Plafonarea tarifelor la RCA – a doua variantă de proiect (document)

Plafonarea tarifelor la RCA a ajuns la a doua variantă de proiect, după ce primul a fost retras de la aprobare, în ședința din 24 martie a Guvernului, de premierul Nicolae Ciucă.

Noul proiect prevede ca prețurile RCA să fie plafonate la nivelul celor practicate de fiecare asigurător la data de 28 februarie 2023, deci mai mici ca tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în data de 7 martie. 

Proiectul a fost publicat în Transparență decizională, pe 27 martie, de Ministerul Finanțelor.

Hotărârea nr. _ /_ privind stabilirea tarifelor de primă maxime și a altor măsuri aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie

Art. 1 – (1) Prezenta hotărâre stabilește tarifele de primă maxime și alte măsuri aplicabile pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terțelor persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA, ce urmează a fi aplicate de către societățile de asigurare care practică asigurarea RCA, denumite în continuare asigurători RCA, în condițiile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 și sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

(3) Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (2) și procedura de acordare a despăgubirilor de către asigurătorii RCA, conform prevederilor art. 3, se aplică în cazulcontractelor RCA încheiate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuție, pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către asigurătorii RCA stabilite conform prevederilor prezentei hotărâri se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare ASF.

Art. 2 – Tarifele de primă maxime se stabilesc pentru clasa de bonus/malus B0; în funcție de istoricul de daună al asiguratului, asigurătorii RCA aplică clasa de bonus/malus în care se încadrează acesta, conform prevederilor legale.

Art. 3 – (1) În perioada aplicării prevederilor prezentei hotărâri, la despăgubirile acordate de către asigurătorii RCA, în baza contractelor prevăzute la art. 1 alin. (3), pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeașiclasă sau o clasă inferioară, calculul despăgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depăși tariful mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car.

(2) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) se acordă numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

(3) Perioada maximă pentru care se pot acorda despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) este de 30 de zile fie de la data eliberării autorizației de reparație de către poliție, fie de la data eliberării documentului de intrare în reparație eliberat de către asigurătorul RCA.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), perioada maximă poate fi prelungită numai cu aprobarea asigurătorului RCA în situații justificate, probate cu documente.

(5) În cazul vehiculelor care nu se mai repară și se încadrează în situația de daună totală economică, despăgubirile prevăzute la alin. (1) și (2) acoperă perioada cuprinsă între data constatării avariilor și data înaintării ofertei de despăgubire, cu respectarea termenelor
prevăzute de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările
ulterioare; în acest caz valoarea despăgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporară a vehiculului avariat nu poate depăși 25% din valoarea de piață a vehiculului avariat.

Art. 4 – (1) Depășirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform prezentei hotărâri și practicarea comisioanelor de distribuție la un nivel mai mare decât cel prevăzut la art. 1 alin. (4) de către asigurătorii RCA constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală prevăzută la alin. (1), în funcție de gravitatea faptei, Consiliul ASF poate aplica și sancțiunile contravenționale complementare prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. b) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Contravențiile se constată de către persoanele cu atribuții privind supravegherea și controlul din cadrul ASF, iar aplicarea sancțiunilor contravenționale se realizează de către
Consiliul ASF; amenzile se fac venit la bugetul de stat.

(4) Contravenţiilor prevăzute la prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5 – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 4, care intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

PRIM-MINISTRU,
NICOLAE IONEL CIUCĂ

MINISTRUL FINANȚELOR
Adrian CÂCIU

În Nota de fundamentare se precizează, între altele, următoarele:

„Prima medie RCA subscrisă de societățile de asigurare autorizate și supravegheate de ASF în luna februarie 2023, ultima lună încheiată la data propunerii proiectului de act normativ, pentru polițele cu valabilitate de 12 luni, convertită în clasa de Bonus-Malus B0, este mai mică decât tariful de referință RCA publicat de ASF, în data 07 martie 2023, pentru majoritatea categoriilor de vehicule.

În cazul asiguraților persoane juridice, tariful de referință RCA actual este mai mare decât prima medie RCA la nivelul pieței, din luna februarie 2023, pentru majoritatea categoriilor tarifare. Pentru categoria de autoturisme deținute de persoanele juridice, tariful de referință este mai mare decât prima medie RCA subscrisă, în luna februarie 2023, pentru toate segmentele tarifare corespunzătoare acestei categorii (în funcție de capacitatea cilindrică a motorului). Variația medie (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pe total categorie este de aproximativ +16%, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului, iar cea mai mare variație, de aproximativ +27%, fiind înregistrată în cazul autoturismelor cu capacitate cilindrică <= 1200 cmc. 

În cazul autoturismelor deținute de persoane fizice, categorie cu ponderea cea mai mare din totalul vehiculelor, tariful de referință actual este mai mare decât prima medie RCA la nivelul pieței din luna februarie 2023 pentru majoritatea categoriilor tarifare. Variația medie (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pe total categorie este de aproximativ +12%, în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și vârsta asiguratului, iar cea mai mare variație, de aproximativ +64%, fiind înregistrată în cazul autoturismelor cu capacitate cilindrică >2500 cmc, pentru asigurații cu vârsta sub 30 de ani (inclusiv). Pentru subcategoriile de autoturisme cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 2001 și 2500 cmc, respectiv >2500 cmc, tariful de referință RCA este mai mare decât prima medie din luna februarie 2023 în cazul tuturor segmentelor tarifare, în funcție de vârsta asiguratului, variația medie totală (tarif de referință 2023 versus prime medii februarie 2023) pentru aceste două subcategorii de autoturisme fiind de aproximativ +27%.

Având în vedere cele prezentate, o soluție temporară pentru remedierea stării de fapt o poate constitui înghețarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate și practicate de către aceștia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referință de către ASF în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieței de asigurări.

Prin aplicarea acestei măsuri, se elimină potențialul impact negativ al creșterii prețurilor inclusiv ca urmare a inflației și a luării în calcul a ultimului tarif de referință publicat de către ASF în luna martie 2023”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.