatorul de transport alternativ autorizat nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia;
 • operatorul de transport alternativ autorizat a folosit documente false în derularea transportului alternativ;
 • operatorul de transport alternativ autorizat și-a încetat activitatea ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive;
 • la cerere.

Condiții pentru autoturisme

Proiectul OUG prevede și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească autoturismele cu care se efectuează transport alternativ:

 • să aibă maxim 5 locuri, inclusiv locul conducătorului auto;
 • să aibă inspecţia tehnică periodică (ITP) realizată la fiecare 6 ;
 • la momentul cursei trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei;
 • să deţină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ.
 • Copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează pentru o perioadă de 1 an, 2 ani sau 3 ani, fără a depăși perioada de valabilitate a autorizației de transport alternativ, numai pentru autoturismele care nu depăşesc la data expirării valabilității copiei conforme vechimea de 15 ani de la data fabricaţiei.

Autoturismele care efectuează transport alternativ nu beneficiază de facilităţile de trafic aferente serviciilor publice de transport local iar pasagerii sunt preluaţi şi coboară în locurile unde este permisă oprirea autovehiculelor.

Aparat de marcat și ecuson

Totodată, operatorul de transport alternativ are obligaţia de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal și de a înmâna bon fiscal în cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat.

Autoturismele folosite pentru acest tip de servicii vor trebui să aibă afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând următoarele elemente: numărul de înmatriculare al autoturismului; denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Ecusonul de transport alternativ se emite de către operatorul platformei digitale pentru fiecare autoturism pentru care a fost emisă în prealabil copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ.

Condiții pentru șoferi

Șoferii care efectuează servicii de ridesharing trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.;
 • să deţină permis de conducere categoria B cu o vechime de cel puţin 2 ani;
 • din certificatul de cazier judiciar al persoanei trebuie să rezulte că aceasta nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra siguranţei pe drumurile publice, infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri, infracţiuni contra vieţii, sănătăţii şi integrităţii corporale, traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale sau infracţiuni contra patrimoniului.
 • să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activității de transport persoane;
 • să nu aibă suspendată exercitarea dreptului de a conduce în ultimul an pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive sau să nu fi fost implicată în accidente rutiere soldate, din culpa sa, cu decesul sau vătămarea gravă a uneia sau mai multor persoane.

De asemenea, șoferii au următoarele obligații:

 • să aibă ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul;
 • să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate;
 • să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate;
 • să transporte bagajele clienţilor, în cazul transportului de persoane, în limitele spaţiului destinat pentru acestea, fără perceperea de tarife suplimentare;
 • să se supună controlului autorităţilor cu atribuții în domeniu şi să prezinte la control, în timpul activităţii, documentele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență şi de legislaţia în vigoare;
 • să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului.

Amenzi între 50.000 și 15.000 de lei pentru operatorul platformei digitale

Contravențiile se sancționează cu amenzi între 5.000 de lei și 15.000 de lei, aplicate operatorului platformei digitale. Iată care sunt acestea:

 • acceptarea pe platforma digitală a unor conducători auto care nu îndeplinesc condiţiile cerute de prezenta ordonanță de urgență pentru a efectua transport alternativ;
 • neactualizarea la timp a documentaţiei păstrate de operator cu privire la conducătorii auto și autoturismele înregistrate pe platforma digitală;
 • schimbarea termenilor și condiţiilor de utilizare a platformei digitale fără notificarea prealabilă a utilizatorilor.

Amenzi între 10.000 – 30.000 de lei pentru intermedierea unui serviciu neautorizat

Intermedierea transportului alternativ de către o persoană fizică sau juridică în lipsa unei autorizaţii valabile constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 50.000 de lei la 100.000 de lei.

În plus, se va interzice desfăşurarea de activităţi economice de orice fel pe teritoriul României, prin intermediul unor programe software de sine stătătoare, pentru o perioadă de 2 ani de la data aplicării sancţiunii. 

Amenzi între 3.000 – 9.000 de lei pentru operatorul de transport alternativ

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 3.000 de lei la 9.000 de lei, următoarele fapte ale operatorului de transport alternativ:

 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • efectuarea unei curse cu un autoturism pentru care nu deține copie conformă a autorizației de transport alternativ sau deține o copie conformă a cărei valabilitate este depășită;
 • lipsa de pe autoturism a ecusonului emis de către operatorul platformei digitale;
 • utilizarea la efectuarea unei curse a unui conducător auto care nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
 • neinformarea la timp a operatorului platformei digitale cu privire la modificarea oricăror informaţii referitoare la autoturismele utilizate și conducătorii auto ai acestora;

Amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru transport prin intermediul unei platforme neautorizate

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 10.000 la 30.000 de lei, efectuarea transportului alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizate.

Constituie contravenţie, dacă potrivit legii penale fapta nu constituie infracţiune, și se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 5.000 de lei, următoarele fapte ale conducătorului auto:

 • solicitarea de sume de bani suplimentare costului cursei afişat pe platforma digitală;
 • neinformarea la timp a operatorului de transport alternativ cu privire la modificarea oricăror informaţii cu privire la persoana sa, comunicate acestuia în scopul admiterii sale pe platforma digitale;
 • efectuarea unei curse cu alt autoturism decât cel înscris pe platforma digitală;
 • lipsa de la bordul autoturismului a documentelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență precum și lipsa de pe parbrizul și/sau luneta autoturismului a ecusoanelor ce identifică transportul alternativ, precum și lipsa unuia sau a mai multor elemente dintre cele prevăzute la art.21 alin.(1) din conținutul ecusonului;
 • efectuarea unei curse fără deţinerea unui certificat de atestare profesională emis de Autoritatea Rutieră Română – A.R.R.
 • utilizarea unui autoturism, la efectuarea transportul alternativ prin intermediul unei platforme digitale neautorizată;
 • efectuarea unei curse fără respectarea prevederilor art. 13 alin. (4).

Persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența OUG beneficiază de o perioadă de tranziţie de 60 de zile de la data la care autoritățile prevăzute la art. 35 şi-au îndeplinit obligaţiile.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.